29 december 2013

Alternativen är tydliga

Snart 2014. Och alternativen inför valet är klarare än vad debatten just nu anger. Det handlar om större frågor än om fler eller färre ska drabbas av statlig inkomstskatt. Med en rödgrön regering finns ingen begränsning för hur mycket skatterna kan höjas.

Alla de rödgröna kommer att driva på och de tar gärna hjälp av Sverigedemokraterna. Alla de rödgröna kommer att tävla om att höja skatter på energi och allt som rör sig. Och de kommer att på olika sätt försöka hindra företagande, inte bara inom välfärden utan också inom andra områden.


Det blir högre offentliga utgifter men färre jobb. Ökade bidrag men färre företag. Det handlar om stora skillnader för Sveriges framtid. Det är vad valet 2014 handlar om.

22 december 2013

Klarsyn om Ryssland

Ryssland har de senaste 10 åren satsat allt mer på en upprustning av försvaret. Det är både ett uttryck för en politisk vilja att kunna agera med större militär kraft och för att man är beredd att sätta andra satsningar på undantag. Självfallet finns det en politisk vilja bakom de stora satsningarna och självfallet kommer ett land som Ryssland med ökade pengar kunna genomföra en upprustning. Den tveksamhet som har funnits om man skulle kunna lyckas med en upprustning har bortsett från att dagens Ryssland allt mer präglas av både auktoritärt styre, där andra uppfattningar om prioriteringar mer eller mindre saknar värde, och en ökad aggressivitet gentemot omvärlden.


Det gäller både i språkbruk och i handlingar, från kriget mot Georgien till den ekonomiska krigföringen mot Ukraina. Det är bra att det nu etableras en ökad klarsyn kring den roll som Ryssland vill spela i vår del av världen. Den är viktig att förstå både för försvarspolitiker och försvarets ledning.  

15 december 2013

S och SD tillsammans mot nya utgiftsnivåer

Nu har diskussionen om hur skattesänkningen genom en högre brytpunkt för den statliga inkomstskatten ska användas.  De flesta verkar överens om att de pengar som nu inte går till sänkt skatt istället ska användas till höjda statliga utgifter. Och då är vi där igen.

 
Det var just det som budgetlagen är tillför att motverka. Att olika majoriteter höjer den samlade utgiftsnivån. Redan i dag har Sverige bland världens högsta offentliga utgifter. Det är frågan om hur de används som avgör välfärdens utveckling än ständiga ökningar. Men SD har nu tillsammans med S drivit igenom en ny budgetteknik som kommer att leda till att statens utgifter växer år för år.

 Det var så Sverige kom in i budgetkris i slutet av 1980-talet och det var så dagens krisekonomier fick se sina ekonomier förstörda.  SD och S har inte bidragit till att försvara välfärden. 

11 december 2013

Höginkomsttagares del av skatteintäkterna har ökat mellan 2006-2012


Intressant att notera att de med inkomster över 40.000 kronor i månaden står för en större del av de samlade skatteinbetalningarna 2012 jämfört med 2006, en ökning från 30,7% till 32,6%. För dem med inkomster mellan 20.000 och 40.000 (där de flesta heltidsarbetande löntagare återfinns) är utvecklingen den omvända. Man står för en mindre del av de samlade skatteintäkterna idag än man gjorde 2006.


Riksdagens utredningstjänst , RUT, har gjort en analys där man delar upp inkomsttagarna i fem lika delar. Samtliga inkomstgruppers andel av de totala inkomstskatterna har minskat mellan åren 2006 och 2012, förutom den högsta inkomstgruppens andel som ökat med 2,4 procentenheter. Den femtedel som tjänar mest står för hela 48,5% av de samlade skatterna på förvärvsinkomster. Den femtedel som tjänar minst står för endast 3,8%. Om man skulle lägga till skatt på kapitalinkomster skulle höginkomsttagarna stå för en ännu större andel av de samlade skatterna i landet.

