26 oktober 2017

Förbjud tigger

Tiggeriet har blivit allt mer utbrett i Sverige, inte minst i Stockholm och även i Danderyd. Det är bra att moderaterna tagit ställning för ett nationellt förbud.
 Att tigga innebär att leva under svåra förhållanden, många problem följer med olagliga bosättningar, sanitära olägenheter och nedskräpning. Det finns flera fall av detta i vår kommun. De bosättningar som finns är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn.
Vi moderater vill stärka markägares rättigheter ytterligare och öka befogenheterna för kommunala ordningsvakter så att tryggheten bättre kan säkras. Att komma till Sverige och tigga är varken en väg ut ur fattigdom eller utanförskap , de snarare cementerar fattigdomen och leder ofta till att redan utsatta människor utnyttjas ytterligare.Vi ser EU medborgare som år efter år sitter och tigger , tid som kunnat vara en väg ur fattigdom genom arbete eller utbildning. Lösningen på den stora utsatthet som finns i hemländerna lös es inte heller genom att människor tigger i Sverige. Det sociala arvet bits fast och leder till att barn fastnar i samma fattigdom. Vi måste sätta press på länder som Bulgarien och Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, EU bör agera enat i denna fråga.
Regeringen står passiv inför dessa utmaningar. Vi kommer med förslag på lösningar där ett tiggeriförbud, ett stärkande av markägare samt att sätta press på EU-länder som inte ser till att de egna medborgares rättigheter tas tillvara är viktiga åtgärder. Åtgärder som krävs för att hindra den utveckling vi ser i Sverige idag.

20 september 2017

TV avgiften blir en skattehöjning.

Istället för en licensavgift som byggde på TV-innehav får vi nu en högre TV-skatt som gäller oavsett om man har TV eller ej. Istället för en finansiering som i alla fall till formen bidrog till en större självständighet för public service drivs nu public service in i den skattefinansierade verksamheten. Det blir inte ur statens mycket stora budget för kultur och mångfald som public service kommer att finansieras utan genom skattehöjningar. 


Skillnaden blir att de flesta vanliga hushåll betalar mer. Även om de tillhör den lilla grupp som inte har TV eller Radio, och även om de bara ser på andra kanaler. Skatten bidrar till en ökad progressiv beskattning. Eftersom det är en skatt får regeringen en än större makt över den nya finansieringen. Det är svårt att se vad som är bättre med detta. Annat än att begreppet TV-licens försvinner. Till förmån för en TV-skatt. Som kulturpolitisk innovation är detta inte mycket. Som stöd för en public service som ska stå nära sin publik är det ett steg bakåt. 

5 september 2017

Hyckleriet hos Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna går gärna med vinst på fattiga och skuldsatta människors bekostnad. Men de är emot att privata företag som ger människor en bra välfärd som de själva väljer får gå med vinst och utvecklas. Därför vill de tvinga fram en nedläggning av välfärd i det svenska samhället, inte för att det handlar om dåliga verksamheter utan för att de är så bra att människor hellre väljer dem än de offentliga. De privata verksamheterna ger en bättre service, tjänster som människor själva föredrar och gör det effektivare. 

Det visar att de offentliga verksamheterna går med betydande välfärdsförluster. Dels är de dyrare och dels drivs de ofta med underskott. 


I socialdemokraternas Sverige får människor gärna spela på skuld hos socialdemokraterna men de får inte välja privata välfärdsverksamheter. Det är ett hyckleri som bygger på förakt för människors välfärd. 

27 augusti 2017

Värden att leva upp till för moderat politik.

Fem viktiga utgångspunkter som en ny partiledare måste leva upp till. 

För det första att i varje läge verka för att alliansen lägger en gemensam budget, med stopp för skattehöjningar, kontroll över bidragsutveckling och de satsningar som krävs för trygghet på gator och torg liksom för försvaret av våra gränser och vår frihet.  En gemensam alliansbudget är inte att splittra borgerligheten utan att föra den samman kring en gemensam agenda för Sverige. Det finns inget bättre sätt att minska Sverigedemokraternas inflytande än genom att sätta stopp för en vänster som regerar utan stöd för sin politik. 

