28 december 2010

Åldersgräns ingen lösning

Svenska Dagbladets reportage om värktabletter och ungas självmord är viktig och allvarlig läsning. Det tråkiga är att det automatiska kravet blir att införa åldersgräns och reglera inköp av icke-receptbelagda värktabletter. Då bortser man från det som är problemet, nämligen att så många unga kvinnor känner sig så ensamma och förtvivlade i sina liv att de sätter sina liv på spel. Det vore bättre om vi diskuterade föräldrars och familjers ansvar, och vad vi gör för att de ska kunna ta det ansvaret, att vi talade om det ansvar som finns hos oss alla, i skolor och på arbetsplatser för att ingen ska känna sig så ensam och utsatt.

Och kanske ännu bättre om vi såg till att ge unga människor insikten om att de har ett ansvar som de kan ta, att var och en är unik och bäst i sig själv, att man inte bara är beroende till andra utan också till det man själv bestämmer. Att man inte behöver vara något som andra vill utan kan få bestämma mer som man själv vill.

Det är en längre och svårare väg men den handlar om att bygga det självförtroende som makten över den egna vardagen kan ge. Att försöka lösa problemen åt unga genom att reglera inköp eller höja åldern för inköp hindrar inte den som förlorat sitt självförtroende och glädje. Det kan bara bidra till föreställningen att det är andra som styr livet över en själv istället för att ansvaret ligger i våra egna händer. Problemet är inte inköpsåldern utan desperationen som alldeles för många känner.

27 december 2010

Julklappen som ger trygghet

Julhandeln var större i år än tidigare år enligt Handelns Utredningsinstitut. Men det handlar inte så mycket om en stor uppgång i just julhandeln utan om i en långsiktig uppgång i hushållens konsumtion. Och den beror i sin tur på att skattesänkningar har gett vanliga hushåll mellan 20 och 40 000 kronor mer om året. Mer köpstarka familjer kan unna sig mer av det man behöver. Det är vad Handelns julsiffror egentligen visar. Att alliansregeringens skattesänkningar är en julklapp som består, som ger trygghet och en ekonomi som kan fortsätta växa. Det är den viktigaste julklappen.

26 december 2010

Mot ljusare tider- men hur går det för ekonomin och demokratin?

Känns skönt att komma över "krönet" och gå mot ljusare tider - Vi kan nu se fram emot att dagarna blir längre och längre. Men det är inte lika enkelt att säga att det ljusnar om vi ser bortom årstidens växlingar och Sverige.

Medan den svenska ekonomin har tagit fart och präglas av stabilitet ser vi hur flera länder i Europa lider under skuldkris och ökad misstro. Och den ekonomiska svagheten i Europa och USA leder till att ett allt starkare Kina får ett växande inflytande. Och i ett antal europeiska länder ser vi hur ryskt inflytande undergräver demokratin.

Det kommer att ställas många krav på den ekonomiska politiken för att vi ska kunna fortsätta vara det mest stabila landet i Europa. Men det kommer också kräva mycket av utrikes- och säkerhetspolitiken för att vi ska kunna bidra till att demokratin står starkare. Det handlar om Afghanistan, vår förmåga att stå emot terror, samarbetet mellan världens fria länder men också viljan att se den ryska regimens maktutövning som det problem det är för Europa. Vi bör använda ljuset för att se det som står framför oss. Alliansregeringens framgångar så långt räcker inte. Det behövs mer.

22 december 2010

Dåligt beslut igår för skåningarna och för framtida satsningar!

För inte så länge sedan reglerade riksdagen portopriserna, telepriserna och ett antal andra priser. Det visade sig vara en dålig idé. Det ledde till underinvesteringar och dålig konkurrens. I grunden det som kallas planekonomi.

I går röstade vänsterpartierna tillsammans med Sverigedemokraterna för att riksdagen ska bestämma broavgifter. I det här fallet priset för att resa över Öresundsbron. Det naturliga och rimliga är att de företag och myndigheter som har ansvaret för verksamheten har ansvaret för priserna. Annars kan de inte ta ansvar för service eller investeringar. Nästa steg är självfallet att i riksdagen fatta beslut om biljettavgifterna för Arlandabanan, SJ, Tunnelbanan i Stockholm men också bensinpriserna och flygpriserna.

Konsekvensen av beslutet i dag blir att det kommer vara svårare att få extern finansiering av nya infrastrukturinvesteringar, till exempel en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, eftersom ingen kommer att veta vilken majoritet som vill sätta vilket pris. Självfallet vill alla ha så lågt pris som möjligt och självfallet finns det ingen anledning att ha priser som är så höga att de leder till lägre intäkter men lika självfallet är det att priser måste tas ut och att de ska finansiera de investeringar som de är satta för att finansiera. Men det är inte riksdagens sak att prisreglera resan över Öresund, lika lite som resan från Gotland eller resan mellan Malmö och Stockholm.

Det var ett dåligt beslut. För Öresundsbron och för framtida infrastruktur.

20 december 2010

Gräl med Ohly

Lars Ohly har hamnat i gräl med socialdemokraterna och miljöpartiet om att de inte var tillräckligt radikala när de skulle förklara förslagen man förde fram. Det kan ligga mycket i det. Den politik som Vänsterpartiet drev igenom, tillsammans med Miljöpartiet, hade drabbat både konkurrenskraft och tillväxt i Sverige. Det är inte underligt att socialdemokraterna och miljöpartiet försökte mildra budskapet.

Det underliga är att de gick med på att gå till val på politiken och att Lars Ohly inte förstår att den retorik och politik han vill ha prövades under årtionden och ledde till decennier av misslyckanden och fattigdom, eftersom människorna i de länderna inte kunde göra som i Sverige, rösta nej.

19 december 2010

Sammanbrott för S. Förnyelse och utveckling för M.

En vecka som blir den sista inför riksdagens juluppehåll. En höst som har inneburit socialdemokratins sammanbrott. Med frånvaron av ledning har frånvaron av politik blivit uppenbar. Socialdemokraterna agerar nu mer för att återskapa statlig makt och mot reformer men verkar helt sakna något att tro på. Det finns nästan ingen fråga där man under hösten inte har bytt uppfattning, sagt att man hade fel eller låter ana att man kanske till och med tycker tvärtom.

Det är ett underkännande av socialdemokratins långsiktiga utveckling. Det handlar inte bara om valförlusten. Valförlusten har avslöjat det som många av oss har sagt i den politiska debatten, nämligen att det inte finns någon hållbar socialdemokratisk politik. Det var därför skattepolitiken blev tillyxad och konstig, därför man kom med förslag om betjänter i tunnelbanan och lämnade Vänsterpartiet att fritt styra utrikespolitikens inriktning men inte berättade om hur man skulle stärka företagandet.

Det var tomheten som gjorde att S förlorade och den tomheten får nu konsekvenser i form av rekordlåga opinionssiffror. Socialdemokraterna drivs nu av andra krafter än av en egen övertygelse. Det verkar vara långt kvar innan man kan bli ett hållbart alternativ. Desto viktigare att vi moderater tar stegen för att förnya och utveckla. Lyckas vi inte få den långsiktiga tillväxten och de nya jobben hjälper det inte om oppositionen är dålig.

16 december 2010

Extremister kräver resurser till SÄPO

Enligt SÄPO.s redovisning finns det kring 200 islamistiska extremister i Sverige som på olika sätt är beredda att använda våld. Det är ett varningtecken som ställer krav på att SÄPO både har och använder tillräckliga resurser för att spana och röja olika hot. Men lika viktigt att komma ihåg är att de i flera fall är tränade och utbildade i militära former utomlands. Det är en påminnelse om att de på olika sätt tagit del i militära konflikter som är en del av vår verklighet. Det innebär inte bara att de har varit utomlands och fått träning utan att det finns ett samband mellan militära och väpnade konflikter i vår omvärld och säkerhet på gator och torg. Det är bland annat det som Afgahnistanfrågan handlar om, att möta ett hot som i olika former kan bli verklighet även här.

15 december 2010

Förstatligande av regler för demensvård

Ni vill socialdemokraterna förstatliga reglerna för demensvård runt om i Sverige. Trots olika förutsättningar och kommunalt ansvar ska nu staten ta över ansvaret i praktiken. Med nationella riktlinjer om personaltäthet. Det kommer ytterst drabba vården eftersom det ger mindre möjligheter att ta ansvar och förändra i den praktiska vardagen.

Det som är anmärkningsvärt i detta är att S bifaller en motion från SD. Bara tre månader efter att Sahlin lovade att S aldrig skulle göra sig beroende av SD. Nu låter socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet SD bestämma utgången över viktiga frågor som rör människors välfärd.

14 december 2010

Reformer för företagande viktigast

Noterar att det nu förs en diskussion bland annat på Svenska Dagbladets Brännpunkt om att tiden nu är kommen för att öka på de offentliga utgifterna. Det vore att göra oss svagare när vi står som starkast. Däremot bör vi nu göra de reformer som gör oss till ett centrum för satsningar på företagande och forskning. Det kräver inte alltid ökade utgifter utan en skattepolitik som gynnar företagande och kunskap, liksom reformer som gör det lättare att driva företag.

Reforrner för företagande gör oss starka

Noterar att det nu förs en diskussion bland annat på Svenska Dagbladets Brännpunkt om att tiden nu är kommen för att öka på de offentliga utgifterna. Det vore att göra oss svagare när vi står som starkast. Däremot bör vi nu göra de reformer som gör oss till ett centrum för satsningar på företagande och forskning. Det kräver inte alltid ökade utgifter utan en skattepolitik som gynnar företagande och kunskap, liksom reformer som gör det lättare att driva företag.

13 december 2010

Kapacitet att möta terrordåd behövs

Självmordsdådet inne i Stockholms innerstad kan ha varit ett planerat och organiserat terrordåd eller resultatet av en enskild människas galenskap. Det återstår att se men resultatet denna gång kunde likväl ha blivit en fruktansvärd tragedi. Och oavsett vad som ligger bakom finns två viktiga saker att säga.
Den ena är att det måste vara klart att dåd som detta, eller hot, inte påverkar hur vårt samhälle fungerar och hur Sverige agerar internationellt. Annars ökar risken för att grupper eller enskilda vill påverka oss genom terror.
Det andra är att vi behöver en bred förmåga för att möta de hot som kan riktas mot oss. Det gäller de mer storskaliga som kan förekomma även i dagens säkerhetspolitiska situation men också sådana hot som kommer från grupper av olika slag som med vapen av olika slag vill slå till mot vårt samhälle. Det är nödvändigt att i har en tillgänglig militär förmåga som kan användas mot hot som bygger på väpnat våld. Denna och liknande gånger handlar det om att kunna hantera hemgjorda bomber, en annan gång kan det handla om mer kvalificerade vapen.

10 december 2010

Utveckling av Sverige sker inom EU-samarbetet

En del av veckan användes för min del för att studera och diskutera europeisk politik som berör vår egen vardag. Det är slående inom hur många områden som vår förmåga att i Sverige göra skillnad ligger i att vi kan agera tillsammans med andra. Det gäller den inre marknaden och företagandets villkor liksom miljö och energi men också många av våra förutsättningar att agera i världen, till exempel när det gäller handel eller insatser för fred som innehåller både den civila och militära dimensionen.

Det är hög tid att vi börjar inse att en del av svensk politik och den politiska processen för att utveckla det svenska samhället ligger på en gemensam europeisk nivå. Inte högre eller över Sveriges Riksdag men gemensamt med andra länder. Det är så vi moderater vill se Europa. Gränsfritt och så fritt som möjligt för den enskilde medborgaren. Men i det gränslösa ligger också ett behov av politiska beslut över gränserna.

8 december 2010

Dagens siffror - också en utmaning

Dagens SCB undersökning gör oss moderater till största parti. Det ska vi vara glada och stolta över. Samtidigt är det en stor utmaning. Vi måste nu utveckla och stärka skälen till varför fler ska stödja oss. Nu har vi fått stöd för att det är så uppenbart att vi klarat av att hantera den ekonomiska krisen.
Men nu kommer nya utmaningar när ekonomier i andra delar av världen växer snabbt och ger oss en ökad konkurrens. Det ställer krav på att vi nu inte bara slår vakt om stabilitet utan också om förändring och förnyelse av den svenska ekonomin. Det handlar om företagande och nya investeringar, och därför också om reformer som ger mer företagande som kan möta en ökad konkurrens.