9 december 2013

Utan spaning - ingen aning

Det är bra att Sverige kan samla in kunskaper om vad som händer i vår närhet. Det är svårt att förstå alla dem som tycker att det är allvarliga avslöjanden att Sverige bedriver hemlig underrättelseverksamhet gentemot andra länder. Det är en förutsättning både för vår utrikes- och säkerhetspolitik men också för vår förmåga att möta hot mot det svenska samhället.

Det finns inget underligt eller fel i att lyssna av vad andra länders militära beslutsfattare fattar beslut om. Det är inte fel att försöka förstå och veta hur andra länders beslutsfattare tänker när de försöker påverka eller kontrollera sina grannländer. Det är en del av det svenska försvarets försvarsförmåga att spana mot omvärlden. Ju bättre man är desto bättre för svensk säkerhet.

5 december 2013

Varning för socialism - mindre frihet och mer styrning

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt driver nu en politik för att strypa och förbjuda alternativ och förhindra företag som kan växa och utvecklas. Bemanningsföretag ska stoppas, fristående skolor ska hindras och näringsliv och arbetsgivare ska ses som fiender. Människor ska styras av politiker.

Så ser socialistiska samhällen ut. Extrema i motviljan till människors egen frihet. Det är med detta parti som Stefan Löfven tänker regera. Det är därför han inte tar avstånd från extremismen. Det säger något om den politik vi riskerar om de rödgröna ska regera.

1 december 2013

Rysslands krigsföring

Hur det ska gå med Ukraina efter att landet har böjt sig för Rysslands påtryckningar är det idag svårt att veta. Demonstrationerna för EU visar på ett tydligt sätt att en mycket stor del av ukrainarna vill tillhöra Europa. Samtidigt är det för dagens makthavare bekvämt att slippa ständiga krav på demokrati och rättsstat. De känner sig säkrare i makten utan att demokratin blir alltför krävande och de vill gärna utöva sin makt utan offentlig insyn och utan rättsstatens begränsningar.

 Men en sak kan sägas med säkerhet. Ryssland är berett att gå mycket långt för att mer eller mindre tvinga grannländer att böja sig för landets vilja. Genom ekonomiska blockader och eller genom att locka med löften om lägre gaspriser. Det är en ekonomisk krigföring Ryssland har ägnat sig åt, och tillfälligt lyckats med.

 Ryssland är i dag en stat utan demokratins insyn och ansvar och utan lagar som binder beslutsfattare samtidigt som man vill utöva samma makt över sina grannländer som över sina egna medborgare. Ett sådant land innebär risker för andra länders säkerhet och självständighet som man inte ska blunda för.

28 november 2013

Replik Mitti Danderyd: "Rädda de äldres mötesplats"

SVAR på insändaren "Rädda de äldres mötesplats"  den 12 november:
 
Häromveckan skrev oppositionsrådet, Bengt Sylvan (FP) och gruppledaren för produktionsstyrelsen, Ewa Bergman (FP), felaktigt i en insändare att kommunen inte avsätter medel för Idalagården.

27 november 2013

Lagstifta om allas rätt

Den stora reformprocessen de kommande åren måste handla om att utveckla valfriheten. Då utvecklas inte bara kvaliteten i välfärden utan också människors möjlighet att få den välfärd som just de vill ha och föredrar.

Därför är lagen om valfrihet viktig, Den bör gälla alla medborgare i Sverige. Vissa människor ska inte behöva stå med mössan i handen inför socialdemokratiska pampar utan vi ska alla ha samma rättigheter.

Och därför är det bra att det startas många välfärdsverksamheter. Allt företagande startas alltid av dem som riskerar kapital. Det viktiga är att verksamheten kan vara långsiktig. Det blir den om kvaliteten håller kraven och utvecklas. Det beror inte på om man har samma ägare eller om nya ägare tar över och fortsätter att utveckla verksamheten. Rätten för alla att få en bra välfärd förutsätter både mångfald och företagande. Det är och kommer att vara en av mina viktigaste politiska prioriteringar.

