30 juni 2012

Vänstervriden jämställdhetsdebatt

Det är konstigt att det finns så lite jämställdhetsdebatt som handlar om jämställdhet istället för om politikers styrning av människors vardag. Det är frånvaron av förnyelse och idéer som leder till att diskussionen följer gamla mönster om hur politiker ska reglera människors vardag. Istället för nya tankar om hur vi själva ska kunna bestämma över vår vardag oavsett kön och traditioner hamnar vi därför i debatter om det som många politiker verkar vara mest intresserade av, ett litet styrelseposter för ett fåtal personer eller om hur eliten ska bestämma över vanliga människors vardagsliv.
Nu inför Visbyveckan ser jag i programmen att det även nu handlar om 1970-talets debatter, om hur politiker ska styra, istället för hur den politiska makten ska användas för att ge människor själva mer makt över sina liv.

Det är i utbildning, kunskap, avreglering, många möjligheter för familjelivet och rätten att själv bestämma som vi skapar riktig jämställdhet. Inte genom att diskutera andra sätt att styra över människors vardag. Förnyelse måste innebära att man tänker nytt. Inte tänker om gamla tankar.

27 juni 2012

Vad debatten borde handla om

Snart Visbyvecka. Istället för alla dem som där kommer vilja förbjuda och reglera skulle man kunna tänka sig debatter som handlar om lägre skatter för alla så friheten ökar, att vi belönar investeringar och företagande så det blir mer, visar respekt för den enskilde genom att ge valfrihet och underlätta för mångfald, ser till att vi har ett försvar som möter omvärldens hot och krav, utvecklar polisen så att fler brott blir uppdagade och färre gjorda, utbildar barnen så att den svenska skolan står sig främst. Det skulle bli en bra reformagenda för hela Sverige.

25 juni 2012

Fler reformer krävs för företagande och tillväxt.

Svenskt Näringslivs ekonomiske expert Stefan Fölster skriver i dag på Expressen om att vi alla kan bli rikare, inte genom lotteri utan genom reformer. Hans budskap är att både regering och opposition måste förstå att ökad välfärd kräver fler reformer för företagande och tillväxt. Vi kan inte vara nöjda med att vi i dag klarar oss bättre än andra, vi måste se till att vi även i framtiden kan klara oss bättre genom ett bättre klimat för investeringar och företagande. Och vi vet att skälet till att vi i dag har en stabil ekonomi är de reformer som har lagt den grunden. Nu måste vi lägga grunden för fortsatt tillväxt och välstånd. När det gäller den ekonomiska politiken hjälper inga lotterier, bara reformer.

Äldres mediciner

Publicerat i Länstidningen Södertälje 2011-06-25

20 juni 2012

Ett europa i kris behöver en tydlig arbetslinje

Stora delar av Europa befinner sig i en djup och svår ekonomisk kris med en tillväxt som faller med 0,3% .  Med stora underskott som gjort krisen än större i en svår tid. Sverige är i Europa unikt och behöver ej strama åt eller införa ytterligare beskattning. Den borgerliga regeringen har fört en politik för uthålliga offentliga finanser som gjort att vi behållit vår konkurrenskraft.
Av avgörande betydelse för Europa är nu att få till ett reformarbete som leder till tillväxt och långsiktig konkurrenskraft - ta bort hinder för entreprenörskap, minska regelbördan och stärka arbetslinjen.
Socialdemokraternas förslag till åtgärder ger motverkande effekt med omfattande skattehöjningar om 25-30 miljarder. Avtrappning av jobbskatteavdraget, minskning av RUT och ROT avdragen, höjning av restaurangmomsen och höjningar av arbetsgivaravgiften. Förslag finns också på en återreglering av arbetsmarknaden och en nedrustning av arbetslinjen till förmån för en ökning av bidragslinjen.
Lägger man även till MPoch V hittar man ytterligare skattehöjningar på 35-75 miljarder. Förslag som leder till att det blir dyrare att driva företag och skulle försämra svenska företags möjlighet att konkurrera med företag i andra länder samtidigt som kompetens skulle jagas bort från Sverige.
Det är ingen bra väg att välja i ett skuldtyngt Europa.

