21 december 2015

Bäst om S lägger ner sina röster.

Ser att Magdalena Andersson är nöjd med den ekonomiska utvecklingen. Hon borde ha sagt att hon också var nöjd med att regeringen förlorade sin första budgetomröstning, hösten 2014, för den höga sysselsättningen och den vikande arbetslösheten beror på alliansbudgeten som hon tidigare dömt ut som skadlig för Sverige som ligger till grund för den ekonomiska utvecklingen. 


Den fråga man kan ställa sig är varför hon vill byta bort en framgångsrik ekonomisk politik mot en som höjer skatter på jobb, och som leder till högre arbetslöshet enligt de flesta ekonomer, när hon själv hyllar den. Det bästa vore om regeringen ingick en överenskommelse med sig själv om att lägga ner rösterna nästa gång man ska rösta på sin budgetpolitik. 

16 december 2015

En säkerhetsallians för Sverige

Rysslands ökade aggression mot sina grannar är inget nytt. Det är en utveckling som vi har sett länge och kunde ha agerat för att möta. Nu krävs det att vi ser den utveckling som fortfarande pågår. Den får vi inte förtränga som gjorts de senaste 10 åren. En anpassning till den verklighet vi nu ser kräver att svenskt försvar får en ökad förmåga och att Sverige blir en del av en säkerhetsallians som bidrar till stabiliteten i vår omvärld. Det är därför vi bör gå med i Nato.

15 december 2015

Skenande utgifter ger färre jobb

Nu låter regeringen utgifterna skena utan att man gör något åt det. Det vi nu kommer se är inte bara höjda skatter utan också ökade underskott. Det kommer inte leda till fler jobb utan färre samtidigt som vi får allt fler som behöver ett arbete. De rödgröna har mött kriser och problem med en oförmåga som nu riskerar att en av Europas mest stabila ekonomier blir en ekonomi med växande underskott.

2 december 2015

Ta inte bort ränteavdragen

Inflyttningen till Stockholm är hög, varje år ökar invånarantalet med över 30.000 personer.
Med detta följer ökade bopriser, inte alls förvånande, men icke desto mindre kämpigt för alla köpare och en ansträngd ekonomi när hus och bostadsrätt ska betalas och finansieras.

Förstår inte kraven på ränteavdragens avskaffande eller kraven på amortering, det kommer knappast göra boendekostnaden lägre eller få ner priset på bostäder. Däremot göra det att fler får än svårare att  finansiera sitt boende. I en inflyttningsstad som Stockholm där trycket på bostäder är stort är det mycket dåliga förslag.
23 november 2015

Förbjud tiggeri

I många kommuner runt om i landet är situationen med tiggeri och olagliga boplatser ansträngd.
Även i Danderyd ser vi ett växande problem med nedskräpning och boplatser som ställs upp utan tillstånd i parker och på parkeringsplatser. Det har gått så långt att danderydsbor känner ett obehag att besöka vissa plaster i kommunen och att privatpersoner fått sina trädgårdar grovt nedsmutsade så att de inte kan släppa ut varken sina hundar eller barn. 
Det behövs fler möjligheter för kommunen att se till att ordning upprätthålls och att lagar och regler följs. Idag är det svårt att avhysa personer och när det sker flyttas inte sällan boplatser bara till en annan del av kommunen.

Moderaterna tog flera viktiga beslut på sin partistämma för att komma till rätta med dessa utmaningar. 
Vi vill att kommuner i sina lokala föreskrifter ska kunna förbjuda tiggeri, det skulle ge alla kommuner bättre och tydligare förutsättningar att säkerställa såväl ordning som trygghet lokalt.
Vi vill också att organiserat tiggeri ska kriminaliseras. Vidare anser vi att lagar och regler måste upprätthållas och gälla lika för alla, därför måste regelverket förtydligas och förenklas så att det är tydligt hur kommuner, polis och markägare kan agera. Det gäller tex reglerna för bosättning på privat mark och avhysning samt för så kallad särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

En annan viktig del är också att arbetet på EU- nivå stärks. Länderna vars medborgare det gäller måste ta ett större ansvar för att förbättra levnadsvillkoren i det egna landet.


Moderaterna har konkreta förslag för att lösa dessa utmaningar, nu krävs konkret handling från regeringen.

10 november 2015

Privat verksamhet är bäst!

Gång på gång visar det sig att privata alternativ inom välfärden överträffar de offentliga i kvalitet och användarnas nöjdhet. Och gång på gång vill de rödgröna bekämpa dem för att de går med vinst istället för med förlust som många offentliga gör. Det skulle vara bra om regeringen tänkte på eleverna, de äldre och de sjuka istället för på dogmerna. 

9 november 2015

Försvarsbudgeten måste öka

Ryska stridsflygplan över allt oftare och allt aggressivare nära de svenska territorialgränserna. Det syftar till att skrämma, och att öva. Det är dags att vi nu får en försvarsbudget och anslag som ökar vår förmåga och inte bara hindrar nedgången. Om Sverige vill bidra till fred och stabilitet i Östersjöregionen måste vi kunna värna vår säkerhet genom konkreta insatser, inte genom pressmeddelanden. 

