31 augusti 2011

Civila insatser i Afghanistan är beroende av tryggheten av den militära

Regeringen presenterade häromdagen tillsammans med Mp och S en långsiktig strategi för biståndet till Afghanistan. Syftet är att med avvecklingen av det militära engagemanget öka den civila närvaron.

Det är bra men det finns en fråga som man inte kommer undan. Hur mycket de gamla rödgröna tror att det militära engagemanget kan ersättas av civila insatser så är de civila insatserna beroende på den trygghet som antingen kan skapas av afghansk militär eller av internationella insatser. Ett militärt vakum gör det omöjligt med civila insatser.

Därför vore det klokt om framförallt Miljöpartiet men även Socialdemokraterna i fortsättningen inte satte civila insatser i motsats till militära. Risken är nämligen att det då inte blir några civila insatser alls. Såvida inte Mp och S vill bedriva bistånd med insatsen av svenska biståndsarbetares liv.

30 augusti 2011

Ryska ambitioner kopplar kontrollen av gasen.

Gasledningen på Östersjöns botten närmar sig nu att bli färdig när de sista sammansvetsningarna gjorts med det ryska gasnätet i ena ändan och den tyska i den andra. Därmed har vi också en annan situation kring Östersjön med en ovisshet om vad det exakt kommer att innebära. Det vi vet är att det är ett politiskt strategiskt skäl att lägga en dyr gasledning på Östersjön istället för att använda och bygga ut betydligt billigare gasledningar som går genom bland annat Polen. Det ökar möjligheten till påtryckningar på Polen och andra grannländer utan att leveranser till Tyskland och andra delar av Europa påverkas. Ett uttryck för ryska ambitioner men också ett uttryck för det strategiska värdet för Moskva med denna del av Östersjön.

26 augusti 2011

Sverige bör gå med i Nato – men varför?

Publicerat i Svensk tidskrift 2011-08-26

Krav på den säkerhetspolitiska debatten

Idag följer jag upp en tidigare artikel i Svensk Tidskrift http://www.svensktidskrift.se/ med några reflektioner kring de krav vi bör ställa på den säkerhetspolitiska debatten. Är man för ett svenskt medlemskap i Nato, som jag är, räcker det inte med att låta debatten handla om det. Än viktigare är att diskutera de nya förutsättningar i den tid vi lever i idag och som gör det ännu viktigare att vara med. Det är Nato som fattar de avgörande besluten för vår säkerhetspolitiska miljö. Det är inom Nato vi genomför våra internationella insatser. Det är med Nato som världen kan agera för att stödja en demokratisk utveckling, som i Libyen. Och hoten mot säkerheten är många och kräver mer än vad ett enskilt land kan ställa upp med.

24 augusti 2011

Demokratisk utveckling i Libyen kräver stöd

Det är en stor dramatik som nu råder i Libyen. Men det är inte slut med att rebellerna har segrat. Det som nu kommer att krävas är en beredskap från omvärlden att bidra till stabilitet. Det kan komma att kräva svensk trupp, inte minst för att möjliggöra civila biståndsåtgärder och för att motverka att landet faller in i nytt våld mellan olika rebellgrupper. Det civila biståndet kommer nu som i många andra fall kräva att det finns en förmåga att slå vakt om stabilitet. Kanske inga bordningsstyrkor men stöd till polisverksamhet och fredsbevarande. Den demokratiska utvecklingen måste få stöd om den ska få fart.

23 augusti 2011

Inte tack vare Ohly som man firar i Tripoli!

Om vänsterpartiet och andra fått som de hade velat hade Kadaffi dessa dagar triumferat över sin seger. Med sitt militära övertag hade han lätt kunnat krossa motståndsrörelsen genom att urskillningslöst bekämpa den och mörda civila. Så ville vänstern ha det, liksom regimer som den ryska och den kinesiska. Libyen hade om de fått bestämma levt under samme galne förtryckare som man gjort under decennier. De som nu dansar av glädje över segern hade förmodligen varit döda.

Dagar som dessa kan det vara värt att komma ihåg att det är inte tack vare Lars Ohly som man dansar på Tripolis gator.

21 augusti 2011

Att sänka skatter är bra

Sänkta skatter är bra. Det ökar friheten och välfärden för enskilda och bidrar till att stimulera ekonomin. Sverige har de offentliga finanser som ger oss marginaler att skapa den stimulansen. Att sänka skatten för restaurangbesök är bra men det påminner om att det också är bra att sänka skatten för forskning, företagande och kunskap. Det som är bra för restauranger är bra för kunskapssamhället också.

19 augusti 2011

Hatt låter som en socialist i kvoteringsdebatten.