För det andra se till att värna ett fritt företagande och stå stark emot vänsterns attacker på marknadsekonomi, företagare och företagande. 

För det tredje stå upp för en försvars- och säkerhetspolitik som svarar mot verklighetens hot och utmaningar. Försvarsanslagen måste höjas mot de nivåer som krävs för att vi ska uppnå en både snabb och långsiktig styrketillväxt. 

För det fjärde se till att vi får en migrationspolitik som ställer krav på dem som kommer samtidigt som var och en som har flytt och hela vårt samhälle ska kunna känna sig trygga från kriminalitet och terror. 

För det femte ta strid för valfriheten och mångfalden i välfärden och för alla de verksamheter som i dag är en del av svensk välfärd. 

Moderaterna ska vara att lita på. Väljarna ska kunna lita på att vi står för frihet och rätt i varje enskild fråga och inför varje stor utmaning. 


10 augusti 2017

Regeringen gör inget för att stärka polisen

Antalet utanförskapsområden utanför rättsstatens kontroll växer. Våld och kriminalitet präglar dessa områden och hotar tryggheten och stabiliteten i vårt samhälle som helhet. När rättsstaten försvagas slår det mot demokratin. Nu har regeringen stillatigande sett denna utveckling och inte gjort något, bara tagit till anföranden och utspel. 

Polisen saknar det stöd, den organisation och den ledning som krävs. Uppdraget måste vara tydligt; att bekämpa grov kriminalitet, att slå sönder organiserad brottslighet och kriminella gäng, att eliminera utrymmet för våldsbejakande extremism. Det är svårt att göra ute i verkligheten men det är inte svårt för regering och riksdag att se till att resurser, stöd och uppdrag finns där. 

Varje utanförskapsområde bör mötas av insatser utformade för att fungera just där. De poliser som har vårt gemensamma uppdrag att värna rättssamhället måste också ha vårt gemensamma stöd. Från regering och riksdag i form av beslut, inte genom anföranden på möten. 


4 augusti 2017

Högre skatter ger färre jobb

Högre skatter leder till färre skattebetalare. Färre skattebetalare leder till fler som måste betala skatt för dem som inte kan leva på egen lön. Det leder till ständiga krav på högre skatter och färre jobb. Om man tror att högre skatter leder till större skatteinkomster. Men verkligheten visar motsatsen. När alliansen sänkte skatter ökade antalet jobb, och skatteintäkterna. I Sverige kunde vi öka utgifterna för den offentliga välfärden till högre nivåer än någonsin. Det löste inte problemet eftersom problemen med den offentliga sektorn främst handlar om effektivitet och produktivitet. Så mer pengar löser inte alla de problem som ständigt högre skatter ska lösa. Men om man ska få in mer pengar till den offentliga sektorn ska man i alla fall inte höja skatterna för då blir jobben färre. Och skatteinkomsterna mindre. 

25 juli 2017

Vänsterns vinstförbud leder till ekonomisk kaos

Tänker regeringen låta vänsterpartiets dogmatik och klasskamp fortsatt vara grunden för politiken mot företag? När det gäller välfärdsföretag är det en mycket stor del av svenska folkets dagliga välfärd som regeringen säger sig vilja stänga ner eftersom den är så välskött och efterfrågad att den går bättre än den offentliga, som har förluster och en lång rad bortval till förmån för privata alternativ. Om det är fel att skolor går med vinst hur kan det då vara rätt att de som bygger skolorna får göra det? Om det är fel att öppenvård går med vinst på grund av effektivitet och bra organisation, hur kan det då vara rätt att läkemedelsföretag går med vinst. Om regeringen anser att vinst är en förlust för samhället har man accepterat samma synsätt som väglett vänstern världen över, ända fram till ekonomisk ruin och kaos. 