5 november 2015

Gränskontroll o lagar ska styra - inte media

Den allra bästa och mest grundläggande invandrings- och flyktingpolitiken är att hålla sig till rättsstatens lagar och regler. Det är förbjudet att bygga illegala bosättningar på annans mark. De som kommer till Europa ska i första hand söka asyl i det land de kommer till. De som kommer till Sverige ska prövas om de har rätt till asyl här. Utan kontroll över våra gränser kan det inte ske. Det svenska samhället måste, om vi ska klara av att ta emot dem som behöver skydd, vara styrt av lagar och regler, inte av medieopinioner. 

3 november 2015

Ansvarslösa skattehöjningar av Löfven

Det är obegripligt att de rödgröna vill höja skatterna på jobb och företag när de borde underlätta för fler jobb och företag i stället. Det är ännu mer obegripligt eftersom Stefan Löfven skryter om den stigande sysselsättningen och den fallande arbetslösheten som nu sker under alliansbudgetens år. I en tid när behovet av nya jobb är större än någonsin tror de rödgröna man får mer jobb genom att avveckla kärnkraft, privat företagande inom välfärden och genom att göra jobben dyrare. Det är ansvarslöst. 

11 oktober 2015

Med rödgrön budget blir jobben färre

Löfven verkar hellre ”käbbla” än att tala om hur jobben ska bli fler. Hans enda besked i Agenda var att öka antalet beredskapsjobb. Än så länge, med alliansens budget, har sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat. Med skattehöjningarna och röddgrön budget blir jobben färre och bidragsbehovet större.

10 oktober 2015

Bra att majoriteten får styra

Kommentarerna till att decemberöverenskommelsen inte längre gäller är många. De går ända ifrån att inget egentligen har hänt ända till att svensk politik nu är inne i kaos. Ofta är det samma kommentator som lanserar båda tankarna, och båda lika fel. 

För det första kan S inte längre utgå ifrån att de får igenom vad de vill, därmed begränsas utrymmet för regeringen Löfven till det som det finns en riksdagsmajoritet för. Därmed begränsas den instabilitet som vänsterinriktningen har gett. 

För det andra är det inte mer kaos än att om regeringen för en politik som ligger inom ramen för vad det finns en majoritet för i riksdagen så får man igenom den. 

Det säger inte att Stefan Löfven kommer att respektera dessa två förutsättningar. Först  då blir det genast lite mer kaotiskt, men inte mer än att det kan hanteras inom ramen för hur grundlagen anger man ska hantera en regering som saknar stöd för sin politik. 

8 oktober 2015

Regeringen subventionerar bara manligt företagande

Det är intressant att socialdemokrater inte vill att skattemedel ska gå till inköp av tjänster från företag som går med vinst, om det är en sektor som domineras av kvinnor, men gärna bidrar med subventioner till privata företag, för att de ska kunna gå med vinst, när det är företag som domineras av män. LO och S är så rädda för privat företagande, mångfald i välfärden, kvalitet som är högre än den offentliga att de hellre subventionerar den del av arbetsmarknaden som domineras av män än låter den som domineras av kvinnor vara ifred från politiska förbud. 

7 oktober 2015

Assad har skapat flyktingvåg

Flyktingfrågan kräver många svar. En av dem är svaret på frågan hur vi minskar uppkomsten av allt fler och fler flyktingar i Mellersta Östern. Den syriske diktatorn Assad är den som i särklass har låtit döda flest människor av alla och han är den som har skapat den stora flyktingvågen. När världssamfundet har försökt skapa reaktioner och en politik mot Assads massterror mot det egna folket är det Ryssland och Putin som har stått i vägen. Han har politiskt stött Assads terror mot syriska medborgare. Nu har han dessutom gått in med militära medel för att stöda Assad. Inte för att bekämpa terrorister som ISIS utan för att stödja terroristen Assad mörda än fler. 

4 oktober 2015

De rödgröna - ett hot mot sysselsättning

De rödgröna verkar nu genomföra en strategi för att minska arbetslösheten genom att göra det dyrare att jobba och att anställa. De höjer skatten för äldre, trots att vi behöver fler som arbetar och behöver arbeta längre, de höjer skatten för yngre och de höjer skatterna för tjänstesektorn genom att minska RUT och RUT. De höjer marginalskatterna och de höjer de flesta skatter de kan komma på.

Det leder inte bara till färre jobb utan också minskad konkurrenskraft för de jobb som finns. Det är inte så man bekämpar arbetslöshet. Det är så man tvingar fram en bidragspolitik. Det är ett hot både mot sysselsättning och mot det offentligas skatteinkomster. 


