28 december 2010

Åldersgräns ingen lösning

Svenska Dagbladets reportage om värktabletter och ungas självmord är viktig och allvarlig läsning. Det tråkiga är att det automatiska kravet blir att införa åldersgräns och reglera inköp av icke-receptbelagda värktabletter. Då bortser man från det som är problemet, nämligen att så många unga kvinnor känner sig så ensamma och förtvivlade i sina liv att de sätter sina liv på spel. Det vore bättre om vi diskuterade föräldrars och familjers ansvar, och vad vi gör för att de ska kunna ta det ansvaret, att vi talade om det ansvar som finns hos oss alla, i skolor och på arbetsplatser för att ingen ska känna sig så ensam och utsatt.

Och kanske ännu bättre om vi såg till att ge unga människor insikten om att de har ett ansvar som de kan ta, att var och en är unik och bäst i sig själv, att man inte bara är beroende till andra utan också till det man själv bestämmer. Att man inte behöver vara något som andra vill utan kan få bestämma mer som man själv vill.

Det är en längre och svårare väg men den handlar om att bygga det självförtroende som makten över den egna vardagen kan ge. Att försöka lösa problemen åt unga genom att reglera inköp eller höja åldern för inköp hindrar inte den som förlorat sitt självförtroende och glädje. Det kan bara bidra till föreställningen att det är andra som styr livet över en själv istället för att ansvaret ligger i våra egna händer. Problemet är inte inköpsåldern utan desperationen som alldeles för många känner.

27 december 2010

Julklappen som ger trygghet

Julhandeln var större i år än tidigare år enligt Handelns Utredningsinstitut. Men det handlar inte så mycket om en stor uppgång i just julhandeln utan om i en långsiktig uppgång i hushållens konsumtion. Och den beror i sin tur på att skattesänkningar har gett vanliga hushåll mellan 20 och 40 000 kronor mer om året. Mer köpstarka familjer kan unna sig mer av det man behöver. Det är vad Handelns julsiffror egentligen visar. Att alliansregeringens skattesänkningar är en julklapp som består, som ger trygghet och en ekonomi som kan fortsätta växa. Det är den viktigaste julklappen.

26 december 2010

Mot ljusare tider- men hur går det för ekonomin och demokratin?

Känns skönt att komma över "krönet" och gå mot ljusare tider - Vi kan nu se fram emot att dagarna blir längre och längre. Men det är inte lika enkelt att säga att det ljusnar om vi ser bortom årstidens växlingar och Sverige.

Medan den svenska ekonomin har tagit fart och präglas av stabilitet ser vi hur flera länder i Europa lider under skuldkris och ökad misstro. Och den ekonomiska svagheten i Europa och USA leder till att ett allt starkare Kina får ett växande inflytande. Och i ett antal europeiska länder ser vi hur ryskt inflytande undergräver demokratin.

Det kommer att ställas många krav på den ekonomiska politiken för att vi ska kunna fortsätta vara det mest stabila landet i Europa. Men det kommer också kräva mycket av utrikes- och säkerhetspolitiken för att vi ska kunna bidra till att demokratin står starkare. Det handlar om Afghanistan, vår förmåga att stå emot terror, samarbetet mellan världens fria länder men också viljan att se den ryska regimens maktutövning som det problem det är för Europa. Vi bör använda ljuset för att se det som står framför oss. Alliansregeringens framgångar så långt räcker inte. Det behövs mer.

22 december 2010

Dåligt beslut igår för skåningarna och för framtida satsningar!

För inte så länge sedan reglerade riksdagen portopriserna, telepriserna och ett antal andra priser. Det visade sig vara en dålig idé. Det ledde till underinvesteringar och dålig konkurrens. I grunden det som kallas planekonomi.