23 juli 2017

Statsministerns har ansvaret , allvarligt att ha inte tar det.

Det är obegripligt att Sveriges statsminister överhuvudtaget inte har kommenterat en skandal som handlar om hur regeringen passivt har noterat att Transportstyrelsen tillfogat svensk säkerhet betydande skada. Normalt sett brukar Stefan Löfven kommentera allt som händer även om han inte har någon konkret politik. Men nu är det som att han har försvunnit från det ansvar som en statsminister alltid har oavsett semestertider eller ej. Ansvaret för regeringens agerande och för svensk säkerhet har statsministern varje dag och natt. 


Har han gjort något åt misskötseln? Har han sett till att hantera de problem som Transportstyrelsens agerande tillsammans med regeringens passivitet har lett till? Vet han inte vad han ska säga och inte vad han ska göra? Så kan en statsminister inte vara. 

2 juli 2017

Moderat politik för mig

Moderaterna måste vara ett parti som väljarna kan lita på. Som försvarar den enskildes valfrihet och frihet att forma sitt liv. Som står för marknadsekonomi och värnar fritt företagande. Skyddar privat ägande. Som är kompromisslöst i att skyddet mot hoten mot vårt samhälle måste prioriteras, vare sig det är kriminalitet, terror eller yttre hot. Vi ska prioritera medborgarnas välfärd och frihet att forma den själva, likaväl som vi ska prioritera att skattepengar används så effektivt som möjligt. Inte styra människors vardag utan styra så att stat och kommun ger oss möjlighet att själva styra över vardag och över hur vi formar vår framtid, så att vi kan utnyttja friheten till att utveckla mångfald och välfärd. 

28 maj 2017

Ansvarslöst Miljöparti

Miljöpartiets kongress påminner om hur isolerat partiet är från verkligheten. På miljösidan som man anser sig vara främst på har man misslyckats eftersom man är i otakt med verkligheten. Miljön blir inte bättre genom överbud på utsläppsmål utan genom teknisk och ekonomisk utveckling som Mp ständigt ställer sig emot när man vill höja skatter på företagande och på investeringar som är en förutsättning för ny teknik och de ekonomiska förutsättningar som krävs för en renare miljö.

Men allra allvarligast är att man i den värld vi lever är så främmande för de hot som Ryssland utgör mot sina grannar, som sönderfallet i Mellanöstern och terrorismen innebär och flyktingfrågorna som sådana. Miljöpartiet sitter fast i en  världsbild från 1980-talet då man tillväxt var ett hot, företagande ett hinder och försvaret var ett större problem än dem som hotar oss. Flyktingfrågan får enligt samma världsbild inte ses som ett problem utan bara som en annan fråga för överbud gentemot andra partier.

Miljöpartiets problem har blivit djupare eftersom det varit så lätt att få gehör för dessa uppfattningar i media. Därför har man i sin bubbla kommit längre bort från verkligheten. Och i regeringsställning fick man kompromissa om överbuden, fick ta verkligheten i handen. Och det blev inte så mycket av vad Mp ville. Och det som man ville har man fått backa ifrån.

Men likväl kan man inte låta bli att agera i samma riktning i fråga efter fråga. Beskatta flyget så att Sverige fungerar sämre. Motarbeta ett starkare försvar. Och uttala sig för en helt fri invandring. Säga nej till ökade polisresurser för att bekämpa brottslghet i utanförskapsområden. Kräva högre bidrag finansierat med högre skatter, oavsett vad som händer med företag och jobb. Det är en organiserad ansvarslöshet som Mp vill påverka regeringspolitiken med. Och för varje kompromiss de uppnår får de igenom lite mer politik baserad på ansvarslöshet och verklighetsflykt. En sådan regering kan Sverige inte ha. Man bör aldrig kompromissa med ansvarslösheten. 

4 maj 2017

Dax för C och L att ta ansvar - en gemensam alliansbudget hindrar skattehöjningar.