23 september 2015

Regeringen stryper kvinnors företagande

Nu försämras möjligheterna för kvinnors företagande i välfärdssektorn. Den politiska osäkerheten som råder har gjort att 40% färre kvinnor ägnar sig åt entreprenörskap. 
Den osäkerhet som regeringen och dess samarbetspartner vänsterpartiet ger uttryck för när de vill förbjuda vinster och försämra rut avdraget påverkar både existerande företag och incitament för att skapa nya företag.
Ekonomistyrningsverket konstaterar att rut- avdrag ökat kvinnors arbetsmarknadsutbud och deras inkomster, hela 60% av frigjord tid har gått till arbete. 
Tittar man på arbetstillfällen de skapat och antalet  utlandsfödda kvinnor  ( 47% av alla anställda)som fått jobb här blir konsekvenserna stora när nu förutsättningarna förändras.

Sverige ligger sämre till när det gäller andel kvinnliga företagare än övriga Europa. Om vi hade lika stor andel privat sektor inom välfärden som tex Belgien och Frankrike skulle andelen öka markant.
Nu vill regeringen stoppa vinster i dessa företag, vinster som är nödvändiga föra att man ska kunna göra  framtida investeringar i personal och i sin verksamhet.

Det är högst rimligt att man premieras för gjorda investeringar och egna satsningar. 

Regeringen bekämpar kvinnors företagande medans man subventionerar företag inom byggbrancshen. En bransch som får större del av skattefinansieringen än välfärdssektorn.

Alla är förlorare på regeringens politik , en begränsning av företagande gör också att människors valfrihet begränsas. 

15 september 2015

Skattehöjningar ger inga jobb

Nu kommer regeringen snart med sin budget, med närmare 50 miljarder skattehöjningar på jobb och arbete. Det är ansvarslöst i en tid av stora och svåra utmaningar, både när det gäller arbetslöshet och när det gäller att ta emot flyktingar. Varje skattehöjning gör det lite svårare att skapa och få jobb, samtidigt förändrar den vår välfärdspolitik från jobbskapande och nya skatteintäkter till fler jobblösa med bidrag. När nya människor kommer till Sverige och när unga söker jobb är de rödgrönas svar att höjda skatter är viktigare än fler jobb. Det är en politik som inte bara ger arbetslöshet utan också vikande skatteintäkter. Regeringen borde vara glad att det första året bars upp av alliansens ekonomiska politik. 

13 september 2015

Vem ska välja - du eller politikerna

Just nu driver vänstern i politik och i media en kampanj mot människors rätt att välja skola och välfärd. Tanken är att människor inte bör ha denna rätt utan att den bör tillkomma de politiska ledarna som ska styra människors liv över deras huvuden. Det är ett förakt mot människors rätt och frihet som nu måste mötas i saklig debatt. Den privata välfärden är nämligen bättre vad gäller kvalitet förutom att det faktiskt också borde vara är en rättighet att få välja något bättre. 

1 september 2015

Vår plikt bidra till demokratins försvar

Det är bra att Centern nu tar ställning för ett svenskt Natomedlemskap. Nu är det dags för alla dem som vill slå vakt om svensk säkerhet och ett stabilt Östersjöområde, där Ryssland inte kan hota och utöva inflytande genom sin militära förmåga, att bilda opinion för ett svenskt Natomedlemskap. 

I den värld vi lever i är det en plikt för demokratiska länder att bidra till demokratins försvar, det gäller mot Ryssland men det gäller också mot de hot som riktar sig mot vår frihet i form av ISIS växande maktambitioner.  Små enskilda länder är mer utsatta för hot, och lockar till hot, än länder som har förmågan att tillsammans med andra försvara sig. 


Nu bör kampanjen bland svenska folket börja. För Sverige i Nato. 

31 augusti 2015

Regeringen sviker pensionärerna


  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör stor sak av att de sänker skatten för pensionärer. I verkligheten är det bara de med en pension om 10.000kr som får en sänkning på ca 250kr i månaden, de med lägre pension får nästan ingen sänkning alls och de med över 20000 kr i månaden får inte någon sänknning.
  • Dessutom sker försämringar genom ökade arbetsgivaravgifter för de äldre som arbetar eller driver egen verksamhet. Även avgifterna för pensionärer med hemtjänst höjs genom minskade statsbidrag till kommunerna.
  • Under allianregeringen skedde betydligt större sänkningar, vid fem tillfällen sänktes skatten och gav en pensionär lättnader med 11000kr per år. Bostadstillägget höjdes även flera gånger. Detta innebar att ingen pensionär fick minskad köpkraft under alliansregeringen. 
  • Tvärtom stärktes pensionärernas inkomster, pensioner kunde förbli stabila genom den växande sysselsättningen och mångfalden inom omsorgen gav en möjlighet att välja det bästa möjliga. På alla dessa punkter vänder nu den rödgröna regeringen utvecklingen. Det ger högre skatter, högre kostnader, växande arbetslöshet och därmed sämre pensioner. Utan valfrihet om de rödgröna får som de vill. Det är en politik mot de äldre i en tid då vi borde och kan göra det bättre för alla. 