25 november 2013

Tryggheten att kunna välja och välja bort

Inom loppet av två decennier har den svenska välfärden förändrats mot mångfald, valfrihet och utvecklat kvalitetstänkande. Verksamheter som inte lever upp till kraven kan stängas eller avvecklas. För att överleva måste verksamheter ständigt utvecklas. Den mängd privata verksamheter vi har idag har växt fram eftersom det fanns ett behov.

 
För den enskilde innebär möjligheten att välja inte bara kvalitet och möjlighet att ställa krav utan också trygghet. Tryggheten att kunna välja, och välja bort, borde alla få ha. Annars får vi en skillnad mellan medborgare som själva kan välja och dem som får finna sig i det andra bestämt åt dem. Därför bör lagen om valfrihet genomföras över hela landet. ingen borde behöva vara andra klassens medborgare när man behöver omsorg eller sjukvård.

21 november 2013

Bara alliansen bevakar löntagarnas intresse

Nu ska Socialdemokraterna på nytt försöka göra så att vanliga inkomsttagare ska drabbas av statlig inkomstskatt. På det viset motverkas meningen med utbildningssatsningar och rent konkret möjligheterna för dem som studerat under lång tid att betala tillbaka på sina lån. Socialdemokraterna har samarbetat med Sverigedemokraterna om att dyrka upp den svenska budgetlagstiftningen.

 Det är inte så att två likadana förslag råkar sammanfalla utan de har medvetet och organiserat gjort så att just frågan om brytpunkten för den statliga inkomstskatten så förbli densamma så att fler får betala mer. På det här viset får vi ett exempel på den politik som Löfven kommer att föra. Höjda skatter tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna och en urholkning av budgetlagstiftningen.

 Vi får hoppas att Mikael Damberg sitter fast i ett möte. Och att Alliansen även efter valet kan fortsätta att bevaka löntagarnas intressen.  Socialdemokraterna gör det inte.

20 november 2013

Vi ska inte kategoriseras efter kön

Fortfarande emot kvotering. Tycker inte vi ska kategorisera individer efter kön utan titta på den kompetens och erfarenhet alla kan tillföra i olika sammanhang. För mig är det inte viktigt att representeras av en annan kvinna utan av någon som delar mina värderingar och driver på i frågor jag tycker är viktigt.

Obegripligt hur starkt frågan om ökad jämställdhet drivs på just av bolagskvoteringsivrarna. Varför just denna post skulle ge en mer jämställdhet arbetsmarknad och bättre förutsättningar för kvinnor.

Finns betydligt viktigare frågor att driva för att underlätta för kvinnor att avancera genom att tex se till att det går att kombinera familj och arbete, eller se till att kvinnor kan starta och driva företag och tillåtas tjäna pengar på det.

Betydligt viktigare än styrelsebolagsposterna är att kvinnor tar plats på chefs och mellanschefsnivå. Det kräver både medvetna val av kvinnor och attitydförändringar i samhället.

17 november 2013

Föräldrar ska bestämma


Folkpartiet har inte alls, som de säger, röstat för att det ska vara lättare att förena föräldraskap med arbetsliv. De har röstat för att andra människor ska göra med föräldraledigheten som folkpartister tycker att andra människor ska göra. Redan idag kan man fördela ledigheten som man vill och som det passar familj och arbete. Det är det Folkpartiet nu vill hindra. Föräldrar ska bestämma. Inte politiker.