Att nu till och med centerpartister -företrädare för den borgerliga regeringen - anser sig veta bättre än den enskilda familjen hur föräldradagarna ska fördelas är förvånande. Politiker ska inte lägga sig i och kan faktiskt inte varken förstå eller känna vad som passar bäst för varje familj. Det är verktygen och möjligheterna att lösa vardagen som de politiska spelreglerna ska sätta - politiker ska inte detaljstyra efter en bild man har själv där man utgår ifrån att den egna lösningen är den bästa och passar alla andra. Det är vad socialister sysslar med hela tiden!

18 augusti 2011

Många självutnämnda "stabsofficerare" hos S

Efter att först ha velat avbryta den svenska Libyeninsatsen tvärvände socialdemokraterna och ville specialdesigna den svenska insatsen, med färre flygplan, opinionsbildande förbandsenhet och en bordningsstyrka. Inte för att just dessa var mer efterfrågade än den insats vi redan hade, som var i gång och uppskattad, utan för att de på kammaren hade kommit fram till att de tyckte att det nog kunde behövas. Och nu visar det sig att efter allt bråk och stön från S så fanns det ingen som ville ha eller behövde just en svensk bordningsstyrka. Det var ett hemmasnickrat påhitt som minskade den insats som Sverige gör bra, flygspaningen, och som hade kunnat stoppa hela insatsen om regeringen inte gått med på detta påhitt. Lite löje ger det när det gäller Sverige, även om den uppenbarligen väl respekterade spaningsinsatsen överväger detta. Men mest av allt faller löjet på de självlärda stabsofficerarna inom socialdemokratin.

17 augusti 2011

von Sydow beslut ledde till kaos i helikopterfrågan

Dagens Eko redovisar i dag att det var den tidigare socialdemokratiske försvarsministern Björn von Sydow som drev igenom en gemensam nordisk helikopterlösning, som inte heller svarade mot svenska behov och som visade sig innebära högre kostnader. Det var också den lösning som skulle ta längst tid och som skulle ställa krav på tillfälliga lösningar. Detta är förklaringen till det decennielånga helikopterelände som präglat svenskt försvar. Man kan ha många synpunkter på hur projektet har hanterats men hade Björn von Sydow inte struntat i experterna i Försvarets Materielverk och de svenska behoven hade vi haft helikoptrar för länge sedan i Afghanistan liksom i den svenska krigsorganisationen. Misslyckandet faller tungt på den regering som medvetet beslutade om en sämre lösning. Den har drabbat Sveriges försvar.

15 augusti 2011

Sänkt skatt - bra stimulans.

Diskussionen om ett ytterligare jobbskatteavdrag och skattesänkningar över huvudtaget först nu mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Lite väl automatiskt är det allt fler som säger att man nu i en osäker tid måste vänta med det. Men de missar en poäng, och det är att Sveriges ekonomi inte bara är den offentliga utan hela samhällsekonomin. Vår offentliga ekonomi kommer inte vara stabilare om samhällsekonomin i stort drabbas av minskad tillväxt. I det perspektivet är en skattesänkning en stimulans till hushåll som kan bidra till både ökad köpkraft och till en stabilare bostadsmarknad. Regering och riksdag har inte bara ansvar för den offentliga ekonomin utan för hela ekonomni. Och då underlättar sänkta skatter när vi samtidigt har stabila offentliga finanser.

14 augusti 2011

Allvarligt att så få soldater tecknat kontrakt.

Jag har vid flera tillfällen påtalat att utvecklingen av det nya försvaret ställer nya krav på uppföljning och utvärdering. Enligt tidigare uppgifter var man långt ifrån det antal som det nya försvaret är planerat för. Nu visar det sig att även dessa uppgifter var fel, övervärderade med 10gånger! Det innebär att istället för 2700 soldater som sas hade skrivit på är det bara 300 som har gjort det. Det är ofattbart att det finns så lite kontroll på hur många soldater som skrivit på att man redovisar ett tiofaldigt fel.

Men det är också allvarligt att det nya försvaret vad gäller anställda soldater än så länge bara består av 300 som har tecknat kontrakt. Det kräver en öppen utvärdering och uppföljning. Det handlar om för viktiga frågor för att bara vara föremål för förhoppningar och tro.

11 augusti 2011

Vänsterpolitik har lett till underskott och tvingat fram besparingar.

Kravallerna i Storbritannien har lett många debattörer att som vanligt avskaffa det personliga ansvaret för att istället lägga skulden på regeringspolitik och besparingar. Det är fel av två skäl. För det första är det en mycket liten minoritet som vandaliserar och det är självfallet deras personliga ansvar. Det finns ingen undanflykt från det. För det andra är det inte den nuvarande regeringens politik som leder till besparingar utan den förra som ökad utgifter och skapade ett underskott som hotar välfärden ännu mer om man inte gör något åt det. Så om vänstern ska skylla kravallerna på politiken, vilket är fel, ska de skylla på vänsterpolitiken.