23 augusti 2015

S skattehöjningar = arbetslöshet o mindre skatteintäkter

Socialdemokraterna hotar nu med både större och mer omfattande skattehöjningar än vad de vågade tala om före valet. Men deras skattehöjningar har bara en kortsiktig effekt. När skatterna höjs stiger det offentligas inkomster just när skatten höjs men när sysselsättningen viker och arbetslösheten ökar, när jobben blir dyrare, så minskar kommunernas och statens skattebas. Och det blir mindre skatteintäkter. Om man då försöker kompensera de förlorade skatteintäkterna med ännu mer höjda skatter förlorar man ännu fler jobb och ökar bidragsberoendet, som kräver ökade skatteinkomster. 


Socialdemokraternas skattepolitik är kvartalssocialism. Längre än ett kvartal fungerar den inte.  Sådan är socialismen. 

25 juli 2015

Gotland viktig för att möt hot från öst

Ryssland har fortsatt sitt propagandakrig mot Europa och mot Sverige. I sommar hävdar propagandaorganen att Gotland är befäst för att kunna genomföra missilattacker mot Ryssland. Det är en illavarslande propaganda men det vore dock bra om Gotland var befäst mot ryska hot. 

22 juli 2015

Vänstern dålig här som där

Vänsterpartiet är för den politik som grekiska Syriza har fört i regeringsställning. Den ledde till att en krisekonomi som ändå var i uppgång hamnade i fritt fall, fick inställa betalningar och stänga banker. Som ett tecken på socialistisk ekonomisk politik är det ett tragiskt betyg. Intressant att notera att Syrizas motsvarighet i Spanien nu tappar stöd plötsligt. Här i Sverige vore det bra om Vänsterpartiet stängdes utanför att påverka den ekonomiska politiken. Sverige behöver inte en ekonomisk politik som tror att välfärd skapas genom lån och bidrag. Det leder till underskott och arbetslöshet. 

20 juli 2015

Vi måste försvara människors rätt att välja

Vänstern fortsätter sina attacker mot valfriheten i välfärden. Ständiga påhopp om enskilda verksamheters kvalitet trots att alla undersökningar visar att de fristående alternativen har en högre kvalitet. Ständiga attacker mot att det inte blir lika välfärd för alla, trots att valfriheten innebär att alla kan välja som de vill. Det vore bra om den svenska borgerligheten nu tog debatt om enskilda människors rätt att välja. Det handlar nämligen om respekten för den enskilda människan. 

6 juli 2015

Oseriöst och ansvarslöst styre i Grekland

Att som grekerna gjort rösta nej till stöd från EU och mena att lån inte ska betalas tillbaka och att reformer för ett Grekland i kris inte behövs är oseriöst. Det är väl bara att tänka på sin egen ekonomi, om vi alla vägrade betala amorteringar och räntor, vems ansvar och vem är ngn annan som skulle göra det?

Den kommunistledda regeringen  skyller allt på EU och menar att EU tvingat dem till åtstramningar , åtstramningar som de själva var orsak till att tvingas göra efter åratal av misskött ekonomi av landet.

Utan lån och stöd från andra länder hade de aldrig kunnat lägga pengar på välfärd och löner. De nödlån Grekland fått har dessutom varit extremt förmånliga.
Den grekiska regeringen har de senaste åren fört en politik som hämmat tillväxten och krävt att lån ska skrivas av och att nya lån ska ge dem pengar att ytterligare spendera.

Ett land som får stöd måste ta sitt ansvar och genomföra reformer för att få landets ekonomi i ordning det kan inte vara så att alla vi andra ska betala för ansvarslösa politikers framfart som dessutom leder landet i ytterligare krisläge.

26 juni 2015

Förtroendet sjunker i takt med höjda skatter

Under ett år till har alliansens budgetpolitik styrt Sverige. Det har lett till fortsatt fler jobb och lägre arbetslöshet. Det är inte det som har sänkt de rödgrönas siffror utan det faktum att de vill göra tvärtom. Höja skatter på jobb och företagande, stoppa infrastruktur, avveckla kärnkraft och förbjuda vinstdrivande företag. När väljarna efter valet har sett att S och de rödgröna vill svika de löften som man gav före valet påverkar det självfallet bilden av regeringen Löfven. När allt fler litar på vad man har sagt och allt mer litar på att skatterna ska stiga, välfärdsalternativ stoppas och energiproduktion avvecklas så sjunker stödet för dem som lovade att ta ansvar och värna om Sverige.20 juni 2015

Stödet för Löfven sjunker i takt med svikna löften

Under ett år till har alliansens budgetpolitik styrt Sverige. Det har lett till fortsatt fler jobb och lägre arbetslöshet. Det är inte det som har sänkt de rödgrönas siffror utan det faktum att de vill göra tvärtom. Höja skatter på jobb och företagande, stoppa infrastruktur, avveckla kärnkraft och förbjuda vinstdrivande företag. När väljarna efter valet har sett att S och de rödgröna vill svika de löften som man gav före valet påverkar det självfallet bilden av regeringen Löfven. När allt fler litar på vad man har sagt och allt mer litar på att skatterna ska stiga, välfärdsalternativ stoppas och energiproduktion avvecklas så sjunker stödet för dem som lovade att ta ansvar och värna om Sverige.