12 november 2013

Krav på kvalitet - inte ägandet

Det är svårt att förstå varför Folkpartiet som liberalt parti nu föreslår att vissa vinstdrivande företag ska förbjudas från att bedriva välfärdsverksamheter. Det är vare sig vinster i välfärden eller mångfalden som är hotet mot enskildas trygghet och omsorg utan monopol, frånvaro av valfrihet och dålig kvalitet. Det är inte privat ägande som leder till kortsiktighet utan bristen på ägaransvar. Det är verksamheterna som ska vara långsiktiga, inte nödvändigtvis ägandet.

 Det är bara bra om vi får många olika uppstartade verksamheter som sedan kan drivas under ägarformer som passar bäst för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Allt företagande är förenat med risk. Det är kvaliteten vi ska ställa krav på, inte löften om att en ägare ska driva en verksamhet vidare i flera år oavsett om den kan fungera bättre under annat ägarskap.

 Problemet med många av bristerna i dagens välfärd är att dåliga lösningar och dåliga verksamheter drivs vidare oavsett att man inte lever upp till kvalitet och krav. Ständigt bättre kvalitet är bättre än krav på ständigt samma ägare, vare sig det är en kommun eller ett riskkapitalbolag. Folkpartiet borde stå upp för privat företagande, kvinnors arbetsmarknad och mångfald istället för att ge efter för Jonas Sjöstedts hets mot vinster.

11 november 2013

Debatt i Norran: Inte alltid bäst att toppa listan

Näst efter våra danska grannar toppar Sverige listan bland OECD-ländernas skattenivåer. 
Sverige är ett land som ofta ligger i topp. I de flesta fall medför detta ett erkännande för Sverige som land. Det finns dock mindre smickrande undantag. Skattetrycket i Sverige är fortfarande bland de högsta i världen. Näst efter våra danska grannar toppar Sverige listan bland OECD-ländernas skattenivåer. Och Socialdemokraternas skatteförslag skulle återigen ta oss till historiska nivåer. Och med Vänsterpartiets och Miljöpartiets ytterligare skattehöjningar skulle vi öka ledningen när det gäller att straffa utbildning, arbete och företagande.

10 november 2013

Pensioner bestäms av jobb och tillväxt

Frågan om pensioner kommer ofta upp. Det är inte länge sedan Grekland ansågs ha de bästa pensionsförmånerna. Låg pensionsålder och hög pension. Det blev till ett elände för inte minst pensionärer. Inget land kan lova mer pensioner än vad man kan skapa genom tillväxt och jobb i ekonomin. Det är jobben det handlar om, inte minst för pensionärer. För ju fler som jobbar kan betala till dagens pensionärer den trygghet de har rätt att räkna med. Ju färre som jobbar desto färre som kan betala. Då undermineras tryggheten. Pensionerna bestäms av jobb och tillväxt, inte av löften och förhoppningar.

 

8 november 2013

Ökade utgifter leder till ökade skatter och färre jobb

Det börjar nästan bli lite löjeväckande men trots att det är mindre än ett år fram till valet vet Socialdemokraterna inte vad de vill göra med makten om de vinner valet. De låtsas som om de är chockerade över att vi moderater vill fortsätta sänka skatt och skapa fler jobb samtidigt som de säger sig vilja höja skatter även om det drabbar jobben.

Men de säger inte hur mycket de vill höja skatten. Bara för att täcka in de ökade utgifter som de har redovisat måste skatten höjas med 30 miljarder. Men förutom det så öppnar de upp alla bidragssystem för en snabb återgång till den tid då svenska folket visserligen tillhörde de friskaste i världen men också de mest sjukskrivna. Det kommer att kosta skattehöjningar och nya skattehöjningar.

 För den enskilde löntagaren handlar det om jobbavdragen. Dem har S varit emot hela tiden och sagt att de accepterat sen. Och så kommer de göra nu också med det femte jobbskatteavdraget. Säger de. Men om de accepterar det i efterhand måste de höja andra skatter eftersom de likväl kommer att öka utgifterna. Och då måste de höja andra skatter som löntagare betalar. Och eftersom de anser att skattesänkningarna som gjorts är ansvarslösa kommer de höja motsvarande belopp de kommande åren. För en normal inkomst handlar det om en skattehöjning som motsvarar mer än en månadslön. Det är vad skattesänkningarna har gett. Nu vill S ta bort en månadslön. Den så kallade 11/12 politiken att jämföra med 5/7 dieten.