Ge människor mer att bestämma över.

Det är nu dags för att ta nya steg för att förnya den svenska välfärdsmodellen. Istället för att ta många steg tillbaka till gamla tiders socialdemokratisk politik måste dagens reformer inriktas på att ge människor mer att bestämma över, ge möjligheter till fler alternativ och större mångfald som ger ökad förnyelse, och en ständig kvalitetsuppföljning utan ny byråkrati men med hjälp av människors egna upplevelser.
Det är inte genom att öka styrningen av medborgarna som välfärden förnyas och moderniseras utan genom att se medborgarna som just medborgare. Men fortfarande finns dem som vill använda sin makt till att styra över andra istället för att ta vara på enskilda människors ansvar. Men dagens förnyelse handlar om de enskilda människornas möjlighet att ta kontrollen över sina egna liv, inte bli satta under förmynderi av andra.

17 juni 2012

Många som vill omyndigförklara väljarna!

Diskussionen om en kvotering av föräldraförsäkringen fortsätter nu. Skiljelinjen går mellan dem som vill att föräldrar bäst kan bestämma hur de ska hantera omsorgen om barnen och dem som anser att politiker bättre förstår vad som bör gälla för andra. Det är förvånande att det finns så många som vill omyndigförklara de väljare de vill ha stöd ifrån.

Ett enkelt sätt att lösa problemet kan ju vara att låta människor bestämma om de vill ha styrning eller valfrihet. Det skulle i så fall innebära att nyblivna föräldrar får tala om för försäkringskassan vilken föräldraförsäkring de vill ha. De som vill ha en kvoterad föräldraförsäkring där man bara själva får bestämma över en tredjedel kan kryssa i en ruta och de som vill bestämma över hela föräldraförsäkringen själva kan kryssa i en annan.

På det viset får vi ett demokratiskt beslut som alla kan deltaga i och som inte sker över huvuden på medborgare som har rösträtt i alla andra frågor som gäller hur vårt samhälle ska styras. De som anser att staten förstår bättre kan kryssa som de vill och som anser att de själva kan ta ansvar kryssar för valfrihet och för att de anser sig vara myndiga medborgare.

Eller så kanske vi helt enkelt låter familjer bestämma över den egna familjens angelägenheter!

15 juni 2012

Föräldrar vet bättre än politiker.

8 av 10 är emot en kvoterad föräldraförsäkring. Sunt - för vem kan väl veta bättre än föräldrarna själva vad som passar dem och familjen bäst! Det finns allt för många politiker på vänsterkanten  som tror sig veta bättre och vill tvinga alla att följa en modell som de valt. Alla andra ska straffas och dagar frysa inne om de inte följer politikernas val. För mig är det självklart att ge individen möjligheter och egna val - det har hittils varit självklart för alla moderater att vi står upp för valfrihet. Nu ser det ut som den behöver försvaras även i mitt parti !!!

14 juni 2012

Försvaret behöver mer - inte mindre resurser!

Det är viktigt att vi analyserar försvarets kostnader men det är fel att utesluta att vi ska tillskjuta mer pengar. Redan i dag ser vi svårigheter med att nå upp till fattade beslut. Samtidigt är det uppenbart att vi ser en förändring av den säkerhetspolitiska miljön, som inte behöver dramatiseras men likväl kännetecknas av en allt mer hårdför rysk regim som agerar både mot sina egna medborgare men också med politiska påtryckningar mot sina grannar.
Den ryske generalen Makarovs uttalanden i Helsingfors om den ryska intressesfären är ett uttryck för detta. Den ryska upprustningen och hoten om ytterligare upprustning just i Östersjöområdet är andra uttryck som måste tas på allvar just för vad det är, en vilja att kunna dominera och agera. Det måste även Sverige och det svenska försvaret förhålla sig till.

13 juni 2012

Flygövervakning över Island - nordisk solidaritet

Det är bra att frågan om Sverige och Finland ska kunna bidra till flygövervakningen över Island nu diskuteras. I Finland verkar man ha kommit lite längre i diskussionen och i Sverige är det viktigt att vi visar allvar med talet om nordisk solidaritet. Rysslands intressen sträcker sig långt och gör det viktigt med att klargöra att Island inte kan eller får betraktas som något där ryska överflygningar tillhör vardagen. Där har de nordiska länderna ett gemensamt intresse som inte bara handlar om Island utan om Norden.