Nu föreslår vi moderater kraftigt sänkta skatter , det ska löna sig mer att arbete än att leva på bidrag. Sänkta skatter ger fler jobb ökade skatteintäkter medan höjda skatter slår ut jobb och minskar skatteinkomsterna.

Med moderaterna sänks skatten med 500 kronor i månaden för den vanlige löntagaren. Det är en ökad trygghet och en stimulans till alla som söker jobb. Sänkt skatt och fler jobb minskar bidragsbehov och ökar antalet skattebetalare.

Det vore bra om Alliansen nu kunde enas om en budgetpolitik som ger alla sänkt skatt och minskar bidragsberoendet, bra för alliansen självfallet men framförallt bra för Sverige. Det är inte rimligt att Liberalerna och Centern nu tar strid för att Löfven ska kunna höja skatterna och förbjuda privat välfärd med Vänsterpartiet samtidigt som man tar stöd från Sverigedemokraterna för att låta facket hindra utländska arbetstagare jobba i Sverige. Den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken bygger på Vänsterpartiets stöd, bidragspolitiken bygger på Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets stöd och hindren för utländska arbetstagare på både Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas stöd.

Det finns inget parti som tar så mycket stöd från ytterligheterna som Socialdemokraterna. De tvekar inte att samarbeta om politikens utformning med vänsterpopulister som hyllar förtrycket i Venezuela och som gick med i politiken för att hylla det kommunistiska förtrycket, och de tvekar inte att få en majoritet mot utländska arbetstagare med hjälp av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. När Annie Lööf och Jan Björklund skyddar socialdemokraternas skattehöjningar bidrar de inte bara till att det svenska samhället skadas utan också till att ytterligheterna får ett större inflytande än att bara stödja alliansens egna och gemensamt förhandlade politik.

Det är dags att C och L  slutar vara rädda för att regera och börjar stå upp för lägre skatter, fler jobb, ökade investeringar, en starkare rättsstat och ett starkare försvar. De måste visa att de vågar rösta för en gemensam allianspolitik som gör Sverige bättre. 

17 april 2017

S bekämpar företag som går med vinst

Det enda konkreta resultatet från socialdemokraternas partikongress är att de vill bekämpa alla företag som går med vinst i välfärden. Det beror på att de anser att vinsten underminerar välfärd och försämrar kvalitet.

Så har socialister av alla slag alltid tänkt. Och det har lett till att de alltid bekämpar vinsten. Nu är det välfärdsföretagen som är i fokus, med Vänsterpartiet som pådrivare. Men nästa steg är självfallet alla företag som levererar till den svenska välfärden, och då finns det inga gränser. Företag som bygger vägar bör med socialistisk tro inte få gå med vinst för då blir vägarna sämre och kanske kortare.  Byggnadsföretag som går med vinst bör inte få bygga skolor, för då blir skolorna mindre och byggnaderna sämre. Livsmedelsföretag som vill leverera mat till skolor, sjukhus och äldreboenden bör inte gå med vinst eftersom socialisterna på fullt allvar tror att det blir mindre och sämre mat för att företagen går med vinst. För socialister som hatar vinsten finns inga gränser, bara steg på vägen mot en ekonomi utan vinstdrivande företag, och ytterst utan privata företag.

Där har socialdemokraterna satt sig. De har inte drivits hela vägen som Vänsterpartiet driver dem men de tar ett steg som slår mot alla som är sjuka, går i skolan och som på äldre dar behöver den omsorg som passar dem bäst. I den socialistiska världen är företag som går med förlust bättre än dem som går med vinst. Det är därför som det gått som det gått med varje land som har gått vänsterns väg.

Välfärden behöver ett nej till den socialism som bekämpar vinster, valfrihet och företagande. 

27 mars 2017

Skadliga skatter måste stoppas.