14 juni 2015

Andersson vet inte vad sänkt skatt betyder

Magdalena Andersson säger att hon tycker det känns tråkigt att sänka skatten. Det beror nog på att hon är långt borta ifrån den verklighet där en sänkt skatt betyder extra trygghet och större möjligheter. Om man identifierar sig så med makten att statens makt över individerna är viktigare än individernas makt över sin vardag företräder man inte längre medborgarnas perspektiv utan statens. Sådan är tyvärr dagens socialdemokrati.

31 maj 2015

Delad föräldraförsäkring är förmynderi

När S kongressen beslutar att kollektivet ska ta över fördelningen av föräldraförsäkringen från föräldrarna så är det inte en individualisering utan ett förmynderi baserat på kollektivism och överhetens kvotering. Individualisering innebär att individer bestämmer och som självständiga medborgare fattar beslut om sina liv, inte om att få leva som kollektiv som politiker bestämmer över. 

15 maj 2015

Varför tror ngn att de vet bättre andra !

De som nu säger att ytterligare månader av föräldraledighet ska bestämmas över föräldrarnas huvud bör säga en sak till Sveriges föräldrar, nämligen varför de anser sig vara mer skickade att styra över andra familjer än de familjerna själva?  Vad menar socialdemokrater eller för den delen Folkpartiets Birgitta Ohlsson när de menar att det är bättre att politiker fördelar föräldraledigheten åt föräldrarna än att föräldrarna gör det själva?


På vilket sätt är de klokare och på vilket sätt vet de bättre? Med vilken rätt anser de att de ska styra över andra familjers väl och ve, deras vardag och deras tillvaro. Hur kommer de sig att de tror så mycket om sig själva att andras uppfattningar inte spelar någon roll. Det är dags för välfärdens översittare att tala om varför de vet bättre.  Eller ska vi andra tala om för dem hur de ska hantera sin föräldraledighet? Politiker som betraktar andra medborgare som sina undersåtar har ett starkt begär för att vara övermäktiga andra människor. Det kan kallas pampfasoner, det kan kallas förakt för andras omdöme och ansvar och det kan kallas naiv och uppblåst övertro på sig själv.

4 maj 2015

Löftesbrott o skattehöjningar gillar inte väljarna

Det är inte förvånande att att S har rekordlåga opinionssiffror. De har en rekorddålig regeringstid bakom sig. Det konstiga hade varit om väljarna hade kunnat stöda velighet, löftesbrott och skattehöjningar.

28 april 2015

En utvecklad försvarsförmåga kräver mer anslag

Det är bra att ett första steg mot en ny försvarspolitik har tagits. Det hade varit bättre om det tagits medan alliansen var vid makten. Nu är det ett gemensamt nationellt intresse för alla att värna om att försvaret får de resurser som krävs. 

Försvaret är inte ett särintresse utan en grund för att vårt samhälle och vårt land ska kunna värna om de fri- och rättigheter som vi anser självklara, som måste vara tillräckligt stort för att bygga de trösklar som hindrar andras aggression och som kan bidra till en stabilitet i en del av Europa där Ryssland väljer att hota och provocera.  


Därför måste nya steg tas för att för att försvarsförmåga som vi har beslutat om i riksdagen ska bli verklighet. Därutöver måste vi utveckla den försvarsförmåga som verkligheten kräver. Det kommer att kräva ökade försvarsanslag inte bara i år utan också kommande år. 

19 april 2015

Svensk säkerhetspolitik inte en fråga för Ryssland

Några delar av den ytligare svenska kulturvardagen skrev häromdagen på DN Debatt att det vore farligt om Nato fick genomföra den planerade och beslutade övningen i Norrland tillsammans med bland annat Sverige som partner. Att försvaga det samarbetet ligger självfallet inte i fredens intresse utan i Putins. Och i Putins intresse ligger i att vänsterinriktade kulturutövare luras att gå hans ärenden. Ett svagare svenskt försvar och ett mer utsatt samhälle leder vare sig till ökad säkerhet eller till ett stabilare Östersjöområde. 

Verkligheten är att Ryssland bedriver krig i Ukraina och nonchalerar allt vad en europeisk fredsordning innebär. Det gör man för att det är möjligt att agera utan att möta något större motstånd. Samtidigt är man ett hot mot alla de andra länder som lever i Rysslands grannskap varje gång man ifrågasätter deras rätt att fritt forma sin egen framtid vad gäller europeiskt samarbete och gemensam säkerhet. Estlands medlemskap i Nato är inte ett hot mot Ryssland men mot Rysslands förmåga att utöva påtryckningar och hota Estland. Lika lite bedriver Danmark eller Norge aggressionspolitik som vissa delar av den ytliga kultureliten tycks tro. 