Dagens siffror är en utmaning. Socialdemokraterna är i en djup kris och det bidrar säkerligen. Nu måste vi se till att väljarna ger oss sitt stöd även när S kommer upp till vattenytan och när nya kriser kommer.

6 december 2010

Även S måste man kunna lita på

Mona Sahlin höll i helgen ett avskedstal inför socialdemokraternas förtroenderåd. Ett genomgående tema var att hon inte trodde på den politik hon gick till val på. Det kanske kan vara det viktigaste rådet den avgående partiledaren kan ge till partiet.

Ska man styra landet måste man ha en politik man tror på. Annars försöker man medvetet lura väljarna med risken att väljarna inte blir lurade, eller än värre, blir lurade.

I grunden var Sahlins tal ett större underkännande av henne själv som partiledare än diskussionerna om S gick till val på rätt politik eller ej. Det Sahlin sa igår var att hon ledde partiet utan att ta det ansvar som ledare man måste ta om man vill göra anspråk på att styra landet.

En politik som hon inte trodde på hade kunnat bli svensk politik. Så får man inte hantera allvaret i att styra ett land, allra minst när en ekonomisk kris hotar även oss. Nästa gång har väljarna rätt att kräva att S går till val på en politik man tror på och anser är bra för Sverige.

4 december 2010

Vad S gjorde fel

Det var fastighetsskatten och bensinskatten i den gemensamma budgetmotionen som var socialdemokraternas problem, säger nu deras krisutredare Morgan Johansson. Det är nog rätt men än mer fel. Det är självklart att väljarna på goda grunder kände oro inför höjd bensinskatt och dyrare boende. Men socialdemokraterna underskattar nog sitt eget problem om de tror att det var människors ovilja mot att betala höjd bensinskatt eller fastighetsskatt i sig som var deras problem. Det stora problemet som kom till uttryck i den gemensamma budgetmotionen var att den visade att det var miljöpartiet och vänstern som tog över socialdemokraternas politik. Därmed visade socialdemokraterna själva att fortsatta skattehöjningar av olika slag inte bara var möjliga utan den utväg som en rödgrön regering skulle välja när man ökade utgifter istället för att spara. Den politiken, den osäkerheten och den ansvarslösheten ville väljarna inte ha.

2 december 2010

Nato-samarbete ingen nyhet

Lite underligt är det när svenska media nu utifrån Wikileaks tror sig kunna avslöja att Sverige samarbetar med Nato. Det är vare sig någon nyhet eller någon hemlighet!
I Afghanistan liksom i Kosovo bidrar vi med internationella fredsinsatser inom ramen för Nato.
Utvecklingen av det svenska försvaret har utgått från att vi i framtiden ska vara kompatibla med Natoförband vad gäller ledning och organisation. Vi är också medlemmar i Partnership for Peace. Vi är också en demokrati som tillhör der fria världen!

När nu media "avslöjar" att vi samarbetar med Nato avslöjar det mer svenska medias oförmåga att presentera verkligheten än något nytt. Vårt behov av medlemskap hänger samman med att vi både samarbetar och är beroende av Nato.

30 november 2010

S kritik ter sig löjlig

Den svenska ekonomin har nu återhämtat sig till före fallet i samband med krisen. Vi har en tillväxttakt som närmar sig den asiatiska. Det kan nog inte vara länge men bryter totalt med mönstret i Europa i övrigt. Därför blir det nästan lite löjligt när jag ser att ledande socialdemokrater fortfarande menar att regeringen har misskött ekonomin.
Bäst i Europa, ett undantag i världen. Socialdemokraterna hade velat höja skatter och öka utgifter, som man gjorde i andra länder. Tror de på sig själva när de som Leif Pagrotsky hävdar att alliansen har misslyckats med ekonomin?

Sveriges utmaning är nu en annan, att se till att vi i tillväxten får fart inte bara på de gamla företagen utan också får fram de nya. I den debatten står S helt vid sidan om.

29 november 2010

Välkommet förslag om gårdsförsäljning

Publicerat i Norrtelje Tidning
2010-11-29

Gripen - en bra affär!

I diskussionen om ett eventuellt nytt svenskt stridsflygplan finns det många som har synpunkter på om Gripen varit ett lyckat projekt eller ej. Som alla projekt av den storleksordningen har det så klart sina brister. Och exporten har självfallet inte blivit vad man hoppats på, av det skälet att det blir det heller aldrig. Ambitionerna måste vara större än vad som till slut är möjligt på grund av politiseringen av stora projekt av detta slag, både hos köpare och hos säljare. Det tråkigaste bakslaget i den delen är våra nordiska grannländers alternativa köp. Det hade varit en nordisk styrka om vi hade haft samma lösningar i luftförsvaret.

Men likväl är Gripen ett av de mycket få stridsflygplan som har blivit exporterat till andra länder. Och de som kritiserar Gripenprojektet kommer aldrig med besked om vilket alternativ de ansett vara bättre? Skulle Sverige köpt F16 eller F18? De som är som mest kritiska mot Gripen brukar också vara mest kritiska till samarbete med USA. Men Kostnadssidan hade inte varit mindre. Tvärtom visar sig driftskostnaderna vara betydligt högre. Eller Eurofightern som har galloperande utvecklingskostnader? Eller franska Mirage? Om alternativen inte bedöms vara bättre är Gripen kanske inte så dåligt, ens sett ur de mest kritiska ögonens perspektiv.

27 november 2010

Fördel M

En fantastisk framgång för moderaterna i opinionsmätningen. Jag tror att det mer än något annat har visat att Sverige kan ta sig igenom en svår internationell kris med stabila statsfinanser och ändå sänka skatterna och klara jobb och tillväxt. För socialdemokratin gäller det omvända, de attackerade alliansens politik med att den förstörde statsfinanserna och ville istället öka underskottet, hur konstigt det än är att de kunde säga både och. Och nu efter valet har de sagt att de inte trodde på den politik de gick till val på.

Moderaternas framgång är en påminnelse om att det är resultatet som räknas. Nu har resultatet varit stabila och trygga statsfinanser, utan nedskärningar men med sänkta skatter. De kommande åren måste det handla om nytt företagande som klarar Sveriges konkurrenskraft och de nya jobben.

25 november 2010

Vad S borde diskutera

I den socialdemokratiska eftervalsdiskussionen saknar jag en debatt om vad som hade hänt om man hade vunnit valet och kunnat genomföra sina förslag. Som det nu är talar man mer om politiken utifrån att man förlorade valet på den och mindre om hur den hade fungerat.

Allra mest tydligt ser vi det i de länder som nu genomför stora besparingspaket som drabbar dem som är mest beroende av det offentliga. Det är en självkritisk diskussion som socialdemokratin borde föra snarare än att tro att sänkta skatter för låg- och normalinkomsttagare hotar trygghet och rättfärdigheten. Det är de ökade utgifterna och det stigande underskottet som har visat sig vara hotet mot tryggheten. Den sanningen borde s diskutera inför framtiden.

24 november 2010

Bildt vilsen i NATO frågan

Natofrågan är kontroversiell i det svenska samhället, som EU frågan en gång var. Dels finns det de som inte vill att att vi ska vara med och som betraktar Nato som något farligt och fientligt. Det är ofta de som tänker sig att Sverige kan förhålla sig neutralt till hot mot andra länder eller helt enkelt hade hjärtat på andra sidan järnridån en gång.

Sedan finns det politiker som i Nato ser en tillgång för Europas säkerhet och för våra egna internationella insatser men som menar att inte medlemskapet är viktigt. Det kan man tycka i det korta perspektivet. Men resultatet blir likväl att Sverige i förhållande till Nato blir som Norge i förhållande till EU. Utan inflytande och makt över gemensamma utmaningar och hot.
Sverige riskerade en gång att ställa sig utanför EU och det viktiga samarbetet. Så som Norge ha gjort. Så bör inte Sverige ha det när det gäller NATO. - Är förvånad att den annars så kloke Carl Bildt inte tycker det också.

23 november 2010

FP i Danderyd den nya röda alternativet!

Folkpartiet i Danderyd deklarerade i gårdagen debatt i fullmäktige att deras enda mål i valrörelsen var att se till att moderaterna inte fick förnyat förtroende. Maktmonopolet skulle bort enligt dem. Det är väl ändå att undervärdera väljarna när man så hårt kritiserar ett parti för att ha styrt kommunen under lång tid. Kan det måhända vara så att bilden av Danderyd är en annan för invånarna än det är för folkpartiet. Allt det som folkpartiets representanter kritiserar : Sveriges bästa skolor, välskött ekonomi, hög kvalitet inom äldreomsorgen, fina grönområden och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter är en verklighet vi faktiskt kan skryta med.
Efter valet talar FP och S samma språk och är förvånansvärt överrens om hur de skulle vilja se en utveckling av Danderyd. Jag är, och förmodligen de som la sin röst på FP också, tacksamma att ett sådant samarbete inte blev av. För vem hade innan valet kunna tro att en röst på FP var en röst på de röda i Danderyd. Nu får väljarna ett stabilt fortsatt BORGERLIGT samarbete i kommunen med M,C och KD som tillsammans kommer fortsätta utveckla Danderyd till Sveriges bästa kommun att leva i.

22 november 2010

Krisen inte över

Krisen i Irland visar att krisen för Europa långt ifrån är över. Men det visar också värdet av stabila offentliga finanser för Sveriges del. Den socialdemokrati som nu håller på och vrider sig kring vad man ska tycka gick till val på att öka utgifterna och öka underskottet. Samtidigt ville man höja skatterna och återinföra förmögenhetsskatten. I dag saknar de politik, då visade de att de saknade ansvar.

21 november 2010

Med Palm blir S=V

Veronika Palm är tydligen en av socialdemokraternas möjliga partiledare. Det är i sig intressant att ett budskap som lyder tillbaka till 1980-talet har så stark ställning inom partiet. I en intervju med Svenska Dagbladet säger hon att hon vill återinföra det mesta av skatter, från förmögenhetsskatt, till skatt på hushållsnära tjänster och på inkomster.

Så talar en socialdemokrati som i samhället bara ser offentlig sektor och glömmer att det offentliga bara är en del av vårt liv och vår ekonomi. Med höjda skatter kan man tro att den offentliga sektorn får mer pengar, om man glömmer bort att det finns en annan del av vårt samhälle som heter näringsliv, företag och den privata sektorn. Då innebör höjda skatter mindre investeringar och mindre jobb och mindre tillväxt.

Med Veronika Palm i ledningen blir socialdemokraterna ett offentlig sektor parti på bekostnad av det som skapar välfärd och tillväxt liksom personlig frihet. Då kan man på fullt allvar börja konkurrera med Vänsterpartiet om dess väljare. Men kanske inte om så många andra.

19 november 2010

Nato helt rätt för Sverige

Nato-toppmötet i Lissabon är en påminnelse om att Europas säkerhetspolitiska samarbete sker i en organisation som Sverige står utanför. Den svenska regeringen med Fredrik Reinfeldt deltar som besökare men inte som beslutsfattare. På mötet kommer en lång rad frågor som har direkt betydelse för Sverige att diskuteras. Det gäller den långsiktiga inriktningen och strategin i Afghanistan som är central för Sverige. Det gäller också samarbetet med Ryssland liksom framförallt de baltiska ländernas krav på en försvarsplanering gentemot Ryssland. I båda frågorna har detta sin betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska miljö. Och det ställer också krav på att vi vågar ha en diskussion om vart Ryssland är på väg som inte bara handlar om förhoppningar.

I Svenska Dagbladet i dag skriver Mikael Holmström om att svenskt Natomedlemskap är en icke-fråga samtidigt som Claes Arvidsson skriver om att vi kommer allt närmare. Båda har rätt. Därför borde det bli till en fråga för oss alla. Svensk säkerhet vinner på att vi kan påverka förutsättningarna för den.

18 november 2010

s partiledarval ett lotteri

Socialdemokraternas sökande efter en ny partiledare är som ett lotteri. Antingen ska det vara Thomas Östros nyfunna skattesänkarlinje, som attackeras av Morgan Johansson, eller så ska det vara Veronika Palms bidragslinje. Det är som att det inte spelar någon roll vilken politiken ska vara, det får bli upp till den som man väljer, eller som vill bli partiledare. Det säger något om socialdemokratin att man som parti inte vet vad man ska tycka om den regerings politik som man ville fälla, eller vilken politik man egentligen själv vill föra. Det är underordnat makten, för den vill man ha. Det är ett politiskt förfall vi ser.