10 augusti 2011

Kommunistiskt partiprogram söker ledare

Så avgår ännu en partiledare. De rödgröna har nu inga av sina företrädare kvar från valet. De som skulle sitta i en rödgrön regering har i stort sett alla nu avgått i stället.

När det gäller vänsterpartiet byter man nu ut en som vågat kalla sig kommunist till någon som i vilket fall som helst vill företräda ett kommunistiskt partiprogram. Det är inte så stor skillnad. Och det är inte etiketten som är det viktiga utan innehållet.

En fördel med Lars Ohly har nämligen varit att han har varit tydlig. Han har sagt vilken politik Sveriges tidigare kommunistiska parti vill driva. Det framgår i partiprogrammet att man vill göra allt det som ledde till att planekonomierna föll sönder i fattigdom och utsatthet. Mer än så har vänsterpartiet inte lärt sig sedan kommunismens misslyckande blev uppenbart även för kommunister.

För häftiga reaktioner på börsen.

Häftiga svängningar på finansmarknaden ger frågor om tillförlitligheten av reaktionerna för handeln av aktier. När rubriken i media " värsta börsraset" tätt följs av rapporteringen "färre konkurser än någonsin" och "ökade orderingångar" känns det som värderingarna av bolagen blir något kortsiktiga. Många småsparare blir också lidande när panikförsäljningar sker och kan avskräckas från att investera överhuvudtaget.

9 augusti 2011

Företagandet viktigast för länders ekonomi

Den finansiella oron visar hur mycket som är osäkert i världsekonomin. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta. I dag ser vi att länder och ekonomier som för 10eller 20 år sedan knappt kunde konkurrera nu kan konkurrera ut den gamla tidens stora ekonomier. Så det är viktigt att slå vakt om stabiliteten men det är också viktigt att öppna upp för det företagande som kan ge oss de nya jobben och framtidens konkurrenskraft. Något annat sätt att lugna finansmarknaderna långsiktigt finns inte.

7 augusti 2011

Civilt och militärt bistånd - båda lika viktiga.

På Afrikas Horn råder en svältkatastrof. Torkan har förstört möjligheterna att leva för miljontals människor, vars överlevnad beror på bistånd från andra länder, ett bistånd som bekämpas av islamistisk milis som gärna använder svälten som vapen för att terrorisera och segra. I Somalia kommer de som behöver bistånd mest inte få det så länge Al Shabaab–milisen dominerar genom sin militära kraft. Det visar att civilt bistånd kan vara meningslöst om man inte skapar militära förutsättningar för det. En militär säkerhet är i detta liksom i många andra fall en förutsättning för de svältandes överlevnad.

6 augusti 2011

Kompetens och värderingar måste avgöra - inte kön!

Maria Ludvigsson skrev häromdagen om hur Nyanko Sabuni nu verkar plädera för att man ska kvotera till kommunala bolag även om man inte tvingar fram motsvarande i börsbolag. Hon har helt rätt när hon skriver att formuleringen - att det är kvinnor som behövs för att representera kvinnor som reducerar synen på kvinnliga företrädare. Kvinnor ska liksom män företräda sina värderingar och sina väljare, inte sitt kön som om det är en skillnad viktigare med vilket kön man har än politiska uppfattningar och personlig kompetens.

4 augusti 2011

Svenskt flyg hindrad rädda liv

Antalet fall när svenskt flyg observerar hur Kadaffis styrkor angriper civila mål utan att själva kunna ingripa är många. Andra länders flygplan får ingripa när svenskarna rapporterat från sin spaning. Det innebär förlorade minuter och timmar, och förlorade civila liv. Det är svårt att förstå på vilket sätt Sverige bidrar till freden genom den begränsningen.

3 augusti 2011

Viktigt slå vakt om budgetregler

I USA pågår en budgetstrid som visar hur viktigt det är att slå vakt om de svenska budgetreglerna. Oförmågan om att enas om en budgetpolitik är ett uttryck för det.I andra länder har vi sett samma problem. Det är värt att komma ihåg när svenska socialdemokrater på olika sätt nu säger att man vill luckra upp budgetlagen.

Bara det faktum att det finns risk att se världens största ekonomi ställa in sina offentliga betalningar är alarmerande. Det riskerar att skapa nya problem för den ekonomiska utvecklingen världen över men inte minst för USA. De regelsystem som tillämpas i olika länder och den politik som genomförs får olika konsekvenser. Det ser vi på ett sätt i USA och på ett helt annat sätt i Grekland. I inget av fallen ger det stöd för Juholts syn på budgetprocessen i Sverige.