Det vore bättre om de såg verkligheten istället för att låtsas som att livet är som på teatern. Där bestämmer skådespelare och regissörer men i verkligheten är det Putins hot och vår förmåga att stå emot dem som avgör vår självständighet, inte bara vad gäller territorium utan också vad gäller vår förmåga och vilja att fritt bestämma över vår säkerhetspolitik. Varje gång någon säger att en ökad svensk säkerhet genom Nato-medlemskap provocerar Ryssland understryker man varför vi ska gå med i Nato. Skälet är enkelt. 

Svensk säkerhetspolitik är inte en fråga för Ryssland. Vår politik ska inte bedrivas för att göra trösklarna för rysk aggression lägre utan för att de ska vara högre.  Ryska hot och uttalanden ska inte påverka svensk politik. Den självständiga förmågan att själva fatta våra egna beslut måste vi värna genom ett starkt svenskt försvar och genom samarbete med andra demokratiska länder. Inte genom att lämna dörren öppen för Moskvas påtryckningar. 

15 april 2015

Regeringen hotar jobben

När regeringen nu lägger fram sin vårproposition gör man det genom att gå till angrepp på sina egna vallöften. Före valet försökte man vinna väljarnas förtroende genom att lova att inte röra RUT och ROT, genom att inte höja skatter för vanliga inkomsttagare och genom att hålla löften om valfrihet och mångfald. Nu lägger man om politiken rakt emot denna kurs och ökar bidrag samtidigt som man höjer skatter. Det är en politik för ökad arbetslöshet, och det var just därför man lovade att inte föra en sådan politik. Nu är det vänstern inom och utom regeringen som ställer kraven. Det leder till att man nu genomför en politik som man inte vågade föreslå före valet eftersom den så uppenbart hotar jobben. Nu är det regeringen som hotar jobben. 

13 april 2015

Vänsterpolitk leder till färre jobb o sämre välfärd

Fler unga har fått jobb genom lägre arbetsgivaravgifter. Fler invandrare har fått vita jobb och social trygghet genom RUT och ROT. Mängder av människor har fått jobb i fristående skolor och privat välfärd. Nu går vänstern i Sverige till attack mot jobb och välfärd. Det leder inte till fler jobb utan färre. Det leder inte till mer välfärd utan till mindre. Inte till högre kvalitet utan till lägre. Det är vänsterpolitik där motviljan mot företagande och sänkta skatter går före omtanken om jobben och välfärden. 

12 april 2015

St Görans sjukhus bäst.

St Görans sjukhus som Capio driver visar sig i jämförelse med andra sjukhus vara mycket bättre.
Det har högre kvalitet, nöjdare kunder och nöjdare personal. Finns fler sjukhus i Stockholm som inte når dessa goda resultat och skulle må bra av att privatiseras.
Nu har vi tyvärr en socialistregering som blankt säger nej till detta. Det är bara att konstatera att man av ideologiska skäl låter landstinget fortsätta driva vård av sämre kvalitet än låter ngn privat ta över och utveckla verksamheten.

9 april 2015

Regeringen gör allt de lovade att inte göra

Nu har regeringen lovat att göra det mesta av det som man lovade före valet att inte göra. De löften man gav handlade om att man inte hotade jobben. Nu väljer man medvetet den politik som man tog avstånd före valet ifrån eftersom den hotade jobben. Nu vill man fortsätta hota jobben. Det är tur för Sverige att vi fick ett extra år med alliansens budget. 

6 april 2015

Framtidens hot måste forma försvaret

Den svenska försvarsdebatten, och besluten om försvarets framtid måste bygga på de hot som morgondagens Ryssland kommer att rikta mot sin omvärld. Det räcker inte med att stärka försvaret utifrån det hot som Ryssland är i dag. Vi måste våga inse att Ryssland med nuvarande regim är ett hot mot andra. 

24 mars 2015

Regeringen bryter vallöfte om ROT

Nu bryter regeringen på nytt ett vallöfte. I valrörelsen lovade man att inte röra ROT-avdraget. Nu säger man att man ska ”justera ROT-avdraget” vilket är en falsk omskrivning av att man minskar avdraget, höjer skatten, ökar svartjobb och gör det dyrare för hederliga skattebetalare att renovera. Brutet vallöfte, höjd skatt, fler svartjobb, mindre renoveringar. Det är fyra fel i ett. Magdalena Andersson går från osanning till osanning och kom inte och säg att kritiken mot henne beror på att hon är kvinna. Den kommer för att hon är finansminister och bryter vallöften. Det gör hon som en riktig karl. 

Jobben försvinner med ökade arbetsgivaravgifter

Svårt att se hur jobben ska öka om regeringen höjer arbetsgivaravgiften för ungdomar.
Den svenska besöksnäringen ( hotell, restauranger, skidanläggningar, campingplatser mm) sysselsätter idag 50.000 ungdomar i ålders 15-26 år, sedan sänkningen av arbetsgivaravgiften är det en ökning med 10.000 arbetstillfällen. Bara förra året var ökningen 5.000 nya jobb.

