31 augusti 2013

Reform nr 10 Satsa på forskning


Sverige behöver vara ledande i forskning och utveckling om vi ska kunna ha de ledande kunskapsföretagen och alla de huvudkontor som sätter sin prägel på en ekonomi.

 
10. Satsa mer på forskning och på våra universitet så att svenska forskare runt om i världen vill och kan återvända hem. Låt oss försöka skapa centra för utländska forskare kring våra svenska universitet. Se till att de stora svenska universiteten kan utveckla ledarskap inom olika forskningsområden.

Reform nr 9 Ett starkt försvar


Vi ska ha ett starkt försvar som både kan sättas in internationella insatser och försvara landet. Sverige hotas inte av stora invasioner av det slag som var det kalla krigets hotbilder. Men det innebär inte att det finns och kan växa fram andra hot. Ryssland rustar och vill påverka och dominera sitt grannskap. I Mellersta Östern ser vi många konflikter som på olika sätt kan beröra Europeiska Unionen och oss själva. Vi behöver ett starkt försvar som kan möta de hot som kan växa fram i vår tid.

 
9. Följ upp försvarsbeslutets målsättningar. Frigör resurser för de materielinköp som ett modernt försvar behöver. Säkra volymen på antalet förband genom att komplettera dagens soldatrekrytering med en ökad frivillighet på värnpliktens grund.

28 augusti 2013

Debattartikel i Länstidningen Södertälje: Bättre tillgänglighet efter omregleringen


Nu har det gått fyra år sedan apoteksmarknaden omreglerades. Vi kan därför börja utläsa om syftet med omregleringen har uppfyllts eller inte.
 
Mycket har blivit bättre men vi kan tyvärr också konstatera vissa brister. Målet med omregleringen var att öka tillgängligheten, öppettiderna och att utöka servicen.


27 augusti 2013

Debattartikel Mitt i Danderyd: Valfrihet ger bättre kvalité på välfärden

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har öppnat upp för nya inriktningar och breddat den svenska välfärden. I dag kan allt fler människor själva välja välfärdsutövare efter egna önskemål och krav. Debatten om företag i välfärdssektorn borde därför handla mer om hur vi garanterar en fort-satt välfärd i toppklass - oavsett driftsform - inte om förbud.

Debattartikel i Piteå-Tidningen: Sjöstedt förvränger bilden av välfärden


På debattsidor runt om i landet för vänsterpartiets Jonas Sjöstedt just nu en intensiv skrämselkampanj. Målet är att förbjuda miljoner svenskar att fritt välja välfärdsutövare. I sin argumentation tar Sjöstedt upp överdrifter och godtyckliga exempel från medialt omskriva historier. Samtidigt bortser han ifrån att 85 procent av vårdskandalerna rör offentlig verksamhet, endast 15 procent privata vårdgivare.

26 augusti 2013

Reform nr 8 Jobbskatteavdrag


Välfärden och tryggheten finns hos de enskilda människorna och i familjer. Välfärden blir inte större bara för att staten blir större med högre skatter. Sänkta skatter gör att fler kan leva på sin lön, gör det lönt att ta de jobb som finns och minskar behovet av bidrag.

 
8. Inför ett femte jobbskatteavdrag som gör att alla vanliga inkomsttagare kan känna större trygghet och större frihet och efterfråga de varor och tjänster som kan öka tillväxten.

21 augusti 2013

Debattartikel i Norrbottens-Kuriren: Privata företag utvecklar svensk välfärd


Lagen om valfrihetssystem (LOV) har öppnat upp för nya inriktningar och breddat den svenska välfärden. I dag kan fler människor själva avgöra om kvalitén uppfyller det som vi förväntar oss av svensk välfärd. Det är därför oroande att debatten om företag i välfärdssektorn handlar mer om förbud när den istället borde handla om hur vi garanterar en fortsatt välfärd i toppklass, oavsett driftsform.