17 november 2010

Alliansen hade rätt och S fel skattepolitik

När svenska riksgälden nu konstaterar att budgeten är i det närmaste i balans och att staten går med plus nästa år är det att kvitto på det goda arbetet Anders Borg och den borgerliga alliansen gjort.
Socialdemokraternas Thomas Östros skrev häromdan på DN Debatt om vikten av att Sverige ska ha konkurrenskraftiga skatter. Det är mot bakgrund av det han skriver fullkomligt obegripligt att han gick till val på att återinföra förmögenhetsskatten och höja skatterna på inkomster och företag. Det innebär att han fullt medvetet ville att Sverige skulle ha en politik som går tvärtemot det han nu i eftervalsdebatten för fram. Man kan säga att det var bra att socialdemokraterna förlorade och att uppenbarligen även Östros måste tycka det. Men det finns en moralisk fråga: hur kunde han och andra socialdemokrater på fullt allvar gå till val på en politik som de nu underkänner därför att den var fel?

14 november 2010

Nato bra for Sverige

På NATO:s parlamentariska församling i Warszawa. Debatten mellan parlamentariker från båda sidor Atlanten handlar om Natos nya roll, eller rättare sagt vilken den ska vara när världen inte längre är delad mellan öst och väst utan präglas av konflikter som till sin natur inte definieras av gränser. Så är det i Afghanistan men också överallt hoten mot demokrati skapar ofred, konflikter och krig, det kan vara som på Balkan på 90-talet eller idag i Sudan eller Kongo, och som sagt Afghanistan.

Nato är en militär samverkan och allians som behövs för att stå emot hot av olika slag mot medlemsländernas säkerhet men också för att säkerställa att det internationella samfundet har möjlighet att värna frihet och rättsstat i en värld där det inte ligger i allas intresse. Ska vi kunna påverka den frihetsalliansen och samtidigt påverka förutsättningarna för vår egen trygghet bör vi vara med.

11 november 2010

S utvecklas som V

Krisen inom socialdemokratin är betydande. Den ekonomiska politik de ville föra inför valet hade betydande likheter med den som ledde fram till de stora underskotten i länder som Storbritannien, Portugal och Spanien. Nu verkar krisen, när jag läser Svenska Dagbladets brännpunkt, vara om man ska fullfölja denna linje, eller istället en som ännu mer är beredd att höja skatter och utgifter, utan hänsyn till utgiftstak. Det är intressant att notera att det inom s verkligen finns dem som vill föra Sveriges budget till Atens höjder. Men ett sådant parti finns ju redan. Det heter Vänsterpartiet och jag trodde att socialdemokraterna gjorde slut med dem för bara någon veckan sedan.

Stärk styrkan i Afghanistan!

Publicerat i bla Enköpingsposten 2010-11-11

10 november 2010

Krav på avgångar inom S

Allt fler inom socialdemokratin tycker nu att partiledningen bör avgå. Det får vara en sak för socialdemokraterna. De är i vilket fall som helst bäst i opposition. Men jag kan inte låta bli att undra varför de till för bara några månader sedan ville ha Mona Sahlin som statsminister och Thomas Östros som finansminister och nu inte ens vill ha dem i partiledningen.

Politiken var och är ju densamma, och redan då visste vi att den politik som s ville föra skulle leda Sverige in i just de problem som vi till skillnad från andra har lyckats undvika. När jag just nu skriver ett ordförandebrev till moderaterna i Danderyd kan jag inte låta bli att peka på att den socialdemokratiska politiken ledde länder som Portugal, Spanien och Storbritannien rakt in i de djupaste problem av växande skulder, högre skuldräntor och bristande förtroende. Allt detta drabbar tillväxt och nya jobb. Det var uppenbart före valet, även för socialdemokratins medlemmar.

Men det är kanske för mycket begärt att även medlemmarna ska avgå. Det vore däremot bra om socialdemokraterna lär sig av att man var beredd att föra Sverige in i den budgetkris alliansen har lyckats undvika.

S politik för utanförskap ger ökade kyftor

Socialdemokraterna frågar sig i sin krisdebatt varför klyftorna ökade när socialdemokraterna hade makten. Det är en berättigad fråga. Svaret är enkelt. Arbetslösheten är den mest avgörande frågan för social utveckling. Inte bara när det gäller att kunna försörja sig utan också när det gäller en trygg identitet och fungerande familjegemenskap. Utan jobb försvinner både inkomst och självmedvetande. Det är en klyfta som är svår att överbrygga. Socialdemokraternas politik för utanförskap, regleringar som gör det svårare att anställa och högre skatter ger inte välfärd utan motverkar den.

9 november 2010

Fotografering av "vanliga" moderater

Idag stor fotografering av alla moderata riksdagsledamöter. Jag blev ombedd att ta av mig mitt guldhjärta som satt runt halsen samt mina guldörhängen för att som det sas bilderna skulle vara "rena"! Idag ska en ny moderat stajlas! till vanlig - vad det nu är.
Min fråga var snabbt om Anders Borg nu också tog av sig guldringen från örat när journalister och fotografer var i antågande - inget svar än på den frågan.

Tog jag av mig mina smycken ? Nej så klart inte, Jag är jag och ganska vanlig skulle jag tro!

7 november 2010

Tänk bortom gränserna

Svenska Dagbladets Maria Eriksson skriver i dag om behovet för alliansen att tänka bortom de gränser som decennier av socialdemokratisk dominans har gett. Jag håller med. Valfrihet ska inte bara vara att få välja mellan några alternativ som den politiska makten erbjuder inom ramen för ett system som styr människors vardag. Vi ska kunna utforma våra egna alternativ och därmed göra de val som ett samhälle med många människor kan ha.

Det var i kampen för nya alternativ utanför socialdemokratins monopol som 1990-talets valfrihetsrevolution föddes. Den gav Sverige en ny vitalitet som vi har glädje av idag. Det går nämligen att tänka utanför den politiska majoritetens banor och det har människor rätt till. Det måste vara vår drivkraft nu. Det gäller familjen men det gäller också förutsättningarna för företagande och synen på arbetsmarknaden. Det är de nya jobben och de nya idéerna som kommer avgöra hur vi klarar oss när krisen har klingat av.

6 november 2010

LO stödjer heller S än sina medlemmar

Det är bara en tredjedel av LO:s medlemmar som är för mångmiljonstödet till socialdemokratin. Nästan hälften är emot. Det visar att LO-ledningen hellre är socialdemokrater i LO än företrädare för sina medlemmar. De utnyttjar sin makt i organisationen till att tvinga medlemmarna att betala till en politik som motverkar jobb och sysselsättning. Det ogillar numera medlemmarna. Ledningen borde lyssna till detta. Det finns inget skäl till varför de som är med i LO ska tvingas stödja ett parti som många inte röstar på.

3 november 2010

Nej till förtäckt kvotering!

När vi borde diskutera villkor för företagande och värna ett positivt klimat som leder till nya och växande företag lyfts istället förslag som för tanken till kvotering. Där företag skulle premieras med sänkt arbetsgivaravgift endast om det uppnått en godkänd könsfördelning.

Att moroten för kvinnligt företagande skulle vara att släppa in några extra män i ledningen ter sig löjeväckande. Liksom att arbetsgivaravgifter som är till för att betala sociala åtagande skulle användas för att godtyckligt styra företag.

2 november 2010

En vecka i Reykavik

Ha, 4 dagar som ägnas åt nordiskt samarbete. Norden är tillsammans en av världens 10 största ekonomier med en lång rad gemensamma och grundläggande värderingar. Oavsett hur samarbetet utvecklas så är det självfallet så att öppnare gränser, lättare för samarbete, gemensamma strukturer för forskning och högre utbildning och en gemensam konsument och miljöpolitik, för att ta bara några exempel, kan ge alla de nordiska länderna en ökad tyngd som vi aldrig var för sig kan uppnå. Samtidigt måste vi se till att inte dumma förslag som minskad valfrihet och inskränkningar på individen inte vinner gehör. Det finns sossar i alla länder som liksom de svenska gärna är politiskt klåfingriga och snara att hitta lösningar som just de tycker är bäst för alla. Mer försvars och säkerhetspolitik borde stå på agendan då det är ett område vi skulle tjäna på ett bredare samarbete.

29 oktober 2010

Civila insatser kräver ofta militär närvaro

Gårdagen ägnades åt en debatt där jag deltog, som arrangerades av Läkare utan Gränser och som handlade om militär civil samverkan.

Mitt budskap var att i svåra krisområden, där krig och terror bidrar till elände och mänskliga katastrofer kräver civila insatser ett militärt skydd och en verksamhet som håller hotet borta från dem som lider samtidigt som militära åtgärder inom dessa områden aldrig kommer att räcka om inte civila insatser för rättstat, sjukvård, skola eller till exempel vattenförsörjning fungerar. Det civila och det militära måste gå hand i hand sa jag, men inte vara underordnade varandra.

Debatten är nödvändig. Det finns en omfattande naivitet bland dem som tror på den civila hjälpen men glömmer att på många platser kan den inte utföras utan den säkerhet som fredsskapande åtgärder kan bidra till.

28 oktober 2010

Tillväxt kräver ett bra företagsklimat

I Frankrike röstades i går igenom en liten förändring vad gäller pensionsåldern, från 60 till 62, och ännu finns mycket att göra för att nå stabilitet i de offentliga finanserna. I Portugal bröt förhandlingarna om budgetpolitiken samman. Frankrike och Tyskland har kommit överens om att gå emot viktiga förändringar av stabilitetspakten, eftersom Frankrike räds det. Och i många andra länder är besparingspaketen stora och tunga. De behövs men kommer att påverka tillväxt och nya jobb. Det visar hur viktigt det är med Sveriges stabila offentliga finanser.

Men det vi också kommer att se är att det inte räcker med att hålla ordning på de offentliga finanserna. Vi måste också få tillväxt i den privata ekonomin. Det kräver reformer som ger mer företagande och tillväxt, även i Sverige. Annars kommer vi och andra europeiska länder tvingas in i nya budgetkriser när konkurrensen från andra delar av världen ökar. Vi ska vara stolta över det ledarskap vi har men inte nöjda förrän vi gjort Sverige till ett ledande företagarland också.

27 oktober 2010

Bra att avveckla V

Det är bra att de rödgröna nu avvecklar sitt samarbete som de bedrev inför valet. Som jag skrev i går var inte minst budgetpolitiken ett misslyckande. Bra för socialdemokraterna och förmodligen bra för Miljöpartiet men framförallt bra för opposition och regering när inte längre ett destruktivt samarbete med Vänsterpartiet hindrar överenskommelser och kompromisser där man i grunden har samma uppfattningar. Det gäller till exempel just nu frågan om Afghanistan. Vänsterpartiets inställning handlar inte om ansvar utan om dogmatik, motstånd mot Nato och oförmåga att se det ansvar som det internationella samfundet har att så gott som det är möjligt värna demokrati och hindra terrorns krafter. Den gränsdragningen har Vänsterpartiet aldrig behärskat och det är bra att Socialdemokraterna nu skiljer sig från den barlasten.

25 oktober 2010

(S)amma misslyckade budget igen...

I dag presenterade de rödgröna sin gemensamma budget. Förmodligen var det för sista gången, som en sista upprepning av något man inte riktigt vill erkänna var ett misslyckande. Men ett misslyckande var den rödgröna budgetpolitiken. För dem själva eftersom kraven på skattehöjningar och höjda utgifter avslöjade en ansvarslöshet som var så uppenbart fel när Europa står i kris med Sverige som enda stora undantaget. Att Sverige då skulle välja samma väg som i andra länder lett djupare in i krisen var både ansvarslöst och ett politiskt misslyckande.

Men det var också ett misslyckande eftersom de tre partierna har så olika politik och inställning att alla kompromisser blev en försvagning av det som man är överens om. Och så gör de det nu en gång till. Inte för att någon av dem riktigt tror på innehållet eller på strategin, utan snarare för att det är för svårt att bryta samarbetet och erkänna att man hade fel. Det är inte bra för Sverige och den svenska debatten men det är sämst för de rödgröna själva.