Sverige leder ligan världens högsta marginalskatter, de har höjts och föreslås höjas ytterligare i ett läge när andra länder sänkt nivåerna. Unikt för Sverige är också att de slår till vid lägre inkomstnivåer än övriga länder.
Dessa höga skatter påverkar vårt beteende negativt och sänkningar skulle vara självfinansierande och till och med statsfinansiellt lönsamma.
Skatterna idag höjer kostnadsnivån för företagen och gör de svårare för små företag att växa, och de stora företagen får svårt att konkurrera internationellt.
Marginalskatterna innebär också en begränsning av arbetsutbudet , det är skatt på utbildning och leder till att fler tar ut ledighet istället för att arbeta mer.
Detta är skadligt för Sverige och en god anledning till att fälla regeringen med en gemensam alliansbudget.

18 mars 2017

Skolor drabbas av vinstförbud, elever blir förlorare

Det är dags att socialdemokraterna nu får ta ansvaret för en politik som vill lägga ner välfärd som en miljon svenskar dagligen är beroende av. Med vinstförbudet vill de avveckla välfärd på ett sätt som aldrig tidigare har skett i Sverige.

En fjärdedel av alla förskolor är privata och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Nästan en femtedel av grundskolorna är fristående och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Mer än en fjärdedel av gymnasieskolorna kommer att drabbas av vinstförbudet.

Det innebär att runt om i hela landet kommer skolor och förskolor läggas ner. Skolorna kommer att tvingas upphöra med sin verksamhet, och det är ju syftet med socialdemokraternas  och vänsterpartiets politik, eftersom de inte vill ha privata alternativ och alltid har motarbetat både alternativen och valfriheten.

Varje gång en enskild skola läggs ner väcker det uppmärksamhet. Det gäller kommunala och det gäller privata. När enskilda skolor läggs ner kan det vara motiverat om de inte håller kvaliteten eller kan rekrytera elever. Men nu vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna genomföra den största nedläggningsvågen någonsin. Hur kommer det drabba elever, föräldrar och lärare? Hur kommer det drabba den svenska skolan?

När en kommunal skola i Malmö lades ner för att den inte höll måttet skrevs det mycket om den. När Bauergymnasierna lades ner för att de inte fick ihop elever skrevs det mycket. Men det som socialisterna inom S och V vill göra är väldigt mycket mer. De vill lägga ner bra skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukvård, inte för att den är dålig utan för att människor har valt den. Och när de fått sin vilja igenom avvecklas bra välfärd, mitt framför ögonen på dem som har valt den. 

12 mars 2017

Sverige har för höga skatter.

Under alliansregeringen ökade de offentliga intäkterna genom att fler fick jobb. Det mer pengar för skolor, äldreomsorg och sjukvård. Sänkta skatter gav ökade skatteintäkter eftersom sänkta skatter ger fler skattebetalare.

Socialdemokrater har aldrig gillat denna tanke. Därför har de konsekvent hävdat att skattesänkningarna drabbade välfärden, trots att välfärden både i offentlig verksamhet och i hushållen ökade. De drev medvetet en desinformation och hävdade att välfärden förlorade på att skatterna sänktes, att skattesänkningar gick före välfärden. Trots att sanningen var den omvända.

När socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad i förra veckan intervjuades i P1 började hon med att säga som vanligt att skattesänkningarna gett mindre pengar till välfärden men fick problem när intervjuaren konstaterade att Ekonomistyrningsverket visade på motsatsen, att skatteintäkterna ökat och att pengarna till välfärden ökat. Hon försökte då säga att det berodde på befolkningstillväxten, vilket inte alls är relevant eller sant, eftersom den inte innebär fler arbetade timmar om det inte växer fram fler jobb. Dessutom var ökningen i välfärd räknad per capita, så som den redovisades för henne.

Det var smått pinsamt och borde lett till att socialdemokraterna i fortsättningen inte fördömer skattesänkningar, eller åtminstone inte hävdar att skattesänkningarna ledde till att välfärden fick mindre pengar, eftersom välfärden inte fick mindre pengar.