7 november 2013

Ryskt stridsflyg ökar sin närvaro

Nya övningar med ryskt stridsflyg i Östersjön och nu mot Öland. Det innebär inget mer än att Ryssland nu ökar sin närvaro i Östersjön, övar för att kunna och för att visa. Och det är ett uttryck för att man i dag har en kapacitet som man inte har haft på länge. De som tror att Ryssland under Putin inte har några avsikter gentemot sin omvärld glömmer att det finns ett skäl till övningarna och att de bygger på en förmåga som byggs upp med avsikt.

 

4 november 2013

När ska Löfven avslöja sin egen politik?

I dagens Svenska Dagblad ”avslöjar” Stefan Löfven och Magdalena Andersson att moderater vill sänka skatten. Det är lätt att göra eftersom vi gjort det, med växande sysselsättning och ökade offentliga inkomster som följd, och eftersom vi har diskuterat framtida skattepolitik på vår stämma.

Men de stora avslöjandena kan S fortfarande göra. Hur mycket kommer S höja skatterna? Hur mycket ska man höja inkomstskatten för vanliga löntagare med? Hur mycket mer ska man höja skatten för att finansiera ökade utgifter? Hur mycket mer ska vänsterpartiet driva fram i skattehöjningar? Och hur mycket kommer Mp driva igenom i form av skattehöjningar på allt som rör sig?

 Det finns många artiklar kvar att skriva för socialdemokraterna. De började med att informera om att vi moderater vill sänka skatten. Den bomben kan nu följas av riktiga avslöjanden!

31 oktober 2013

Nordiskt försvarsamarbete - vad händer i kristid?

Försvarssamarbetet i norden har utvecklats och intensifierats de senaste åren. Samövningar för att harmonisera materiel och personal och direkta uppdrag som luftövervakning över Island är exempel på det.

Det är bra och fungerar bra i tider utan oro och direkta hot. Frågan är vad som händer i skarpt läge. Medan Danmark och Norge har en försäkran i form av sitt Nato medlemskap står Sverige och Finland utan det. Vi skyddar oss bakom en solidaritetsförklaring där vi uttalat att vi ställer upp i vårt närområde i händelse av kris i våra grannländer och att vi förväntar oss det detsamma. Problemet är bara att ingen annan uttalat detsamma.

Idag varken diskuteras eller analyseras vad ett medlemskap skulle innebära. Inom ramen för det nordiska samarbetet borde även den frågan lyftas och för- och nackdelar med ett medlemskap debatteras. Idag finns det som sagt grannländer som har en helt annan försäkran än vi har.

Den försvarsinriktning som vi har idag borde kompletteras med ett Nato medlemskap och skulle för svensk del bidra till att integrera Norden i gemensamma försvars- och säkerhetspolitiska ansträngningar som blir mer konreta än allmänt välvilliga löften.


 

30 oktober 2013

Kvinnor ska inte matcha överskott av män

Denna veckan höstsession i Oslo. Ett medlemsförslag handlar om att Nordiska rådet ska stimulera kvinnor att flytta tillbaka till tex Färöarna och Grönland.

 Blir nedvärderande att tala om kvinnor som en grupp som ska lockas att leva någonstans bara för att det är färre kvinnor än män där. Kvinnor är individer och medborgare som har en annan roll att spela än att matcha överskott av män i olika regioner.

Kvinnor ska inte styras att bo på olika platser. Kvinnor och män ska själva välja sina liv och bidra till företagande, kreativitet och egna intressen och med det utveckla sina regioner.