21 oktober 2010

Bättre utnyttjade kärnkraftverk ger lägre elkostnad

Det är bra att vi nu har fått en diskussion kring elproduktionen och konkurrensen när det gäller kärnkraftsproducerad el. Förra vinterns höga priser berodde på att våra kärnkraftverk bara producerade en liten del av vad de kunde, beroende på reparationer och översyn. Men det får inte vara så att bristen på konkurrens leder till att produktionen blir lägre än vad den med hänsyn till säkerhet skulle kunna vara. Förra vintern tog jag upp denna fråga, nu har näringsministern kallat de stora energiföretagen till överläggning i hur man säkerställer en tillräcklig produktion. Det är bra.

20 oktober 2010

Brittiska besparingar påverkar vårt ansvar

Idag presenterar den brittiska regeringen ett besparingspaket för de närmaste åren som innebär nedskärningar med 25% inom flera områden och med närmare 10 % av försvarskostnaderna. Det visar konsekvenserna av den utgiftspolitik som labourregeringen genomförde och socialdemokratisk politik. Det hade inte varit mycket utrymme för välfärd och skattesatsningar om socialdemokraterna och vänstern fått styra i Sverige.

Bekymmersamt i ett större perspektiv är nerdragningen av försvarskapacitet. Den kommer att påverka den samlade europeiska förmågan. Det ställer krav på att andra länder, däribland Sverige med ordning i finanserna, kan bidra med vår del av europeisk förmåga. Annars blir det andra delar av världen som kommer dominera när det internationella samfundet ska agera för fred och säkerhet.

19 oktober 2010

Bort med värnskatten

Sverige har världen högsta marginalskatter. Det framgår av en undersökning som revisionsföretaget KPMG gjort. Det är en nackdel för Sverige och försvårar till exempel när det gäller att rekrytera experter, forskare och stimulera till ökad utbildning. Alliansen har redan konstaterat att värnskatten är ett tillväxthinder. Nu finns det skäl att börja arbetet på att avveckla värnskatten som ett första steg för att göra Sverige ledande som kunskapssamhälle.

Säkert mandat krävs i osäkert läge

Ytterligare två skadade i dag i Afghanistan visar att trycket på det svenska förbandet har ökat. Det beror dels på att man agerar mer offensivt för att ge civilbefolkningen skydd, men också på grund av att en bredare offensiv i andra delar av Afghanistan har lett till att fler talibaner nu finns i det svenska området. Denna ökade hotbild har jag tidigare resonerat om, liksom om risken för att en osäkerhet om det svenska engagemanget kan leda till att svenska soldater blir mer utsatta. Det kan mycket väl vara fallet nu. Det vet vi inget om. Men det påminner om hur viktigt det är att den svenska truppen har ett samlat svenskt stöd bakom sig. Samt att de materiel och de fordon förbanden har är de som ger bäst skydd. De har en svår uppgift i vilket fall som helst. Osäkerhet i Sverige får inte leda till att den blir svårare.

18 oktober 2010

FN och uppdraget måste styra vårt beslut

På radion i morse sa socialdemokraternas företrädare i utrikesfrågor Urban Ahlin att ett svenskt tillbakadragande från Afghanistan bör ske med hänsyn till hur det ser ut i landet samtidigt som han konstaterade att FN på nytt gett ISAF styrkan mandat för ytterligare ett år. Det är bra att socialdemokratins företrädare nu klargör att det är FN och uppdraget som ska stå i förgrunden, inte svensk inhemsk politisk diskussion om ett årtal. När de svenska soldaterna står under växande press och efter förlusten av en kamrat är det viktigt att riksdagen kan fatta ett beslut som klargör att det svenska samhället står bakom dem.

17 oktober 2010

Risker för att stoppa terror

Mycket tragiskt för de anhöriga. Som varje dödsfall omskakande och brutalt. Så är det med den i Afghanistan stupade svenske soldaten. Inget människoliv kan värderas mot något annat utan är oersättligt.

Men det är de risker som svenska soldater tar i Afghanistan som är en förutsättning för att skräckens och terrorns krafter inte ska ta över, vare sig där eller i andra delar av världen där enskilda människor tar på sig att med livet som insats upprätthålla lag och internationell rätt. Med den respekten bör vi tänka både på de anhöriga och på dem som i morgon åter står där och tar risker för oss alla. Vi bör ge dem allt stöd vi kan.

16 oktober 2010

Rekrytering till försvaret kan kräva mer pengar

Debatten om kraven på internationell tjänstgöring inom försvaret som ett tvång för att vara anställd fortsätter. Det är för min del självklart att den som vill göra karriär måste vara beredd att ta på sig de uppgifter som försvaret möter. Det är också rimligt att detta är en förutsättning för alla dem som nu anställs eller kontrakteras för uppgifter som ställer krav på internationell tjänstgöring.
Men hur går rekryteringen till det nya insatsförsvaret? Den frågan måste följas noga. Med övergången från värnpliktsrekrytering till yrkesrekrytering blir försvaret beroende av att faktiskt kunna rekrytera tillräckligt många, inte bara för utlandsinsatser utan också för att stå till förfogande i insatsförband som ska kunna möta hot mot Sverige. Det är inte självklart att det går lätt av sig själv. Försvarsmakten bör enligt min mening påbörja en utvärdering så att vi vet vart vi är på väg med det nya insatsförsvaret. Vi måste vara säkra att vi uppnår den organisation som är målet. Det kan bland annat kräva mer pengar.

15 oktober 2010

Att utvecklas men också tro på individen

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten skriver idag på DN debatt om nya moderaternas utmaningar framöver att inte stagnera när det gäller politikutvecklingen och att bli bättre att föra fram och leverera möjligheter i välfärdsutvecklingen. Hon har helt rätt.
För mig är den viktigaste sociala utmaningen att göra det möjligt för människor att möta sin egen vardag. Social politik måste handla om att göra människor starka i sin sociala situation. Lägre skatter minskar bidrag till socialbidrag och gör familjer starkare. Rätten att välja gör det lättare även för den som är mest utsatt att både välja och få den sjukvård han eller hon behöver. För missbrukare måste stöd och vård alltid syfta till att stärka det egna ansvaret. Äldre måste själva få stå i centrum, oavsett om de själva har orken att besluta eller de behöver stöd från anhöriga.

Det finns dock en risk med förnyelsen att vi glömmer de värden och den ideologi vi faktiskt grundar vår ideér på. Det finns tendenser från förtroendevalda att de i sin iver att hitta lösningar snarare kommer med förbud och lagregleringar som ger människor ett snävare handlingutrymme. Vi kan se de i diskussioner om kvoteringar och förbudstänkande som bygger på förutsättningen att den enskilde inte förstår sitt eget bästa. Ibland måste det offentliga sätta gränser och utöva tvång. Men det är när allt det andra inte fungerar. Moderat politik måste försätta att sätta individen i centrum och öppna möjligheter till egna val. Tron på människors egen förmåga och ansvar är viktig samtidigt som ingen ska behöva känna tvekan inför vårt starka engagemang att skapa den trygghet som våra välfärdssystem faktiskt ska erbjuda.

13 oktober 2010

SD,s inriktning fel

Igår gjorde Sverigedemokraterna entré i riksdagsdebatten. Det blev som väntat en tråkig inriktning. Allt är invandrares fel. Arbetslöshet, problem inom sjukvården eller kriminalitet. Det är tråkigt av två skäl. För det första är det ett uttryck för att de inte ser vad Sverige har lyckats med. Den mest stabila ekonomin i Europa, en öppenhet för förändring och den starkaste tillväxten inom EU. Men också, vilka kritiska synpunkter vi än kan ha och jag har många saker jag vill förändra och förbättra, en social trygghet och ett samhälle som erbjuder möjligheter till ett tryggt och bra liv. I den delen har människor som kommit från andra länder bidragit. Genom arbete och genom nya idéer.

Det andra skälet är att de gör sociala problem till en fråga om grupper av människor. Inte till vad individer har ansvar för eller kan bidra med. På det viset gör de alla problem som förknippas med invandring till olösbara, eftersom de förtränger enskilda människors ansvar och styrka. Den kriminalitet som det svenska samhället möter ska bekämpas genom att de individer som är skyldiga bestraffas, inte genom att en mängd andra förtalas. Det gäller vem som än begår ett brott. Dem som SD anser är svenskar lika väl som de som har kommit till vårt land från andra delar av världen. Ansvaret för att barn får en bättre skola eller att människor tar sig ur arbetslöshet, allt detta kräver både individuellt ansvar och engagemang.

Det är det som för ett samhälle framåt. SD vill hellre föra oss bakåt samtidigt som det blir svårt att lösa de problem som vi ser i segregation och invandring. De klumpar ihop oss alla i grupper och struntar därmed i oss som individer. De reducerar oss alla till delar av olika kollektiv.

12 oktober 2010

Unik budget i Europa

Idag presenterade regeringen budgeten för nästa år. Den är unik i Europa. Medan andra länder sliter med stora underskott och besparingar har vi en svensk ekonomi i tillväxt, 4,8 procent i år och med 3,7 nästa år vilket skiljer ut oss från övriga Europa, med minskande arbetslöshet och en budget som är på väg mot överskott. Även detta skiljer ut oss från alla andra länder i Europa. Det gör det möjligt att investera mer i utbildning och nya jobb samtidigt som sjukvård och äldreomsorg kan få mer pengar.

I dag ser vi resultatet av att de rödgröna inte styrt och av att vi i fyra år har haft en alliansregering. Det är bara att se på debatterna i andra länder för att förstå vad det innebär. Deras förslag hade fört oss dit. Vår politik har fört oss hit där vi är i dag, med lägre skatter och växande sysselsättning. Det är ingen dålig skillnad.

11 oktober 2010

Bättre lösningar ger mer vård och omsorg

Förändringen av sjukförsäkringen kom att bli en av de stora och viktiga reformerna under förra mandatperioden. Nya regler fick ner sjukfrånvaron och ledde till starkare offentliga finanser men också bättre möjligheter för enskilda människor att rehabiliteras och komma tillbaka till arbetsmarknaden. Under kommande mandatperiod står många andra viktiga sociala frågor i förgrunden. Vi behöver fortsätta reformerna inom sjukvårdens område för att kunna ha såväl mångfald och privata alternativ som kostnadskontroll och personlig valfrihet. Missbruksvård och drogfrågor måste ges bättre lösningar som ger fler en möjlighet att lämna missbruk. Våra äldre behöver ges en bättre omsorg på äldre dar och en hemtjänst som ger trygghet vad man än väljer, och även om man delar av året vill bo på annan ort. För min del ska det bli spännande att i socialutskottet syssla med dessa frågor där valfrihet och nytt företagande kan ge så mycket. Samtidigt tänkte jag inte släppa frågorna om försvaret. De är en annan del av vår trygghet.

9 oktober 2010

Ny budget från de rödgröna visar varför de förlorade valet

De rödgröna har bestämt sig för att än en gång pröva en budget där Vänsterpartiets Lars Ohlys skattehöjariver blandas med Miljöpartiets skattehöjariver och socialdemokraterns tro på att sänkta skatter hotar välfärden. Det innebär att de än en gång ska visa varför de förlorade valet. De skattehöjningar som de hade velat genomföra hade skadat den svenska ekonomins uppgång och dessutom gjort det svårare för svenska hushåll att se med optimism på framtiden. Varför ska det vara så svårt att lära sig en läxa? Eller varför ska man alltid se på enskilda människors egen välfärd som meningslös?

8 oktober 2010

Svensk trupp hindrar terrorn

Svenska Dagbladets rapporter om den svenska truppens insatser visar två saker. Dels att det är en allvarlig och riskfylld operation som utförs med skicklighet. Dels att svensk trupp i sin del av Afghanistan ser till att talibanerna inte låter sin terror ta över styret av samhället. Det ger de normala samhällskrafterna en möjlighet att utvecklas. Barn kan gå i skola. Flickor får lära sig att läsa. Seriösa ledare kan utveckla ett styre som minskar utrymmet för terrorns krafter. De som tror att kriget i Afghanistan kan vinnas som på ett slagfält lever i fel tid. Det är genom att stå emot terrorn där som vi hindrar den att ta över där och i andra delar av världen.