I går röstade vänsterpartierna tillsammans med Sverigedemokraterna för att riksdagen ska bestämma broavgifter. I det här fallet priset för att resa över Öresundsbron. Det naturliga och rimliga är att de företag och myndigheter som har ansvaret för verksamheten har ansvaret för priserna. Annars kan de inte ta ansvar för service eller investeringar. Nästa steg är självfallet att i riksdagen fatta beslut om biljettavgifterna för Arlandabanan, SJ, Tunnelbanan i Stockholm men också bensinpriserna och flygpriserna.

Konsekvensen av beslutet i dag blir att det kommer vara svårare att få extern finansiering av nya infrastrukturinvesteringar, till exempel en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, eftersom ingen kommer att veta vilken majoritet som vill sätta vilket pris. Självfallet vill alla ha så lågt pris som möjligt och självfallet finns det ingen anledning att ha priser som är så höga att de leder till lägre intäkter men lika självfallet är det att priser måste tas ut och att de ska finansiera de investeringar som de är satta för att finansiera. Men det är inte riksdagens sak att prisreglera resan över Öresund, lika lite som resan från Gotland eller resan mellan Malmö och Stockholm.

Det var ett dåligt beslut. För Öresundsbron och för framtida infrastruktur.

20 december 2010

Gräl med Ohly

Lars Ohly har hamnat i gräl med socialdemokraterna och miljöpartiet om att de inte var tillräckligt radikala när de skulle förklara förslagen man förde fram. Det kan ligga mycket i det. Den politik som Vänsterpartiet drev igenom, tillsammans med Miljöpartiet, hade drabbat både konkurrenskraft och tillväxt i Sverige. Det är inte underligt att socialdemokraterna och miljöpartiet försökte mildra budskapet.

Det underliga är att de gick med på att gå till val på politiken och att Lars Ohly inte förstår att den retorik och politik han vill ha prövades under årtionden och ledde till decennier av misslyckanden och fattigdom, eftersom människorna i de länderna inte kunde göra som i Sverige, rösta nej.

19 december 2010

Sammanbrott för S. Förnyelse och utveckling för M.

En vecka som blir den sista inför riksdagens juluppehåll. En höst som har inneburit socialdemokratins sammanbrott. Med frånvaron av ledning har frånvaron av politik blivit uppenbar. Socialdemokraterna agerar nu mer för att återskapa statlig makt och mot reformer men verkar helt sakna något att tro på. Det finns nästan ingen fråga där man under hösten inte har bytt uppfattning, sagt att man hade fel eller låter ana att man kanske till och med tycker tvärtom.

Det är ett underkännande av socialdemokratins långsiktiga utveckling. Det handlar inte bara om valförlusten. Valförlusten har avslöjat det som många av oss har sagt i den politiska debatten, nämligen att det inte finns någon hållbar socialdemokratisk politik. Det var därför skattepolitiken blev tillyxad och konstig, därför man kom med förslag om betjänter i tunnelbanan och lämnade Vänsterpartiet att fritt styra utrikespolitikens inriktning men inte berättade om hur man skulle stärka företagandet.

Det var tomheten som gjorde att S förlorade och den tomheten får nu konsekvenser i form av rekordlåga opinionssiffror. Socialdemokraterna drivs nu av andra krafter än av en egen övertygelse. Det verkar vara långt kvar innan man kan bli ett hållbart alternativ. Desto viktigare att vi moderater tar stegen för att förnya och utveckla. Lyckas vi inte få den långsiktiga tillväxten och de nya jobben hjälper det inte om oppositionen är dålig.

16 december 2010

Extremister kräver resurser till SÄPO

Enligt SÄPO.s redovisning finns det kring 200 islamistiska extremister i Sverige som på olika sätt är beredda att använda våld. Det är ett varningtecken som ställer krav på att SÄPO både har och använder tillräckliga resurser för att spana och röja olika hot. Men lika viktigt att komma ihåg är att de i flera fall är tränade och utbildade i militära former utomlands. Det är en påminnelse om att de på olika sätt tagit del i militära konflikter som är en del av vår verklighet. Det innebär inte bara att de har varit utomlands och fått träning utan att det finns ett samband mellan militära och väpnade konflikter i vår omvärld och säkerhet på gator och torg. Det är bland annat det som Afgahnistanfrågan handlar om, att möta ett hot som i olika former kan bli verklighet även här.