Nordiska rådet ska fokusera på frågor som ger en ökad växtkraft till hela vårt nordiska samhälle. Det handlar om jobb, om studier, om turism, om rörlighet och om respekt för våra medborgares livsval.  Även om de är kvinnor!

29 oktober 2013

Debattartikel: Fortsatta lättnader för pensionärerna

 Alliansregeringen fortsätter att förbättra situationen för landets 1,8 miljoner pensionärer. Med totala skattelättnader på 16,45 miljarder kronor tillsammans med höjda bostadstillägg och indexuppräkning av pensionerna har en garantipensionär, idag jämfört med 2006, 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad.

24 oktober 2013

Välfärden behöver vinster

Nu har både Ericsson och några av affärsbankerna redovisat sina kvartalsresultat. De visar på ökade vinster. Det betyder att de klarar av den internationella konkurrensen bra och att den svenska ekonomin är på väg uppåt. Det borde vara goda nyheter för alla.

 Men för dom som tycker att vinst är något dåligt är det självfallet inte lika roligt. På något konstigt sätt verkar de tro att Ericsson hade varit ett bättre företag om man gått med mindre vinst eller rent av förlust och att bankerna hade varit bättre om de inte varit lönsamma.

 Men ska banker vara starka måste de gå med vinst och stärka sitt eget kapital, då kan de också låna ut mer till investeringar och om Ericsson och andra företag ska kunna investera i nya jobb måste de vara lönsamma och konkurrenskraftiga.

Så de som är för lägra vinster är för svagare banker, mindre investeringar och lägre sysselsättning. Vi behöver vinster för välfärden.

23 oktober 2013

S urholkar svensk budgetlagstiftning och höjer skatter

Nu håller Socialdemokraterna på i Finansutskottet att organisera ett samarbete med Sverigedemokraterna och lyckats urholka den svenska budgetlagstiftningen för att stoppa en höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det innebär att skattehöjningarna börjar redan nu, med hjälp av SD. Och det är så det skulle fortsätta om S, V, Mp och SD får bestämma. De har alla det gemensamt att de tror höjda skatter löser välfärdens problem, trots att Sverige som sänkt skatter är ett av de få länder som har kunnat öka utgifterna för offentliga välfärdsverksamheter.

Genom att säga nej till en höjning av brytpunkten får fler och fler statlig inkomstskatt. Det är en skattehöjarpolitik som S driver igenom med SD, V och Mp. Det är en skön blandning som nu demonstrerar sin skattepolitik.

22 oktober 2013

Debattartikel: Myter och svartmålningar

När alliansen presenterar sin åttonde gemensamma budget står oppositionen utan gemensam politik för Sverige. Stefan Löfven vägrar svara på vilka samarbetspartners han skulle ha i en den regering han vill leda efter valet.

21 oktober 2013

Alla medborgare ska ha lika rättigheter

Den moderata partistämman beslöt efter en lång debatt, där jag påpekade att alla medborgare ska ha lika rättigheter, att Lagen om Valfrihet ska vara en rättighet för alla. Det handlar inte om att tvinga kommuner till vare sig det ena eller det andra eller om att ge valfrihet till kommuner. Det handlar om att definiera individers rätt i vårdsverige. Alla ska ha rätten att kunna välja därför att det ger möjlighet till bästa möjliga omsorg och det ger möjlighet till fler att erbjuda bättre alternativ. Det innebär också att vi tillåter människor att starta och driva företag inom denna sektor.

Tanken på att medborgare i Göteborg, eller någon annanstans,  ska ha sämre möjligheter till omsorg bara för att de lever under socialdemokratisk majoritet är inte rimlig. Deras rätt till god vård bör vara lika dan som för alla andra. På den moderata partistämman handlade det denna gång mer konkret om hemtjänst men det var ett principiellt ställningstagande som tryggar medborgares rätt. Nu måste partiledningen agera vidare i enlighet med stämmans beslut.