6 oktober 2010

Tydlig inriktning med sänkta skatter

I diskussionen om den nya regeringen har många glömt bort den politik som presenterades i går. Den har en tydlig inriktning på fortsatta skattesänkningar, med nya jobbavdrag som sänker skatten på arbete och höjd brytpunkt för den statliga inkomstskatten. Det hade vi inte haft om det blivit en socialistisk regering. Sveriges arbetstagare får inte bara behålla de skattesänkningar som genomförts utan kommer också få ytterligare sänkta skatter. Bra för tryggheten, för jobben och för välfärden. Nu behövs det också ökat tryck för att ta bort värnskatten som alla är överens om hindrar den tillväxt vi behöver.

5 oktober 2010

Nya statsråd och full fart framåt

Nu har riksdagen högtidligen öppnats, med fler partier än någonsin. Starkare moderater än i modern tid och en svagare socialdemokrati sedan 1914. Det bådar gott för Sverige. Och det är mycket som behöver göras. Det finna all anledning att önska båda gamla och nya statsråd lycka till.
Det finns också anledning att påminna om den regering vi inte fick. Sahlin statsminister. Lars Ohly socialminister. Thomas Östros finansminister. Maria Wetterstrand närings- och energiminister. Peter Eriksson miljöminister, Alice Åström justitieminister och Kalle Karlsson Europaminister. Eller vad det hade blivit. Oavsett varje statsrådspost hade det blivit vänsterpartistiskt inflytande över utrikes- och Europapolitiken, socialistisk skattepolitik och miljöpartistisk energipolitik. De som tror att det inte spelar roll vilka som regerar kan både se på vad vi uppnått de gångna åren och vad den regeringen vi slapp hade försökt göra.

4 oktober 2010

Politikens viktigaste uppgifter

Idag valdes talman och vice talmän i riksdagen. Det gick inte som socialdemokraterna hade tänkt sig, inte på något sätt. Dels förlorade deras kandidat på grund av att stödet från Sverigedemokraterna uteblev. Dels vann Per Westerberg utan att det behövdes stöd från Sd, på grund av rödgröna som av olika skäl inte deltog, kanske för att de tog större ansvar än Sahlin.

Socialdemokraternas strategi att redan den första dagen försöka ge Sverigedemokraterna avgörandet i sina händer har förvånat många. I grunden är det ett uttryck för att valförlustens bitterhet får spela en större roll än ansvarstagandet för Sverige. De gjorde sig beroende av Sd.

Det gör det desto viktigare att politiken inte bara handlar om vågmästarroller och politiska spekulationer utan om politikens viktigaste uppgifter. Skattesänkningar måste göra det lättare för alla att klara vardagen. Äldreomsorgen måste slå vakt om alla, oavsett var man bor eller väljer att bosätta sig. Vi måste underlätta för nytt företagande. Fler och nya jobb kräver också en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Små praktiska reformer som att äldre ska kunna få omsorg även när man tillbringar en del av året någon annanstans än där man är bosatt. Budgetpolitiken måste säkra att vi förblir bäst på stabila finanser. Företagandet måste få villkor som ger fler och nya jobb. Ju mer fokus vi har på framtiden desto mindre har de rödgröna att sätta emot.

3 oktober 2010

Nya möjligheter till fler jobb, sänkta skatter och en stark ekonomi

I dag börjar riksdagsarbetet. Vi moderater har ett första möte med den nya gruppen, större än någonsin, i eftermiddag. Nu gäller det att skapa möjligheter för att fortsätta skattepolitiken, fortsätta öka valfriheten och behålla det som blivit världens starkaste offentliga finanser. Det är inget vi behåller om vi inte fortsätter med reformer som ger mer företagande och nya jobb. Det är roligt att nu se att utländska tidningar inte längre automatiskt skriver om Sverige som socialdemokratiskt utan som en avreglerad ekonomi där skatterna sänks.

Valet gav ett tydligt utslag för att detta ska fortsätta. Alliansen stärkte sitt stöd och de rödgröna förlorade. Socialdemokraterna föll till nivåer från 1914. Det som kan försvåra reformpolitiken är att de använder sig av Sverigedemokraterna för att hindra och försvåra. Redan på måndag har de gett Sverigedemokraterna vågmästarroll över talmansvalet. Det är inte framtidens parti som talar när socialdemokraterna vill använda Sd för att motarbeta förändringen av Sverige.

2 oktober 2010

Nya hot kräver militär förmåga

För några dagar sedan skrev jag i SvD om vikten av ett försvar som även kan möta terrorhot mot våra städer. De senaste dagarna har Europas olika säkerhetstjänster talat om en ökad hotbild. I några fall har man nämnt den typ av hot som innebär att mindre grupper med vapen skjuter för att skapa så mycket skada och skräck som möjligt eller inta platser av strategisk eller politisk betydelse. För att kunna möta den typen av väpnade aktioner krävs det en militär förmåga. Det är en typ av hot som bör påverka försvarets utformning inte på grund av sannolikheten utan av möjligheten att det kan inträffa. Då får det inte finnas någon tvekan om att vi kan möta det.

30 september 2010

Tomma ord från S och Mp

Det borde vara dags nu för socialdemokraterna och miljöpartiet att visa om de är beredda att samarbeta för att Sverigedemokraterna inte ska få vågmästarinflytande. Om de driver dessa frågor som krav på ett inflytande som inte valresultatet gav ställer de i verkligheten villkor som just ger Sverigedemokraterna ett inflytande. Bättre vore om de gick igenom sin politik var för sig och konstaterade att de på olika områden tycker olika med varandra men lika med regeringen. Då är det lätt att bedriva ett samarbete som ger genomslag både för vad de själva tycker samtidigt som de håller Sverigedemokraterna utanför. Än så länge verkar löftena före valet bara vara tomma ord.

28 september 2010

En dag i Europaparlamentet

En dag i Europaparlamentet i en konferens med företrädare för de nationella parlamenten och Europaparlamentet kring hur vi parlamentariskt förankrar och följer upp Europeiska unionens utrikespolitik och internationella insatser. Det handlar ytterst om att EU har en möjlighet att bidra till fred och säkerhet genom samordnade civila och militära insatser. Deras legitimitet kräver parlamentarisk kontroll utan att det för den skull får leda till osäkerhet om var ansvaret för besluten ligger. Det är en debatt som berör det jag i Svenska Dagbladet i går skrev om när det gäller den nya säkerhetspolitikens utmaningar, jag pekade på fyra viktiga uppgifter:

” det första är solidaritetsklausulen – att vi ska kunna bistå andra EU-medlemmar - ett uttryck för att hot som riktar sig mot till exempel våra grannländer också är ett hot mot vår egen säkerhet. Detta faktum, liksom de krav som det ställer på vår förmåga, har underskattats i den försvarspolitiska debatten.


För det andra underskattar vi kraven som en mångfald olika hotbilder mot Sverige och det svenska samhället ställer på Försvarsmaktens förmågor. Ökad tillgänglighet ställer inte bara kvalitativa krav som det ibland framställs som utan också krav på kvantitet.

Terrorattacker eller hot mot våra storstäder kräver till exempel snabba elitförband och förmåga att hantera minor kring våra hamninfarter eller terrorgrupper. 

Det ökade intresset för Östersjön kräver en större närvaro där. De militära angrepp som vi i planeringen av försvaret måste räkna med oavsett hur de närmaste 10 åren bedöms kommer inte vara av det kalla krigets omfattning men kräver en kvantitet av reguljära förband som gör det möjligt att försvara alla delar av landet.

För det tredje kräver ett insatsförsvar som används i återkommande skarpa miltära operationer en uthållighet som är större än den numerär som vi sänder ut. Det ställer också krav på materiel och utrustning som är den bästa möjliga när det gäller våra förbands skydd och förmåga att genomföra uppgifter
.

För det fjärde behöver vi en internationell förmåga. Den handlar om att bidra till och upprätthålla en gemensam förmåga att ingripa mot det som hotar vår säkerhet utanför Sveriges gränser, bland annat mot det som kan hända i Europas gränsregioner. Den bör till skillnad från tidigare utgå från och stärka de förmågor som försvaret av Sverige och det svenska samhället kräver. Den nordiska stridsgruppen är ett exempel på detta


Är vi då där i dag? Nej, men vi närmar oss med den nya inriktning vi nu har. Det som nu krävs är att vi vågar värdera de hot och de krav som den nya verkligheten ställer. Vi får vare sig underskatta de hot som finns eller förtränga de hot som kan uppstå mot oss. Och vi måste se till att de förband och den tillgänglighet som nu beslutats blir verklighet.
”

26 september 2010

Stärkt krona efter alliansseger

Efter valet så stärktes kronan. Det var effekten av att de rödgröna förlorade. Inte ens den osäkerhet som frågan om Sverigedemokraterna ger förändrade detta faktum, att förtroendet för Sverige växer med en minskad risk för rödgrön politik.

Det kan vara värt att ha i minnet inför den kommande mandatperioden. De beslut som riksdagen fattar påverkar inte bara omvärldens förtroende för svensk ekonomi utan också den svenska ekonomin som sådan. I en tid då många är rädda för att uppgången ska komma av sig spelar det extra stor roll vilken politik som förs. När vi har uppnått Europas starkaste ekonomi är et viktigt att vi inte förlorar den positionen. Den ger både jobb och välfärd.

24 september 2010

Sätt inte SD i centrum

Det gamla vanliga uttrycket att varje röst betyder något har i år visat sig vara sannare än någonsin. Samtidigt gör valsystemet att Alliansens röster inte räcker för att nå en egen majoritet.

I det läget vi nu har med en tydlig förlust för de rödgröna och en allians som har stärkts, borde det vara en självklarhet at de rödgrönas företrädare erkände sin förkust och klargjorde att de inte tänkte låta Sverigedemokraterna utöva inflytande.

Istället diskuteras nu de politiska villkoren för att göra detta. Därmed sätter de Svergedemokraterna i centrum istället för att sätta dem åt sidan.

Den enklaste exemplet på det handlar om Afghanistanstyrkan. Sverigedemokraterna vill liksom Ohly ta hem den omedelbart.
Socialdemokraterna har då tre alternativ: Antingen röstar man som man gjort tidigare innan man kom överens med Ohly. Eller så avstår man för att inte ge SD inflytande över Sveriges internationella engagemang med hänvisning att Alliansen vann valet och är större än de rödgröna.
Eller så röstar man tillsammans med Sverigedemokraterna och låter dem vara den avgörande rösten för att Sverige ska lämna det Afghanska folket åt odemokratiska krafter och styre genom terror.

21 september 2010

Go Ingvar Go!!!

Stor glädje över ett fantastiskt och historiskt framgångsrikt val för moderaterna dämpas av den vågmästarroll Sverigedemokraterna har fått. Om oppositionen menade allvar med att Sd inte skulle få ngt inflytande borde de i avgörande frågor avstå i omröstningar i kammaren så att alliansens förslag går igenom.
Spekulationer om de sista antalet röster som ska räknas ger mig ett litet hopp om fler röster för en stark alliansmajoritet. Så Ingvar i NY och alla andra utlandssvenskar nu hänger det på er!!!

19 september 2010

Idag gäller det

I dag gäller det. Och skillnaderna är stora.

En röst på miljöpartiet blir en röst mot den tillväxt och fria handel som miljö och global utveckling behöver. En röst på socialdemokraterna blir en röst mot den sociala trygghet som så många kunnat få genom stabila statsfinanser och lägre skatter. En röst på vänstern blir en röst mot den offentliga sektor som kräver att fler har jobb och kan betala skatt.

En röst på Sverigedemokraterna blir en röst mot ett starkt och ledande Sverige.

Varje röst på moderaterna blir en röst som bidrar till en stark majoritetsregering, som kan stärka företagande och låta nya jobb växa fram. En energipolitik som minskar utsläpp och gör att Sverige kan klara klimatpolitiken. En röst för valfrihet och mångfald, tvärtemot den socialdemokratiska synen. En röst för tillväxt och en bättre miljö.

Sverige har blivit Europas starkaste ekonomi genom en politik som de rödgröna har förkastat. De har sagt att den hotar välfärden i ett land där välfärden i dag står starkare än i något annat land.

De vill montera ner försvaret och ta hem svensk trupp från Afghanistan. Det val som hölls där i går hade inte kunnat hållas med deras politik och det hade lämnat fältet fritt för terrorismen med bas i Afghanistan. De vill kvotera och tvinga, beskatta och reglera.

Gamla kommunister som vill styra, miljöpartister som vill motverka tillväxt och socialdemokrater som vill styra människors liv. Eller en allians som vill föra Sverige vidare med mer frihet. Det är viktigt att vi vinner.