15 december 2010

Förstatligande av regler för demensvård

Ni vill socialdemokraterna förstatliga reglerna för demensvård runt om i Sverige. Trots olika förutsättningar och kommunalt ansvar ska nu staten ta över ansvaret i praktiken. Med nationella riktlinjer om personaltäthet. Det kommer ytterst drabba vården eftersom det ger mindre möjligheter att ta ansvar och förändra i den praktiska vardagen.

Det som är anmärkningsvärt i detta är att S bifaller en motion från SD. Bara tre månader efter att Sahlin lovade att S aldrig skulle göra sig beroende av SD. Nu låter socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet SD bestämma utgången över viktiga frågor som rör människors välfärd.

14 december 2010

Reformer för företagande viktigast

Noterar att det nu förs en diskussion bland annat på Svenska Dagbladets Brännpunkt om att tiden nu är kommen för att öka på de offentliga utgifterna. Det vore att göra oss svagare när vi står som starkast. Däremot bör vi nu göra de reformer som gör oss till ett centrum för satsningar på företagande och forskning. Det kräver inte alltid ökade utgifter utan en skattepolitik som gynnar företagande och kunskap, liksom reformer som gör det lättare att driva företag.

Reforrner för företagande gör oss starka

Noterar att det nu förs en diskussion bland annat på Svenska Dagbladets Brännpunkt om att tiden nu är kommen för att öka på de offentliga utgifterna. Det vore att göra oss svagare när vi står som starkast. Däremot bör vi nu göra de reformer som gör oss till ett centrum för satsningar på företagande och forskning. Det kräver inte alltid ökade utgifter utan en skattepolitik som gynnar företagande och kunskap, liksom reformer som gör det lättare att driva företag.

13 december 2010

Kapacitet att möta terrordåd behövs

Självmordsdådet inne i Stockholms innerstad kan ha varit ett planerat och organiserat terrordåd eller resultatet av en enskild människas galenskap. Det återstår att se men resultatet denna gång kunde likväl ha blivit en fruktansvärd tragedi. Och oavsett vad som ligger bakom finns två viktiga saker att säga.
Den ena är att det måste vara klart att dåd som detta, eller hot, inte påverkar hur vårt samhälle fungerar och hur Sverige agerar internationellt. Annars ökar risken för att grupper eller enskilda vill påverka oss genom terror.
Det andra är att vi behöver en bred förmåga för att möta de hot som kan riktas mot oss. Det gäller de mer storskaliga som kan förekomma även i dagens säkerhetspolitiska situation men också sådana hot som kommer från grupper av olika slag som med vapen av olika slag vill slå till mot vårt samhälle. Det är nödvändigt att i har en tillgänglig militär förmåga som kan användas mot hot som bygger på väpnat våld. Denna och liknande gånger handlar det om att kunna hantera hemgjorda bomber, en annan gång kan det handla om mer kvalificerade vapen.

10 december 2010

Utveckling av Sverige sker inom EU-samarbetet

En del av veckan användes för min del för att studera och diskutera europeisk politik som berör vår egen vardag. Det är slående inom hur många områden som vår förmåga att i Sverige göra skillnad ligger i att vi kan agera tillsammans med andra. Det gäller den inre marknaden och företagandets villkor liksom miljö och energi men också många av våra förutsättningar att agera i världen, till exempel när det gäller handel eller insatser för fred som innehåller både den civila och militära dimensionen.

Det är hög tid att vi börjar inse att en del av svensk politik och den politiska processen för att utveckla det svenska samhället ligger på en gemensam europeisk nivå. Inte högre eller över Sveriges Riksdag men gemensamt med andra länder. Det är så vi moderater vill se Europa. Gränsfritt och så fritt som möjligt för den enskilde medborgaren. Men i det gränslösa ligger också ett behov av politiska beslut över gränserna.