19 oktober 2013

Oppositionen víll höja världens högsta marginalskatter

Sveriges har världens högsta marginalskatter. Oppositionspartierna vill höja den ytterligare. Vänsterpartiet föreslår en skattesats om 61% på inkomster över 40.000 i månaden.

Alliansen föreslår en höjning av gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut. Idag är det över en miljon löntagare som betalar de extra 20% i statsskatt – det är bra om gränsen höjs så fler slipper denna extra skatt på inkomster.

Värnskatten är ytterligare en straffskatt på utbildning och jobb om 5% som drabbar många yrkesgrupper som satsat på en lång utbildning – den borde vi ha tagit bort eller åtminstone minskat under de 7 år vi moderater varit med och styrt Sverige.

17 oktober 2013

Legala droger ökar missbruket

Idag redovisas nya fakta att de narkotika relaterade dödsfallen i Sverige har ökat. Det är de läkemdelsutskrivna metadon och subutex som leder ligan över dödsfall. De skördar fler dödsoffer än heroin i Sverige. En stor bov är den svarta marknad som uppstår vid sidan av ersättningsdrogernas program. Det är allvarligt att de legalt utskrivna drogerna säljs vidare och leder till ett ökat och mycket farligt missbruk.

15 oktober 2013

Hot från rödgröna ger skäl till mobilisering

Ser man på de samlade hoten från de rödgröna finns det alla skäl till att borgerliga väljare måste mobilisera och vända opinionen till en ny valseger. Vinner de rödgröna höjs skatten på företagande och på allt som rör sig, på arbete och allt som vårt samhälle behöver mer av samtidigt som de kommer att göra vad de kan för att lägga ner privata välfärdsalternativ. Det kommer Jonas Sjöstedt kräva och det kommer den socialdemokratiska partiorganisationen gärna tillmötesgå. Det handlar om en återsocialisering av Sverige. Det måste det bli nej till.

14 oktober 2013

Höjd skatt på arbete ger färre jobb

Opinionen förändrar sig snabbt. Nu har de rödgröna haft något år då man har  kunnat säga att man vill göra allting bättre utan att behöva redovisa hur. Stefan Löfven har sagt att han vill ha lägre arbetslöshet, som om det är ett politiskt val, men han har inte sagt hur, med vilken politik det målet ska nås. Men nu vet vi. Den sänkta arbetslösheten ska uppnås genom högre skatter på arbete och företagande. Det är som om man tror att man ökar rökning genom att höja skatten på tobak. Höjer man skatten på arbete blir arbetslösheten inte lägre utan högre.

13 oktober 2013

Hot från rysk regim

Det är bra att det nu har blivit ett ökat fokus på det faktum att Ryssland ägnar sig åt politiska påtryckningar på sina grannländer, långt mer än vad som kan accepteras mellan självständiga stater. Den ryska regimen hotar med blockader och med att säga upp handel samtidigt som man hotar med att stänga av energileveranser. Bortom demokratin vill man tvinga andra länder att göra ett vägval som Moskva vill tvinga fram. Därför är Ryssland ett hot mot sin omgivning. Man accepterar inte demokratins regelverk.

7 oktober 2013

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren: Myten om den krackelerade sjukvården


Vänsterpartiet, med dess ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson i spetsen, påstår i diverse debattartiklar och intervjuer att sjukvården och välfärden krackelerar. Detta är en bild som ligger väldigt långt ifrån verkligheten.

Enligt en Demoskopundersökning från mars i år anser 89 procent att det är rätt att den enskilde själv får välja­ var man ska bo när man är i behov av äldreomsorg. Denna valfrihet är i många län en självklarhet, men i ett stort antal andra län är det fortfarand­e politiker som bestämmer var de gamla ska få sin äldreomsorg. Detta är något vi moderater tydligt motsätter oss, eftersom vi är övertygade­ om att de äldre själva bäst vet var de får den vård som passar dem.