18 september 2010

3 skäl för att rösta på Alliansen

En dag kvar till valet. Det finns tre skäl till att inte rösta på de rödgröna, ytterligare tre skäl för att rösta på alliansens politik och så vill jag lägga till två skäl till varför just moderaterna.

En regering med Lars Ohly som statsråd kommer att tvingas kompromissa med vänsterpartiets värderingar om demokrati. Det har vi redan sett i den gemensamma utrikespolitiken.

En regering med Miljöpartiet kommer motarbeta den tillväxt vi behöver för en bättre miljö och välstånd. Förbifarten Stockholm, snabbavveckling kärnkraften och höjda skatter på transporter försvårar inte bara för företagande utan för oss alla.

Med en socialdemokratisk statsminister kommer åter enskilda människors trygghet ställas mot kraven på att staten ska styra över välfärden. Attackerna mot skattesänkningar som har gett människor större trygghet talar sitt tydliga språk.

Med alliansen får vi fortsatta skattesänkningar som ger fler jobb och tryggare familjer. Vi får fortsatt satsning på valfrihet och en välfärd som anpassas efter människor och inte politiker. Och vi får en stabil ekonomisk politik som gör att Sverige kan gå i täten.

Varje röst på moderaterna blir en röst på ökade kunskaper i skola och satsning på forskning, trygghet på gator och torg och ökat företagande.

Det är vad Sverige behöver!

16 september 2010

Avgång S

Socialdemokraterna höll i går spurtmöte i avgångshallen i Stockholms Centralstation.

Det var också det avgångna som dominerade mötet. Avgångna partiledare som Göran Persson och Ingvar Carlsson talade som om tiden stått stilla i Sverige. Jobbskatteavdragen som har gett enskilda löntagare större trygghet och mer att styra över när det gäller den egna välfärden attackerades som om de hade glömt att de i alla fall säger att de inte ska röra dem om de vinner valet. Valfrihetsreformer som gett människor rätt att bestämma över sig egen välfärd och tillvaro attackerades.

När jag läser om deras möte slår det mig att det finns inte en valfrihetsreform som de inte har motarbetat, inte någon skattesänkning som de förtalat som ett hot mot välfärden. Och sedan accepterar de motvilligt att människor fått mer att säga till om. Det är en avgången politik de avgångna talade om i avgångshallen.

När Sahlin tar hjälp av Persson och Carlsson gör hon klart att det är en gången tids socialdemokrati som fortfarande styr socialdemokratisk politik. En ständig motståndsrörelse mot valfrihet och individers rätt till förmån för att politiker ska få bestämma. Det var nog inte så fel att de höll till i avgångshallen. Det är där de hör hemma.

 
 

15 september 2010

Valet på söndag får konsekvenser

På söndag kan vi rösta för att Förbifart Stockholm ska byggas, för att det fria vårdvalet ska fortsätta, för att fristående skolor ska bidra till att höja standarden på Stockholm skolor och för att vi ska hantera budgetfrågor så det blir utrymme för det viktigaste i välfärden. Vi kan också rösta för att fortsatta skattesänkningar ska ses som ett sätt att stärka välfärd och tillväxt, inte som ett hot mot välfärden. Och vi kan rösta så vi inte får en regering som ser tillväxt som något negativt, företagande som orättfärdiga vinster och människors vardag som ett politiskt uppdrag.

Valet på söndag får konsekvenser. Fortsatta skattesänkningar och prioriteringar av den gemensamma välfärdens viktigaste områden eller bidragstänkande och en stor offentlig sektor för sakens egen skull. Den gångna mandatperioden har visat att det går att sänka skatter, utveckla sjukvård och skola och samtidigt göra Sverige till Europas starkaste ekonomi. Vill man att den politiken ska fortsätta är det lätt att rösta. Och vill man inte att Sverigedemokraterna ska kunna sabotera och utöva utpressning är det självklart att man ska rösta på alliansen.

14 september 2010

Med fokus på företagare

När vi väl tagit oss igenom krisen har vi nästa utmaning. Då måste vi få fram de jobb som gått förlorade och som inte kommer tillbaka när företagen har rationaliserat och trimmat sig. Då krävs det nytt företagande, fler företag och växande företag. De rödgröna vill möjligtvis ha företag men inte företagare. Jag vill sätta företagandet i centrum för att vi ska få fler jobb. Desto fler arbetsgivare vi har, desto fler kan arbetstagarna bli. Därför är det roligt att jag kommit i topp bland länets moderata riksdagsledamöter när Företagarna har ställt oss mot väggen. Den topplaceringen tror jag håller även när andra partier räknas. Det är jag stolt över och hoppas att jag ska få ett starkt mandat från företagandets Sverige.

13 september 2010

Rösta fram en stark allians majoritet!

I gårdagens TV-debatt underströk Mona Sahlin hur viktigt det är med en majoritetsregering för att hålla Sverigedemokraterna kort och för att det ska kunna föras en fast ekonomisk politik. Hon har helt rätt och Alliansen har den möjligheten. Så sista veckan handlar om att se till att vinna valet men också att vi ska vinna så att det kan bildas en majoritetsregering utan sabotage från Sverigedemokraterna. Det behövs en majoritetsregering som tar ansvar för Sveriges ekonomi så låt oss rösta fram en sådan!

11 september 2010

Lundby-Wedin tvingar medlemmarna stödja S

LO-chefen Wanja Lundby-Wedin menar att det beror på okunskap att en majoritet av LO´s medlemmar inte röstar socialdemokratiskt som ledningen vill. Det är motivet till att hon anser det helt rätt att organisationen tar av medlemmarnas pengar för att stödja socialdemokraternas kampanj. Det är en intressant logik för en organisations ledare: eftersom medlemmarna inte förstår bättre tar vi deras pengar för att motarbeta deras politiska uppfattningar.

Nu kan det ju vara så att LO-medlemmarna liksom alla andra arbetstagare har märkt att de fått en månadslön extra tack vare de skattesänkningar alliansen genomfört undet mandatperioden - samma skattesänkningar som socialdemokrater med Wanja Lundby-Wedin i spetsen anser för ansvarslösa och ett hot mot välfärden. Men för dem som har 1500 kronor mer kvar när månaden är slut är det inte ett hot mot välfärden.

10 september 2010

Bara plus med Rut!

Staten går plus, de som får ett jobb går plus, de som kan starta företag går plus, de som får hjälp går plus. Det är svårt att hitta någon reform som gör så många till vinnare som RUT. Konjunkturinstitutet visade när reformen infördes att om det blev 10 000 jobb genom RUT så skulle reformen betala sig själv. Nu ökar antalet jobb genom RUT mycket snabbt, och bedömningen är att vi redan har fler jobb än 10 000. Bara sedan förra året har användningen av RUT fördubblats och ökningen fortsätter. Fler människor som får jobb, fler som får stöd i hemmet, fler skatteintäkter.

De som nu får vita jobb får dessutom sjukförsäkring och pensionspoäng. Och de som får hjälp i hemmet kan hinna med mycket mer tid med familj och det arbete man vill utveckla sig i. RUT är ekonomiskt lönsam för stat och för medborgare, men ger livskvalitet och ökad jämställdhet på människors egna villkor.

8 september 2010

Bäst i världen!!!

I dag presenterade SCB nya siffror för tillväxten 2010. Prognosen innebär en ännu högre tillväxt än tidigare prognoser, närmare bestämt på 4,6 %. Det betyder att Sverige slår alla andra länder i Europa. Inte bara med högre tillväxt utan också med stabila offentliga finanser, samtidigt som skatterna har sänkts för vanliga inkomster med nära 20 000 kronor om året. Samtidigt minskar arbetslösheten.

Det är denna ekonomi som socialdemokraterna menar är misskött och det är skattesänkningarna som de menar har drabbat välfärden. Bäst i Europa, kanske bäst i världen. Två saker visar detta: skattesänkningar hotar inte välfärden och socialdemokrater vet inte vad en välskött ekonomi är. För ett år sedan ville de att Sverige skulle göra som Spanien. Det gjorde vi inte utan blev istället den mest snabbväxande och stabila ekonomin i Europa.

7 september 2010

Att lägga sig i människors val eller skapa förutsättningar

Lars Ohlys synpunkter på hur familjer ska göra för att de ska leva som han vill tillhör den här valrörelsens minnen. Betjänten i tunnelbanan, clownerna på ålderdomshem och socialismens bröstpump. Större visioner för att läsa vår tids problem har de inte.

Alla utspelen bygger på en politik som vill lägga sig i människors egna liv istället för att skapa förutsättningar för egna val. Istället för att man ska kunna fixa hjälp i hemmet ska man gå till tunnelbanan där socialdemokraterna vill vi ska lämna tvätten, istället för att äldre ska kunna välja var man ska vara på äldre dar ska de piggas upp med en clown då och då och istället för att föräldrar själva bestämmer över hur man tar hand om barnen anser Lars Ohly att amning inte får stå i vägen för hans politik, eftersom han tycker det är lika bra med bröstpump. För alla andra.

När Ohly nu backar från svaret om bröstpump backar han inte från uppfattningen att folk ska tvingas till att leva som han vill. Han vill fortfarande vinna valet för att kunna styra över andra. Sen får de göra med amning och annat som de vill, bara de gör som han vill, oavsett vad de själva tycker.

6 september 2010

En gång kommunist alltid kommunist!

I går var det Lars Ohly i Sveriges Televisions partiledarutfrågning. Förutom att han vill ha höjda skatter och vill låta talibanerna vinna i Afghanistan var han tydlig med att politiker ska bestämma över föräldrarnas barnledighet. Det ska inte föräldrarna själva göra eftersom han tycker att det går för långsamt för dem att rätta sig efter hans uppfattning. Därför vill han lagstifta för att tvinga föräldrar att dela på föräldraledigheten så att han får som han vill i Sveriges alla familjer. Det är ett totalitärt tänkande som bygger på att man ser människor som undersåtar även i det som är det mest personliga. Lars Ohly vill använda politiken för att tvinga andra att leva som Ohly vill de ska leva. Det är ett mönster som en gång ledde dem till att stödja diktaturerna i Central- och Östeuropa. Där ansåg makthavarna att de hade rätten att tvinga människor att leva som den politiska makten ville. Det är totalitärt, inte medmänskligt. Och inte frihet.

5 september 2010

Låt vänstern vänta!!!

Ännu en dag med kampanjaktiviteter. Idag tjejmilen. En bra stämning, vilket hjälps upp ytterligare av bra opinionssiffror. Men andra mätningar än dagens visar att det blir jämnt.

Socialdemokraternas tema "Vi kan inte vänta" borde avskräcka de flesta väljare. Socialdemokraterna kan inte vänta på att höja skatten för arbetstagare, de kan inte vänta på att öka utgifterna och budgetunderskottet, de kan heller inte vänta på att höja arbetsgivaravgifterna för unga, de kan heller inte vänta på att höja fastighetsskatten och driva kapital ut ur landet genom förmögenhetsskatten liksom de inte kan vänta på att minska valfriheten inom sjukvården och barnomsorgen.

Jag tror de flesta gärna väntar när det gäller den politiken, och låter socialdemokraterna vänta. Det mår Sverige bäst av.

3 september 2010

Stor skillnad mellan europeiska valrörelser!

Den svenska valrörelsen visar på en stor skillnad mot andra länder. I Frankrike kämpar regeringen för att få igenom några besparingar och för att höja pensionsåldern samtidigt som budgetunderskottet ökar. I Tyskland har man drivit igenom ett stort krispaket på 80 miljarder euro som inte räcker eftersom underskottet ändå ökar. I Storbritannien tvingas man dra ner på utgifter inom den sociala trygghetens alla områden och höja skatter på grund av ett rekordstort underskott. I Spanien kämpar man med nya krispaket och skattehöjningar. Grekland lever i en ständig kris. I Portugal lanseras återkommande nya krisåtgärder. I Danmark kommer man tvingas agera för att hålla ner ett växande budgetunderskott. Höjda skatter och minskade välfärdskostnader är mönstret.

I Sverige bedriver vi valrörelse med löften om skattesänkningar och mer pengar till skola och nya jobb. Till och med socialdemokraterna som anser att skattesänkningar hotar välfärden tar i med skattesänkningar. De frågor vi debatterar och slipper debattera i Sverige visar varför alliansen bör få fortsatt stöd. De andra ländernas krispaket visar vart den rödgröna utgiftspolitiken slutar.