En höjning skulle innebära ökade kostnader och motsvarar 5.000 jobb eller ökade kostnader med 1,5 miljarder för besöksnäringen. Det är också många utrikesfödda som får sitt första jobb här - alltså en bra start för att komma in i arbetslivet för alla ungdomar.
Många jobb hotas nu och av S utlovade satsning på besöksnäringen blir utan verkan då så stora kostnader läggs på företagen.


16 mars 2015

Sveriges säkerhet måste utgå ifrån hot inte vad MP,V o S kan enas om

Frågan om hur mycket försvaret ska få kosta handlar nu om hur mycket S och Mp kan komma överens om tillsammans med Vänsterpartiet. Det är fel utgångspunkt och gör Sveriges säkerhet mindre. Det svenska försvaret måste få de tillskott som en allt hårdare omvärld kräver. Svensk säkerhetspolitik måste formas utifrån de hot som vårt land möter, inte utifrån vad miljöpartister och vänsterpartister kan enas med socialdemokraterna om. 

8 mars 2015

Löfven osynliggör kvinnor

Inför kvinnodagen den 8 mars väljer statsminister Stefan Löfven att osynliggöra kvinnligt företagande inom välfärden. Under Riksdagens frågestund i torsdags avfärdade han mina farhågor om att man slår undan benen för kvinnligt företagande när man tillsammans med Vänsterpartiet vill förbjuda och reglera företag inom välfärdssektorn.
Som svar på min fråga avfärdade han nämligen kritiken mot - vad som närmast kan beskrivas som socialisering av välfärdsföretagandet - med att företagen ändå styrs av män. Men inget kunde vara mer fel. Nästan 7 000 kvinnor leder företag inom vårdsektorn. En majoritet av vårdföretagen leds idag av kvinnor och 80 procent av alla anställda i vårdsektorn är kvinnor. Vårdföretagande är kvinnligt företagande. 
Varför vill Stefan Löfven inte förbjuda vinst i de manligt dominerade bygg- och elektronikföretagen? Vården skulle inte klara sig utan dem heller. Vem ska bygga sjukhuset, vem ska bygga alla de avancerade instrument som vi har idag i sjukvården? De är också företag som gör vinst på att leverera tjänster till vården. 
Är det feminism när han, tillsammans med sina stödtrupper från vänstern, försöker reglera och försvåra just för den kvinnligt dominerade branschen? 

Socialdemokraterna borde kräva mer kvalitet i vården, inte mer socialism. Socialdemokraterna borde, om de menade allvar med sin feminism, också bejaka kvinnligt företagande. Ett företagande som levererar bättre vård och omsorg för Sverige.

1 mars 2015

Att samla Europa borde vara viktigast

Samtidigt som Ryssland utgör ett större hot mot europeisk säkerhet på länge, samtidigt som det pågår ett krig i Europa, samtidigt som regimen Putin innebär att opposition mördas och hotas, och samtidigt som Ryssland hotar med att eskalera kriget i Ukraina har regeringen och Margot Wallström prioriterat att få arabiska och afrikanska diktaturer och förtryckarregimers stöd för kandidaturen till säkerhetsrådet.


När man då säljer ut de värden man borde stå för glömmer man att den viktigaste uppgiften nu är att samla Europa mot de hot vi möter. Istället vill Wallström föra sin egen egna politik. Det är dåligt för Sverige, dåligt för Europa och dåligt för värnet av kvinnor och mäns rättigheter.

24 februari 2015

Strypt uthyrning ger färre lägenheter

Det är intressant att notera att Mehmet Kaplans hitintills endra bidrag till den bostadspolitiska debatten är att han vill strypa uthyrningen av andrahandslägenheter. Hur många tror att det blir fler bostäder genom minskad uthyrning? 

23 februari 2015

Jobben blir färre med höjda skatter

Socialdemokraterna har ännu inte kunnat förklara varför höjda skatter kan ge fler jobb när det blir dyrare att anställa. Det enda som händer när man höjer skatterna är att skatteintäkterna kortsiktigt ökar så att man kan höja bidragen samtidigt som jobben blir färre. Då minskar skatteintäkterna men bidragsbehovet ökar. Det är en arbetslöshetspolitik som de rödgröna vill genomföra. 

17 februari 2015

Oroande utveckling att lyssna till Ryssland

Det är ytterst allvarligt att utrikesminister Wallström enligt uppgifter tillgodoser Putins krav om att Sverige inte ska delta fullt upp och samverka med Estland i flygövningar med JAS.

En viktig del i vår solidaritetsförklaring är att vi säger att vi ska ställa upp i vårt närområde i händelse av kris och att vi förväntar oss detsamma av våra grannar. Det måste då vara helt naturligt att man även behöver öva tillsammans, testar materiel och personal - tillsammans. Att öva landning borde vara en naturlig del i detta. Framförallt är det ngt som Ryssland inte ska få diktera villkoren för.