19 augusti 2013

SvD missar poängen om skolan

Det visar på ytligheten i den svenska skoldebatten att Svenska Dagbladet i ett stort reportage tror att kvaliteten i skolan mäts med antalet lärare per elev. För SvD borde det vara genant att den kommun som man utpekar som sämst, och som man är mest indignerad över, är den kommun som är utsedd till Sveriges bästa skolkommun 2013. För även om Danderyd har lägre fler elever per lärare än andra kommuner så har man likväl bättre resultat än andra kommuner.

Och då borde den intressanta och tankeväckande frågan vara hur det kan komma sig att resultaten inte är bättre i alla de kommuner som har fler lärare per elev. Om de har högre lärartäthet, och om lärartätheten är avgörande för kvaliteten, borde det ju vara tvärtom. Men SvD missar poängen i sin undersökning, hur det kan komma sig att fler lärare inte ger bättre resultat.

Och svaren är många. För det första, om man fokuserar på kvantitet missar man det som avgör kvalitet. För det andra, lärande handlar inte om mängden lärare utan om lärares kvalitet och förmåga, lärarnas förutsättningar och ledarskap. Svenska Dagbladets undersökning hade kunnat vara ett steg framåt i den svenska skoldebatten om den hade lyft fram detta, att så enkelt som att öka antalet lärare är det inte. Krav, kvalitet, ordning och lärares kompetens är viktigare. Det är vad undersökningen visar men SvD missar.

18 augusti 2013

Nr 7 Avskaffa flyttskatten

Viktigt om fler ska kunna få jobb är att fler kan byta bostad. Idag finns det inlåsningeffekter i bostadsmarknaden där det är just rörlighet som är det viktiga. Arbetsmarknaden är beroende av bostadsmarknaden. Är det svårt att få en bostad där jobben finns blir det svårt att ta det jobb som finns.

Reform nr 7  - Avveckla flyttskatten så att man kan byta bostad utan att flyttskatten gör att man inte får råd med en likvärdig bostad. Staten bör inte tjäna pengar för att man flyttar en trappa ner, ett kvarter längre bort eller till en annan stad. Inget annat land har en evig reavinstskatt som ger mindre pengar att föra vidare till en ny bostad

15 augusti 2013

Debattartikel i Norrtelje Tidning: Ställ inte tillbaka klockan 20 år

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har öppnat upp för nya inriktningar och breddat den svenska välfärden. Idag kan miljoner svenskar själva välja välfärdsutövare efter egna önskemål och krav. Debatten om företag i välfärdssektorn borde därför handla mer om hur vi garanterar en fortsatt välfärd i toppklass - oavsett driftsform - inte om förbud.

14 augusti 2013

Bra med nya skolor

Det är viktigt att fler nya och bättre skolor kan starta. Det behövs hela tiden nya aktörer som är med och utvecklar den svenska skolan. Förstår inte debatten där sk riskkapitalbolag hamnar i skottgluggen för vänsterdebattörers ilska.

Det finns inget som har utvecklat den svenska skolan så mycket som friskolereformen. Där nya skolor tillåtits etablera sig har alla skolor blivit bättre och elevernas resultat förbättrats. Reformen har också givit eleverna makten att välja den skola och den utbildning de helst vill ha.

Att ha en långsiktig vision för en verksamhet går att kombinera med ett kortare ägande, vitsen med ett ägande är förstås att verksamheten ska vara bra och utvecklas positivt oavsett om man driver den själv eller någon annan tar över.

Att värna rätten att kunna välja skola och låta nya skolor etablera sig är att värna den bästa kvalitén.

13 augusti 2013

Reform nr 6 Avskaffa värnskatten

I en modern konkurrenskraftig nation är det kunskaper som räknas. Det måste vara värt och lönt att utbilda sig. Det måste vara lätt att rekrytera och utveckla människor med de kunskaper som är avgörande för företag och forskning.