2 september 2010

S största hotet mot välfärden

Sänkta skatter hotar välfärden säger socialdemokraterna.
Om det är allvar med att välfärden är hotad borde väl de rödgröna vilja rädda välfärden och säga att de höjer skatterna lika mycket som de har sänkts?

Och om välfärden hotas av skattesänkningar varför vill de då sänka skatterna för pensionärer bara för att arbetstagare har en lägre skatt men också högre kostnader för resor och för a-kassa, förutom att de belastas med sociala avgifter? Jag tycker vi ska sänka skatterna för både löntagare och pensionärer och att vi ska göra det så att arbete alltid lönar sig. Det skapar välfärd.

Sverige har kanske världens mest stabila offentliga finanser utan krispaket som skär ner. -Det är svårt att se att välfärden har förstörts av det. Och vi är på väg in i en tillväxt på drygt 3%. Hotar det välfärden? Och på vilket sätt gynnar det välfärden att socialdemokraterna höjer skatterna för unga och för alla arbetstagare så att låginkomsttagare får höjd skatt?

Sänkta skatter gynnar välfärden, både för enskilda människor och framväxten av jobb.

1 september 2010

Samma dag som de rödgrönas bidragsmanifest presenterades kom också Ekonomistyrningsverkets, ESV, siffror över hur den svenska ekonomin utvecklas utan rödgrön politik: Statsskulden sjunker ner till nästan 20% (22,7%) för 2014, och staten får ett överskott redan nästa år i statsbudgeten.
Det är unikt i Europa och en utveckling som är utan motstycke om vi ser oss runt om i världen. De flesta länder, även de med kontroll över sina offentliga finanser, har ökande underskott och växande statsskulder. Lägger man till detta en tillväxt som de kommande åren kommer ligga på över 3% handlar det om en mirakelekonomi mitt i efterdyningarna av den värsta ekonomiska krisen världen har sett i modern fredstid.

Hade de rödgröna fått bestämma hade vi haft växande underskott och stigande statsskuld. Då hade inte ens de kunnat lova alla de bidrag som de nu lovar. De hade fått göra som alla andra regeringar i Europa, strama åt och skära ner. Nu vill de istället öka på så vi förlorar en särställning som gör livet tryggare för både arbetstagare och pensionärer.
ESV i dag visar att de rödgröna hade fel och har fel. Och hur viktigt det är att alliansen kan fortsättta. Annars blir det andra siffror 2014. Jag ser gärna att Sverige är bäst i världen.

30 augusti 2010

S rödare och rödare...

Socialdemokraterna har försvagats i takt med att vänstern och miljöpartiet har klämt ihop dem. Och ju mer försvagade socialdemokraterna har blivit desto mer klämda blir de. Både helgens opinionssiffror och de senaste dagarnas rödgröna utspel visar att det är vänsterpartiet och miljöpartiet som har tagit kommandot. De rödgröna blir rödare när de blir trängda. Desto viktigare blir varje kampanjdag för alliansen. Skulle de vinna blir det med en vänsterpolitik som ingen kunde tro skulle vara på allvar för ett år sedan.

29 augusti 2010

Kunskap i skolan = mått på kvalitet

En sak som glömdes bort i veckan är Mona Sahlins diskussion om skolans kvalitet och lagstiftning om lärartäthet. Vore det så enkelt att det bara handlade om det skulle vi inte ha så många problemskolor. Frågan om kvalitet handlar inte, som hon sa i radions utfrågning, om gymnastiksalar, skolmatsalar och böcker. Det handlar om vilka kunskaper eleverna får, och den frågan glömde hon bort.

Det stora problemet är inte friskolorna som hon lät påskina, utan att alldeles för många kommunala skolor inte ger elever den start de behöver. Både böcker och lärare är avgörande för kunskaperna men den bästa skolan får vi när olika skolor kan pröva olika vägar som passar olika elever bäst. En bättre tanke vore att skolor som inte håller måttet när det gäller elevers kunskaper får stänga, kommunala eller fristående.

27 augusti 2010

Ohly vann - afghanerna förlorar

Lars Ohly fick som han ville. Nu får talibanerna signalen att ännu ett land ska lämna fältet fritt för dem om det blir en rödgrön regering. Deras tal om att den militära strategin inte har fungerat vore rätt om man med det menar att talibanerna ska krossas. Men fel eftersom det handlar om att skapa förutsättningar för fredlig utveckling och civila insatser. Varje dag det kan ske är en seger för vanliga afghaner. Nu vill de rödgröna istället att det ska bli fritt fram för dem som vill stena och stänga skolor för flickor. Samtidigt ska vi inte utesluta att det under de kommande veckorna kan bli ett ökat tryck på den svenska truppen, just för att påverka Sverige.

Varning för vänsterpartiet

Det är en sak vi efter alla opinionsmätningar vet med säkerhet och det är att valet avgörs under de kommande veckornas diskussioner och debatter. Det innebär också att det är en öppen fråga om Sverige ska ha en regering med vänsterpartister som utöver inflytande över försvars- och säkerhetspolitik, över utrikespolitiken och Europapolitiken. Inom alla dessa områden som rör viktiga nationella intressen står vänsterpartiet på en värdegrund som gjort att tidigare socialdemokratiska ledare har sagt nej till att samarbeta med dem, på samma sätt och av samma skäl som ingen vill samarbeta med Sverigedemokraterna.

Varje kompromiss med vänsterpartiet kommer bli en kompromiss med de värderingar som är särskilda för vänsterpartiet i svensk politik. Oförmågan att se skillnaden mellan diktatur och demokrati, den skeva världssynen där demokratier blir till ett hot mot demokratin samtidigt som vänsterpartiet tiger inför mycket av det förtryck som präglar dagens värld. I vänsterpartiets värld är det inte diktaturerna som är problemet utan några demokratier på grund av deras öppenhet och marknadsekonomi.

Och på samma sätt kommer socialdemokrater och miljöpartister tvingas kompromissa med politiska krav som föds ur ren ansvarslöshet när det gäller skattehöjningar, förstatliganden, krav på planekonomi och kampanj mot vinstdrivande företag. Socialdemokraterna har satt sig i en situation att de ska kompromissa med en politik som fortfarande har samma drag som vänsterpartiet hade på den tid man gratulerade diktaturerna. Socialdemokratiska kampanjarbetare arbetar nu för att Lars Ohly ska bli statsråd Jag hoppas att många fler än vi moderater kommer att kampanja för en regering som aldrig behöver kompromissa kring demokratins och det öppna samhällets värden.

26 augusti 2010

Infart Stockholm

Tre av fyra Stockholmare stöder enligt en opinionsmätning i DN Förbifart Stockholm. Bara 10 % är emot. Även Miljöpartiets anhängare är till största delen för. Men likväl går de rödgröna till val på att skjuta upp byggandet för att istället på Miljöpartiets krav ha en folkomröstning som kommer att försena ett redan försenat projekt.

Det är obegripligt att de kampanjar emot en förbifart. Det finns ingen som helst miljönytta med att man ska tvinga trafiken att köa och ringla sig igenom Stockholm, stå stilla i köer och vid trafikljus och släppa ut avgaser mitt inne i stan. Där vi andra vill ha förbifart vill de ha infart av all trafik till Sveriges största bostadsområde. Det handlar inte om miljöhänsyn utan om fobi.

25 augusti 2010

Världen är större än Sverige och välfärd mer än bidrag!

Gårdagens debatt i SvT om ekonomin visade än en gång att skattehöjningar står emot fortsatta skattesänkningar. Det hade inte skadat om debatten hade berört vad som händer i världen, när det gäller en ökad konkurrens och nya utmaningar för den svenska ekonomin. Som det nu var verkar det som om Sverige är ensamt i världen och kan göra som vi själva vill. Om debatten tittade ut i världen skulle det bli tydligare hur farligt det är med en politik som likställer ökade bidrag med ökad välfärd.

Ökade bidrag och höjda skatter ger färre jobb och sämre konkurrenskraft. Och det underminerar den välfärd, som trots att SVT inte tror det, är mer än bidrag och offentliga verksamheter. Den trygghet som vi själva bestämmer över och de skattesänkningar som ger oss ökade marginaler är välfärd och trygghet lika väl som offentliga verksamhet. Även detta skulle det vara en poäng om SVT kunde inse.

Världen är större än Sverige och välfärden mer än bidrag. Det är därför de rödgröna är ett hot mot välfärden.

24 augusti 2010

För Ohly är välfärd endast högre skatter

Så har då Lars Ohly klargjort att välfärd handlar om ökade offentliga utgifter och högre skatter, utöver det de rödgröna redan lovat.
Enligt hans uppfattning är utrymmet åtminstone de 100 miljarder som han menar skatten har sänkts för. Samma uppfattnng står en stor del av socialdemokraterna för också. Vi ska påminna om oss att Ohlys krav blir utgångspunkten för de rödgröna.
De utgör en skattehöjarkoalition som slår mot allas välfärd!

22 augusti 2010

Besked från de rödgröna imponerar inte på väljarna!

Valdebatten spelar roll. Det tror jag man kan säga med anledning av dagens Sifo-siffror. Med debatten om skatterna, skattehöjningarna och de rödgrönas syn på trafik, Förbifart Stockholm och betjänter i tunnelbanan har väljarna fått alternativen väl demonstrerade för sig. Och de rödgröna har inte vunnit på det. Men valrörelsen har precis börjat, och det som gör att siffrorna i dag ser bra ut är väljarnas rörlighet. Den rörligheten kommer att betyda mycket under de kommande fyra veckorna.

Desto viktigare att kräva de rödgröna på besked om skatterna, fastighetsskatten, jobben och varför de vill stänga ner valfriheten inom vård och skola och återställa apoteksmonopolet. Dagens siffror visar att väljarna inte är imponerade av de rödgrönas svar. Och mycket kan hända. Nu måste vi se till att valrörelsen handlar om de viktiga vägvalen. Det verkar som om vi moderater och alliansen vinner på det.

21 augusti 2010

V ger klart besked - höjda skatter för alla löntagare!

Nu ger Ohly i Svenska Dagbladet besked om hur han vill minska skillnaden mellan löntagare och pensionärer, nämligen genom att också höja skatterna för löntagare. De andra rödgröna säger att så tycker inte de, samtidigt som de har ställt upp bakom andra skattehöjningar. Det enda vi vet nu är att Ohly kommer att driva sin linje och att det blir en kompromiss mellan honom och de andra som löntagarna får betala genom höjd skatt.

Och samma sak gäller förmögenhetskatten som också ska gälla villor, liksom fastighetsskatten och bensinskatten, och kilometerskatten och alla andra skatter. Alla tre tycker om höga skatter och vänsterpartiet allra mest. Och resultatet blir en kompromiss mellan skattehöjning och ännu mer skattehöjning.

20 augusti 2010

Vikten av luftvärn och Halmstad som regemente

Dagen ägnades åt att besöka Lv6 i Halmstad, numera det enda luftvärnsregementet,( och några av försvarets skolor). Det som är slående vid ett besök är hur målmedvetet omställningen från värnpliktsförsvar till rekryterat insatsförsvar görs. Redan nu med försvarets nya inriktning finns färdiga förband som kan bidra till insatser i Sverige och internationellt. För bara några dagar sedan ryckte de första luftvärnssoldaterna till Nordic Battle Group in för utbildning och övning.

En rödgrön regering skulle säga nej till Sveriges ansvar för en Battle Group. Det skulle påverka svensk försvarsförmåga, för det är vad det handlar om, men också innebära att vi säger nej till insatser för att kunna rädda människors liv när både fred och människors säkerhet står på spel. Poängen med luftvärnsförmågan är till exempel att kunna skydda utsatta områden från tex flygplansbomningar. I Afghanistan utsätts de internaionella camperna för granat och raketattacker - den svenska Camp Northern Light har varit förskonad från detta men just förstärkning av luftvärnsförmågan skulle ge våra soldater ett ökat skydd. Det är i de skarpa förhållanden bra med ett förband som kan säkra att vi kan vara med och genomföra en operation utan att svenska soldaters liv riskeras bara för att man inte kan skydda sig mot attacker från luften.

Sverige behöver den utbildning och den förmåga som finns i Halmstad. Den kommer med all säkerhet att avvecklas om vi får en rödgrön regering. Då läggs Battle Group ner men också med all sannolikhet den förmågan som vi numera bara har i Halmstad, nämligen luftvärnsförmågan. Det kommer också påverka våra möjligheter att skydda oss mot terror och hot från luften kring våra storstäder. Med de rödgröna ger vi våldet och terrorn en chans som de inte bör ha.