11 juni 2012

Kurs i våld - jämställdhet för V ?

Vänsterkvinnorna har i dagarna lanserat en kurs i kvinnors självförsvar som går ut på att man ska kunna använda våld för att få ökat självförtroende. Var och en kan behöva försvara sig i hotfulla situationer men som en utväg för att stärka kvinnors representation i samhället bygger det mer på revolutionär våldsglorifiering än respekt och jämställdhet. I ett rättsamhälle söker vare sig kvinnor eller män rättvisa genom personligt våld. Det är vare sig slag eller kvotering som ger oss ett jämställt samhälle. Snarare ett samhälle där man respekterar varandra utan att slåss eller kategorisera.

10 juni 2012

Reformer för företagande och tillväxt undviker kris

Det spanska stödpaketet visar hur allvarlig situationen är. Men det visar också hur viktigt det är med reformer som i god tid säkrar tillväxt och förmåga att betala sina skulder. Spaniens problem var inte först och främst underskott och skuldbörda utan fastighetskris tillsammans med för lite tillväxtkraft. Det påminner med många olikheter om den svenska krisen i slutet av 80-talet och början på 1980-talet. Då var det fastighetskris och bristande konkurrenskraft som skapade problemen.
Därför kan det vara bra att när vi ser den spanska krisen komma ihåg att tillväxt, många olika nya och gamla företag och konkurrenskraft är det bästa sättet att möta nya kriser. Det är inte bara Spanien och andra länder som behöver reformer, det är också alla de länder som vill undvika svåra framtida kriser. Och det gäller även Sverige.

7 juni 2012

Offensivt Ryssland rustar för aktiv roll i Östersjöområdet

På sin ledarblogg skriver Claes Arvidsson om den ryske generalen Makarov som på besök i Helsingfors talat om Östersjön som gränsen mellan Rysslands och Natos intressesfär. Det vill säga med Finland och till exempel Estland i det som Ryssland anser vara ryska säkerhetsintressen. Det är en annan karta över Europa än den som vi har sett de senaste 20 åren och är ett uttryck för ett allt offensivare Ryssland, som bland annat upprustar, inte bara för att förnya föråldrade förband och gammal utrustning utan också för att kunna spela en aktivare roll i Östersjön och på Nordkalotten. Detta är inte bara något som är viktigt för finsk säkerhetspolitisk debatt!

Ju mindre Löfven pratar ju bättre går det?

Socialdemokraternas framgångar i opinionen är av det slaget att det borde bekymra dem. Ju mindre de talar om sin egen politik desto bättre går det. Och värre än så, under de månader som Löfven har varit partiordförande har de överhuvudtaget inte diskuterat hur regeringsalternativet ska se ut. Är det miljöpartiet som vill riva kärnkraften och stoppa investeringar i all annan infrastruktur än med spår, eller vänsterpartiet som vill riva budgetreglerna och förbjuda människor att välja välfärd?
Det är en sak att vinna väljare med att inte tala om sin politik, en annan är att vinna dem genom att säga vad man vill. Håkan Juholt prövade det senare. Löfven har hitintills kunnat överleva genom det förra. Men förr eller senare måste man svara på frågor både om politiken och regeringsalternativet. Det verkar inte vara Löfvens bästa gren. Och det är inte på den man har vunnit ökat stöd.

4 juni 2012

Försenade trafikprojekt dåligt för miljön

Gigantiska köer i Stockholmstrafiken. Bilar som står still och åter still. Förlorade timmar för barnfamiljer. Förlorade möjligheter för miljön. Utsläpp från bilar som står i köer gör inte luften renare. Stockholmstrafikens köer och förseningar är ett exempel på miljöpartistisk trafik- och miljöpolitik. Det är bara att andas in ångorna och tacka Mp för att man stoppat, hindrat och försvårat nästan alla trafikprojekt i Stockholmsregionen för att klämma åt bilismen. Resultatet upplever stockholmarna i kötimmar efter kötimmar.