8 december 2010

Dagens siffror - också en utmaning

Dagens SCB undersökning gör oss moderater till största parti. Det ska vi vara glada och stolta över. Samtidigt är det en stor utmaning. Vi måste nu utveckla och stärka skälen till varför fler ska stödja oss. Nu har vi fått stöd för att det är så uppenbart att vi klarat av att hantera den ekonomiska krisen.
Men nu kommer nya utmaningar när ekonomier i andra delar av världen växer snabbt och ger oss en ökad konkurrens. Det ställer krav på att vi nu inte bara slår vakt om stabilitet utan också om förändring och förnyelse av den svenska ekonomin. Det handlar om företagande och nya investeringar, och därför också om reformer som ger mer företagande som kan möta en ökad konkurrens.

Dagens siffror är en utmaning. Socialdemokraterna är i en djup kris och det bidrar säkerligen. Nu måste vi se till att väljarna ger oss sitt stöd även när S kommer upp till vattenytan och när nya kriser kommer.

6 december 2010

Även S måste man kunna lita på

Mona Sahlin höll i helgen ett avskedstal inför socialdemokraternas förtroenderåd. Ett genomgående tema var att hon inte trodde på den politik hon gick till val på. Det kanske kan vara det viktigaste rådet den avgående partiledaren kan ge till partiet.

Ska man styra landet måste man ha en politik man tror på. Annars försöker man medvetet lura väljarna med risken att väljarna inte blir lurade, eller än värre, blir lurade.

I grunden var Sahlins tal ett större underkännande av henne själv som partiledare än diskussionerna om S gick till val på rätt politik eller ej. Det Sahlin sa igår var att hon ledde partiet utan att ta det ansvar som ledare man måste ta om man vill göra anspråk på att styra landet.

En politik som hon inte trodde på hade kunnat bli svensk politik. Så får man inte hantera allvaret i att styra ett land, allra minst när en ekonomisk kris hotar även oss. Nästa gång har väljarna rätt att kräva att S går till val på en politik man tror på och anser är bra för Sverige.

4 december 2010

Vad S gjorde fel

Det var fastighetsskatten och bensinskatten i den gemensamma budgetmotionen som var socialdemokraternas problem, säger nu deras krisutredare Morgan Johansson. Det är nog rätt men än mer fel. Det är självklart att väljarna på goda grunder kände oro inför höjd bensinskatt och dyrare boende. Men socialdemokraterna underskattar nog sitt eget problem om de tror att det var människors ovilja mot att betala höjd bensinskatt eller fastighetsskatt i sig som var deras problem. Det stora problemet som kom till uttryck i den gemensamma budgetmotionen var att den visade att det var miljöpartiet och vänstern som tog över socialdemokraternas politik. Därmed visade socialdemokraterna själva att fortsatta skattehöjningar av olika slag inte bara var möjliga utan den utväg som en rödgrön regering skulle välja när man ökade utgifter istället för att spara. Den politiken, den osäkerheten och den ansvarslösheten ville väljarna inte ha.

2 december 2010

Nato-samarbete ingen nyhet

Lite underligt är det när svenska media nu utifrån Wikileaks tror sig kunna avslöja att Sverige samarbetar med Nato. Det är vare sig någon nyhet eller någon hemlighet!
I Afghanistan liksom i Kosovo bidrar vi med internationella fredsinsatser inom ramen för Nato.
Utvecklingen av det svenska försvaret har utgått från att vi i framtiden ska vara kompatibla med Natoförband vad gäller ledning och organisation. Vi är också medlemmar i Partnership for Peace. Vi är också en demokrati som tillhör der fria världen!

När nu media "avslöjar" att vi samarbetar med Nato avslöjar det mer svenska medias oförmåga att presentera verkligheten än något nytt. Vårt behov av medlemskap hänger samman med att vi både samarbetar och är beroende av Nato.