Med det förändrade säkerhetsläge som finns i vår direkta närhet,  både i form av en ovänlig granne i öst liksom terrorism som breder ut sig är det också ytterst allvarligt att inte regeringen tar försvarsmaktens analys om de ökade anslag som behövs för att klara framtida uppgifter på större allvar.

Med en regering som hellre lyssnar till Rysslands "oro" än närmar sig Nato och USA är en tråkig och allvarlig utveckling som ger oss alla anledning att vara oroade.

15 februari 2015

Polisen stärker vår trygghet


När hoten från terrorister drabbar vårt samhälle måste polisen kunna skydda dem som hoten riktar sig mot. Samtidigt måste den kunna  bekämpa dem som förbereder, organiserar och genomför terrorn. En viktig utgångspunkt för oss alla är det enkla men viktiga att polisens brottsbekämpning inte hotar människors frihet utan stärker vår trygghet. Vi har en plikt att att bidra till det arbetet, både som politiker och medborgare. Der är en förutsättning för att alla ska känna trygghet i vårt samhälle. 

12 februari 2015

Privata alternativ ger högre kvalitet

Nu kommer undersökning på undersökning som visar att privata alternativ erbjuder en högre kvalitet än kommunala. Likväl vill vänstern inklusive socialdemokraterna förbjuda de alternativ som är så uppskattade av människor att de går med vinst. De kostar inte mer men ger användarna mer. Det är just därför, för att de använder resurser bättre, som socialister provoceras. Det är enklare för dem att förbjuda än att låta människor välja efter eget fritt val. För när människor väljer själva underkänner många den modell som socialistiska politiker föredrar för alla andra. Det är därför kampen för valfrihet är så avgörande. Den handlar om kvalitet och respekt för enskilda människor. 

10 februari 2015

Rysslands hot kräver kraftsamling

Många förskräcks nu av att kriget i Ukraina fortsätter. Det är till och med så att debatten handlar om att det är de baltiska ländernas fel som provocerar Ryssland genom att stärka sitt försvar.  Men det är ingen provokation att vilja försvara sig. Provokationen och den ökade spänningen i Europa beror på att Ryssland bedriver krig i Ukraina och hotar sina grannar. Ger man efter för det ökar hoten. Det är dags att Sverige och Europa samlar sig till en politik som motverkar hoten och ger mer säkerhet. 

2 februari 2015

Fp går åt vänster

Folkpartiet bekänner snabbt färg när man inte samarbetar lika tätt inom alliansen. Tyvärr är den röda färgen inte alls klädsam när man klåfingrigt ska lägga sig i hur människor ska leva och planera sin vardag.
Alla avsteg från att ge människor valfrihet och möjlighet att styra sina egna liv är ett dåligt val av ett borgerligt parti som nu allierar sig med de tre röda vänsterpartierna, S V o MP.

28 januari 2015

V saknar majoritet för för sina förslag

Det framställs just nu som att det är en konsekvens av den så kallade decemberöverenskommelsen att Vänsterpartiets och Socialdemokraternas krav på att stänga privat välfärd inte kommer att gå igenom. Skälet till att de inte kan genomföra sin politik är att det saknas majoritet för den. 

25 januari 2015

Sjöstedt politik - Greklands kris.

Det är konstigt att ingen ställer Jonas Sjöstedt till ansvar för att den utgiftspolitik han står för har lett Grekland in i en katastrofal kris, och att han nu applåderar att Grekland ska drabbas en gång till. Sanningen är ju att grekerna nu röstat för en politik av höjda utgifter, höjda löner och höjda lån som man inte har råd till. Det var den politiken, under olika regeringar, som ledde landet in i arbetslöshet och underminerad välfärd. Det är nu fortfarande Vänsterpartiets politik att man mitt i den ekonomiska återhämtningen ska köra om samma politik som gjorde människor arbetslösa.

18 januari 2015

Vänstern vill utreda förbud mot företagande

Stefan Löfven tycker det är en idiotisk diskussion, diskussionen om att de rödgröna inte har majoritet för att utreda förbud mot välfärd som människor själva väljer.  Möjligen kan man tycka att den diskussion som Löfven och Sjöstedt för om att förbjuda väl fungerande välfärd istället för att se till att all välvärdsverksamhet uppfyller höga krav är något värre. Att vilja förbjuda verksamhet bara för att den är så bra att den ger vinst är inte särskilt smart. Man bör nog undvika ordet idiotisk om man har varit drivande i kampen mot privat välfärd. 

12 januari 2015

Klarspråk om försvaret = ansvar

Det är bra att moderata försvarspolitiker nu vill tala klarspråk om försvaret. Det vore bra om vi bestämmer oss att hädanefter alltid tala klarspråk om hot, utmaningar och risker som gäller vår nationella säkerhet. Klarspråk hör nämligen inte hemma bara i opposition utan hänger samman med ansvar.