Tyvärr är det nog inte så, socialdemokraterna står hellre för pinsamma fel och höjda skatter än accepterar att lägre skatter ger fler jobb och ökade skatteintäkter. Det är därför som det är viktigt att det finns ett parti som moderaterna som vill sänka skatter så vi får fler jobb och ökad tillväxt, både i privat och offentlig sektor. Sverige har för höga skatter. Sverige behöver lägre skatter. 

12 februari 2017

Postnord uppfyller krav på vinstförbud.....

Statliga Postnord uppfyller llmar Reepalus krav på vinstförbud. De går inte med vinst alls utan med stora förluster. Det faktum att posten inte går med vinst gör inte att posten fungerar bättre. Tvärtom går posten med förlust eftersom man fungerar dåligt. Man använder resurser fel, man har dålig kostnadskontroll och man slarvar med brev och paket. 

Om posten hade fungerat bra, levererat paket i tid, hållit ordning kostnaderna och ökat sitt förtroende bland kunderna hade man kunnat gå med vinst. Välfärden och kunderna hade vunnit på att posten var ett välskött företag. Det hade inte blivit färre brev levererade för att man gick med vinst utan fler eftersom det är en förutsättning för vinst. 

Sanningen är att socialdemokraterna i sin jakt på vinsten vill att välfärdens många olika verksamheter ska fungera som posten. Inga vinster. Inga krav på att hålla ordning kostnader och samtidigt skapa nöjda användare. Många kommunala välfärdsverksamheter går också med förlust, det vill säga de behöver mer pengar för att täcka upp underskott i verksamheten än de får för de tjänster de utför. 


Det vi behöver är inte vinstförbud utan snarare förlustförbud. Det kan man uppnå genom att välfärdsverksamheter får gå med vinst men också själva betala sina underskott om de uppstår. Då får vi en bättre välfärd, en ständig utveckling av bättre verksamheter, nöjda användare och företag som står på egna ben. Dåliga verksamheter drabbar alla, välskött välfärd ger alla en större trygghet. Lägg ner Reepalus utredning och lägg ner attackerna på den välfärd som hundratusentals svenskar har valt och behöver. 

29 januari 2017

Gemensam budget borde inte vara ett svårt val

Det är ett besvärligt läge i riksdagen, med svårigheten att bilda regering på ett stabilt underlag. Decemberöverenskommelsen var ett dåligt sätt att försöka hantera den svårigheten. Den byggde i praktiken på att Stefan Löfven fick ett frikort att hantera budgetpolitiken lite som han ville. Och så blev det med konsekvenser för skatter, jobb och människors välfärd.  

Jag tillhörde dem som var emot DÖ. En regering ska alltid tvingas söka majoritet för sin politik i riksdagen. Ett beroende till ytterlighetspartier ger instabilitet istället för den stabilitet Sverige behöver. Och som vi sa, decemberöverenskommelsen gjorde Sverigedemokraterna större, inte mindre. 

Det är många som har blivit chockade över det enkla kravet att alliansen ska ha en gemensam budgetpolitik. Och att vi ska rösta för den! Och att den ska genomföras om den vinner! Gemensamma alliansbudgetar har gett Sverige har en av Europas stabilaste ekonomier, som enligt finansministern gick som en Tesla, eller Volvo, när alliansbudget gällde. 

Centerpartiet och Liberalerna säger fortfarande nej till en gemensam budget, märkligt nog, och föredrar därmed att vara i opposition mot skattehöjningar som man likväl släpper igenom. Jag är övertygad om att de kommer att inse på samma sätt som vi moderater har klargjort, att beslut i riksdagen måste bygga på en majoritet, inte på ett frikort. 


Nu finns två alternativ. Antingen inser Löfven att han leder en minoritetsregering som måste anpassa sig till riksdagen eller så måste riksdagen till slut anpassa regeringen till den majoritet som finns. Antingen släpper de rödgröna skattehöjar- och bidragspolitiken, slutar att straffbeskatta företagande och jobb, upphör med jakten på valfrihet och vinstdrivande företag eller så får man fällas till förmån för en alliansbudget som håller skatterna och utgifterna nere, som öppnar för företagande och valfrihet och som stärker försvar och polis. Vi är inte där än, men Centerpartiet och Liberalerna måste nu välja om man vill ta ansvar för en socialistisk politik eller för en allianspolitik. Det borde inte vara ett besvärligt val.  