 6. Värnskatten  som infördes som en tillfällig skatt för att värna statens finanser har blivit till en onödig skatt på kunskap, onödig därför att den kostar staten mer än vad man får in i form av skatter. Den drabbar alla de som satsat på en lång utbildning och framförallt de jobb, befattningar och personer där kunskap och förmåga är avgörande för nya jobb. Den bör avvecklas för att Sverige ska kunna utvecklas till en ledande kunskaps- och företagarnation.

 

12 augusti 2013

Reform nr 5 Bygg ny kärnkraft

Ska Sverige kunna fortsätta vara en ledande industriekonomi måste vi ha en fungerande energipolitik som gör det möjligt för den elintensiva industrin att växa här i Sverige.

 5. Säg nej till att lösa miljöproblem genom höjda energiskatter utan bygg ny kärnkraft. Då får vi investeringar till Sverige och fler jobb.

 

9 augusti 2013

Reform nr 4 Utvidga friskolereformen

I ett land som ska vara på topp måste vi ständigt se till att ha de bästa kunskaperna. Den svenska skolan måste bli bättre. Därför är det bra med många alternativ och konkurrens som gör att enskilda elever alltid kan hitta rätt.

 4. Utvidga friskolereformen så att skolväsendet blir mindre beroende av kommunerna och mer beroende av skolor som ger bra resultat. Inför tydliga och skarpa krav och följ upp dem med centrala prov som visar vilka skolor som klarar utmaningarna. Låt skolor som inte håller måttet läggas ner. Med vikande elevunderlag finns det kapacitet att ta emot fler elever i andra skolor. Höj lärarnas löner beroende på deras kompetens och förmåga.

 

7 augusti 2013

Reform nr 3 - Lättare att anställa och byta jobb

I dag en ny punkt till reformagendan. En ekonomi som kräver mycket av de enskilda människorna i form av kunskaper och engagemang kräver också en ständig utveckling av kunskaper och kompetens. Därför är det bra om människor kan pröva nya jobb lättare, om det är lättare att bli anställd och om rörlighet uppmuntras.
3. Den tredje reformpunkten handlar om att göra upp med LAS och skapa en arbetsmarknadslagstiftning som på en gång slår vakt om den enskildes trygghet och rörligheten på arbetsmarknaden. 

 

5 augusti 2013

Replik i Helsingborgs Dagblad: Bättre apotek - för alla

Servicegraden på apoteken när det gäller att få ut sin medicin har inte försämrats sedan omregleringen. Det är idag ca 95 procent av alla kunder som får sin medicin vid första besöket och denna siffra var densamma innan omregleringen.

4 augusti 2013

Reform nr 2 - LOV i hela landet

Här en fortsättning på reformagendan. Svensk välfärd behöver högre kvalitet, större utmaningar och större möjligheter för användare och kommuner att ställa krav. Därför ska vi bejaka konkurrens, mångfald och företagande. Kommuner bör se till att ha olika utförare att välja mellan så att kraven ständigt kan höjas. Medborgarna ska alltid kunna välja där det är möjligt.

2. Den andra reformpunkten handlar därför om valfrihet och konkurrens. Lagen om valfrihet bör bli verklighet i hela landet. Det är inte bara i borgerligt styrda kommuner som medborgarna ska få välja den välfärd som passar dem bäst.

2 augusti 2013

Nr 1 Reformer Sverige behöver och som inte oppositionen klarar av

Den rödgröna oppositionen har hitintills bara kunnat redovisa en politik som sänker konkurrenskraft och riskerar fler och fler jobb.  Det är obegripligt i ett skede när konkurrensen från andra delar av världen ökar. Om det är något vi ser i södra Europa är det hur politisk styrning av ekonomin, stora monopol och offentliga regleringar stryper konkurrenskraft och tillväxt. Vi behöver en reformagenda istället. De kommande dagarna tänkte jag peka på 10 reformer som Sverige behöver.

1. Den första är förenklingar av företagande som gör det enklare för fler att starta företag. Vi behöver minska regleringar och vi behöver minska skatter för företagande. Det kommer de rödgrön aldrig att göra.