19 augusti 2010

Viktigt här - Viktigt där

Under gårdagen var det strider i det svenska området i Afghanistan, bara någon dag sedan talibanerna genom stening avrättade en ung man och kvinna. En bild av vardagen i ett land som slits mellan brutalt våld och hoppet om ett samhälle som erbjuder värdiga villkor för kvinnor och män.
För svenska soldater är det inte riskfritt. Därför är det ett grundläggande krav att politiker i Sverige är tydliga med vad man vill med det svenska engagemanget. De partier som vill lämna fältet fritt för dem som stenar människor till döds bör ge besked hur de faktiskt ska göra. Det tilltagande våldet nu beror på att man även där kommer närmare ett val som också där är den 19 september. Men det ska inte uteslutas att en svensk osäkerhet riskerar att leda till ett ökat tryck på svensk trupp för att på det viset trycka på för ett hemtagande.

I går kväll var jag ute på dörrknackning. En återkommande fråga är den om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Socialdemokraterna vet inte hur och vad de vill, lika lite de rödgröna. Det är inte en fråga bara för dem som direkt skulle drabbas av förmögenhetsskatten. Alla förlorar på en politik som driver kapital ut ur landet.

När vi moderater knackar dörr kan vi ge besked om vår politik - hos de rödgröna finns inga klara besked i frågor som rör skattehöjningarna, jobben och säkerheten.

18 augusti 2010

Bara alliansen säger NEJ till fastighetsskatt!

Nu vet inte ens de rödgröna själva vad de vill göra med fastighetskatten. De vill höja den men inte så mycket att de förlorar valet. Därför ändrar de nu sina besked före valet till att höja den lite mindre än vad de har sagt tidigare, utan de riktigt kan tala om hur mycket de höjer den. Men vi som bor i stockholmsområdet - vi kan vara säkra på att få hög fastighetsskatt med vänstern.Det innebär att efter valet kommer de i kommande budgetar, om de vinner, höja den ännu mer. De vill höja skatter men vill inte riktigt säga hur. Det innebär att det blir mer och mer. Vill man slippa fastighetsskatt är det lätt att veta hur man ska rösta.

17 augusti 2010

S en underjordisk rörelse

Kampanjstart igår - funderar på vad socialdemokraterna egentligen tycker om det som är viktigt för Sveriges framtid och vår egen vardag? Vi har fått höra att Förbifarten ska bordläggas, att Jämtin inte tycker att man ska ha diskriminerande toaletter och att betjänter i tunnelbanan är bra men vad tycker hon vi ska göra för att de sjuka ska få sjukvård när de behöver den? Vad ska vi göra för att jobben ska bli fler? Hur mycket ska de höja skatterna och hur mycket ska Ohly få driva dem framför sig? Varför talar de inte om det som är viktigt och avgörande för vår vardag och Sveriges framtid?

De börjar bli en underjordisk rörelse, inte för att de inte får säga vad de vill utan för att de inte vet eller inte vågar säga vad de vill. Det är inte underligt att de väljer att krypa ner i tunnelbanan och tala om betjänter under jorden medan de vill förbjuda rut och höja skatter ovanför.

16 augusti 2010

Obegripligt - S nej till Rut men ja till betjänter i T-banan

Med de rödgröna ska det tydligen bli fullt liv i tunnelbanan. På nätterna ska transporterna till stadens affärer föras in under jorden eftersom trafiksystemet ovan jord inte kommer att fungera för det, enligt Yvonne Ruwaida, och på dagarna ska det finnas betjäntservice för alla som vill lämna tvätt och handla.

Enligt socialdemokraternas Carin Jämtin ska tunnelbanan användas för betjäntservice så att människor kan lämna in sin tvätt och hämta sina matinköp. Det som är svårt att förstå är varför just landstinget ska ägna sig åt detta, det är tjänster som vi kan behöva överallt i vardagen, och inte bara just i tunnelbanan, om det är dit vi ska släpa tvätten när vi hastar till jobbet. Men faktum är att det redan i dag finns en mängd verksamheter som erbjuder tvätt och matinköp. Kemtvättar finns det både här och där oavsett om vi är på väg till jobbet eller någon annanstans. Matinköp finns det företag som levererar hem om man vill, eller affärer som gärna gör. Om de inte ligger på vägen när vi kommer hem, vilket de ofta gör.

Men det underliga är att de rödgröna vill försvåra vardagen genom trafikhinder och genom att avskaffa RUT samtidigt som de upptäckt att det kan vara bra att få hjälp med vardagen. Så vi får gärna få hjälp med vardagen om det sker i tunnelbanan under jorden och i landstingets lokaler, men inte på alla andra sätt vi själva vill.

Det är lite löjligt med ett politiskt parti som har så lite att komma med att man börjar fundera på att göra landstinget till en betjäntservice.

Endast alliansen trovärdig när det gäller att sänka skatter

Plötsligt har vi fått en valrörelse som handlar om vem som sänker skatter bäst. Det är bra, för vi behöver sänkta skatter för pensionärer, arbetstagare och företagare. Det är bra att det nu blivit en utgångspunkt. Och det är bra för att vi moderater har all anledning att välkomna en sådan valrörelse. Vi har sänkt skatterna mot de rödgrönas vilja i flera olika omgångar, som de nu säger sig acceptera, och vi vill fortsätta sänka skatten så att mer än 6 miljoner svenskar får sänkt skatt under nästa mandatperiod.

Det är lätt för oss att vinna en tävling om att sänka skatterna eftersom de rödgröna vill höja de flesta skatterna och nu höja skatten för mer än 3 miljoner löntagare. I en valrörelse som handlar om sänkta skatter ska man helst vara skattesänkare, inte skattehöjare som Sahlin.

15 augusti 2010

Tydliga besked från M

I går stod jag på Södermalmstorg och lyssnade på Fredrik Reinfeldts sommartal som i år också är upptakten på valrörelsen. Moderaterna är tydliga med en beskrivning av ett Sverige och Stockholm som ska fortsätta växa och utvecklas i motsats till de rödgröna som vill hindra och motarbeta.

I går presenterade också socialdemokraterna sitt valmanifest. Det är som om de hade presenterat det för fyra år sedan. Längre har de inte kommit. Den stora nyheten är att det ska finnas hemsjukvårdsbilar. Det kan väl vara bra, ännu bättre är om man tillåter många olika sjukvårdsgivare att ge patienter bästa möjliga vård, men det vill s motarbeta.

När det gäller jobben säger s samma sak som 2006 - många bidragsjobb men lite riktiga jobb.

Men det finns en sak som inte finns med i socialdemokraternas manifest. De vill höja skatterna för mer än 3 miljoner svenskar medan vi moderater vill sänka dem för 6,1 miljoner arbetstagare och pensionärer. Så alternativen i dag ser tydliga ut även om s inte talar om det: höjda bidrag och skatter eller sänkta skatter och ökad valfrihet.

13 augusti 2010

Framåt eller bakåt

Framåt med alliansen eller bakåt med vänsterpartierna!

I går presenterade alliansen sina valaffischer. De visar på att tydligt sätt att det är framåt eller bakåt valet handlar om. Bakåt när det gäller förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och inkomstskatten eller framåt för att sänka skatterna mer och göra jobben fler.

Bakåt när det gäller att motarbeta fristående skolor och valfrihet inom sjukvården eller framåt för att bestämma över den egna utbildningen och var man ska få vård. Bakåt när det gäller bilprovning och statliga företag eller framåt när det gäller konkurrens och privat ägande.

Det konstiga är att socialdemokraterna vare sig när det gäller skolan eller jobben har kommit längre än att de vill återställa allt till hur det var när de förlorade makten. Och då hade arbetslösheten ökat och skolan tappat i kvalitet. Det är inte mycket till rörelse i socialdemokraterna. De vill bara tillbaka på vänsterns villkor.

12 augusti 2010

S har ingen jobbpolitik !

I går presenterade socialdemokraterna sin jobbpolitik. Det var inte mycket om jobb utan mer om istället-för-jobb, det vill säga fler komvuxplatser, gröna jobb till långtidsarbetslösa (vad nu det är?) och bidrag. Men inget om hur fler ska söka fler jobb, inget om att det ska löna sig att arbeta, inget om att fler företag ska kunna växa och investera. Tvärtom vill de höja skatterna på inkomster, återinföra förmögenhetsskatten så pengar lämnar landet istället för att investeras i företagen.

De vill föra Sverige tillbaka till det som gällde 2006 under Göran Perssons tid. Då hade Sverige under högkonjunktur fått en växande arbetslöshet. Nu sjunker istället arbetslösheten trots att vi fortfarande lever i problemen av krisen. Socialdemokraterna har inte mer att komma med än att de vill pröva ett misslyckat recept. Men det är värre än så. När de ska förhandla med Vänsterpartiet och Miljöpartiet blir det ännu svårare för företag att växa. Och färre jobb. Socialdemokraterna saknar jobbpolitik. De har bara en arbetslöshetspolitik.

11 augusti 2010

Metall kampanjar med fel lag

Dagens Eko redovisade i går hur en allt större del av svenska företag har sin produktion utomlands. IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven menar att det är de svenska börsföretagen som tänker fel när en växande andel av deras produktion har hamnat i utlandet.

Han kunde istället fundera på om det är något som saknas i Sverige och som behöver förändras. I stället har han och andra socialdemokrater attackerat alliansens politik för sänkta skatter, fortsatt energipolitik och bättre förutsättningar för företagande.

Metalls ordförande kampanjar just nu för att de rödgröna ska bilda regering. Då blir Lars Ohly som vill bekämpa vinst, avveckla kärnkraften, beskatta transporter och bekämpa privat företagande statsråd.

Det vore bättre om Löfven satte fokus på att förbättra företagandets villkor i Sverige istället för att säga att svenska företag har fel fokus. Kampanjar man för Lars Ohly har man fel fokus om man vill ha fler jobb i Sverige.

10 augusti 2010

Ska vi skratta eller gråta åt Mps förslag

Vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör miljöpartiets Yvonne Ruwaida förklara hur stockholmarna visst kan klara sig utan ett ordentligt vägnät och Förbifart Stockholm. Jo alla handlare, företagare och distributörer ska för att genomföra sina transporter av varor till stockholms alla butiker och arbetsplatser använda tunnelbanan nattetid!?!

9 augusti 2010

Hur ska vänstern kompromissa bort friskolorna

Lars Ohly vill förbjuda privata skolor att gå med vinst så länge de har offentlig finansiering. Det är ett typiskt socialistiskt krav. Det handlar ju inte bara om skolor så som vänsterpartiet definierar problemet. De anser ju att fristående skolor inte ska få gå med vinst eftersom de har en offentlig finansiering, men de är ju inte den enda verksamheten i vårt samhälle som har skattefinansierade intäkter.

Med vänsterpartiets sätt att tänka kan inte städföretag eller byggnadsföretag få gå med vinst när de utför ett arbete åt kommuner, landsting eller stat. Inget företag som har offentliga kunder, som till exempel försvarsindustri, skulle få gå med vinst.

Det hela handlar om att vänsterpartiet gillar vinst lika lite som alla andra kommunister. De är emot att enskilda personer kan tjäna pengar på att göra något bättre, än kommunen eller än andra. Men de glömmer att de företag som tjänar pengar gör det därför att de gör det som människor vill ha så pass bra att människor väljer deras tjänster.

Problemet är inte att några företag är bättre än andra utan att så många offentliga verksamheter inte sköts bättre än att privata företag kan tjäna pengar på att göra deras verksamheter bättre. Det borde vi alla vara glada för. Utom de som alltid anser att stat och kommun är bättre. Men vinsten visar att de har fel. Därför ogillar socialister privata företag som gör skolan bättre genom att fler kan välja och fler kan utvecklas. De ogillar att människor genom fria val kan göra andra val än de som vänsterpolitiker anser vara bäst.

Nu har Sahlin sagt att hon inte håller med Ohly, men hur ser deras kompromiss ut? Hur mycket svårare kommer det bli att välja skola om de bildar regering, lika svårt som Ohly vill eller bara lite svårare? För på något sätt måste ju Sahlin möta Ohly. Bättre då att i höstens val se till att de inte får tillfälle att komprimissa om skolan !