14 januari 2017

Regeringen motarbetar välfärdsföretagande

Sverige har i dag en regering som ser det som sin främsta uppgift att bekämpa entreprenörer och företagande som går med vinst. Det gör oss förmodligen till ett unikt land. En regering som ser tillväxt, nya jobb, nytt företagande och en utveckling av välfärden som ett hot. 

Normalt brukar politiker säga att man vill stödja entreprenörer, investeringar och nytt företagande. Men i Sverige har vi en regering som säger att man vill få bort i princip allt företagande inom välfärdssektorn som fungerar, det vill säga går med vinst. 

Det har inte något att göra med att det fria välfärdsföretagandet är dåligt eller präglas av dålig kvalitet. Tvärtom så står sig det fria välfärdsföretagandet mycket väl jämfört med de kommunala verksamheterna. Högre betyg, snabbare tillgänglighet, bättre service, högre kvalitet och inom varje område där man kan jämföra i snitt bättre resultat. Det fria välfärdsföretagandet har lett till en utveckling av verksamheter som de gamla monopolen inte tillät. 

Det har också lett till att tusen och åter tusen människor har valt fristående skolor, över hundra tusen elever, privat sjukvård, mellan en fjärdedel och en femtedel av patienter i öppen vård, samt äldreomsorgen. Trots de kommunala alternativen finns där har elever, föräldrar, sjuka och äldre valt de privata alternativ som socialister nu vill stänga ner. 

Det får sägas vara unikt att en regering har som uttalat mål att stänga ner välfärd som människor har valt för att de vill ha den. Det är lika unikt att en regering dogmatiskt vill stoppa sina väljares valfrihet och rätt att välja. Det är unikt att en regering säger nej till en utveckling av välfärden. Och det är bisarrt att den säger nej till välfärd på grund av att de är emot företagande och entreprenörskap. 

Den privata välfärden kostar inte mer än den offentliga. Tvärtom. Den kostar mindre. Dels genom att den faktiskt kostar mindre eller ersätts med samma peng vid upphandlingar eller Lov-avtal dels genom att underskotten inte lastas vidare i kommunens budget. Men välfärden är minst lika stor, och oftast bättre. 


Det som stör socialisterna är att det är företagande som går med vinst, det vill säga som visar att välfärd kan utvecklas långt bättre och snabbare än vad socialistiska beslutsfattare i kommuner och landsting kan göra. Därför vill de att äldre som valt privat äldreomsorg ska förlora den, att fristående skolor som är så bra att de går med vinst ska stängas ner och att den privata sjukvården ska ersättas med långa köer till den offentliga. Det är socialistisk dogmatik. Vi ska säga nej till vänstern i välfärden och ja till valfriheten!

8 januari 2017

Nu behövs en rejäl upprustning

Det är bra att regering och opposition nu talar om vikten av att stärka försvaret. Det gör det naturligt att inte bara inse behovet av att stärka försvaret utan också anslå pengar som gör försvaret starkare än vad det är. Då räcker det inte med ökade anslag som minskar försvagningen av försvarsförmågan. Vi måste ha anslag som ger oss den försvarsförmåga som den ryska upprustningen sedan 2003 ställer krav på och vi måste ta höjd för den upprustning som pågår. 


Tyvärr nedrustade Sverige när vi borde ha varit mer vaksamma och observanta på den upprustning som skedde, och fler borde ha lyssnat på varningar om det farliga att dra ner på försvarsanslagen när det ändå var uppenbart att hotbilden förvärrades. Nu är det viktigt att vi tar verkligheten som den ser ut nu på allvar. Försvaret måste få de resurser som krävs för att återhämta det som förlorats och för att möta de hot som nu växer fram.