29 februari 2012

Flip flop S

Socialdemokraterna har nu i sex års tid debatterat och röstat emot jobbskatteavdragen. Nu håller de tydligen på att utreda nya jobbskatteavdrag. Och det är väl bra att de funderar på hur man ska sänka skatten, om det är det de vill.

Men en fråga måste man ställa sig ändå. Varför var de så väldigt mycket emot något som de nu inte bara accepterar utan dessutom vill utveckla? Var det bara för att de var emot? Eller för att de inte förstod? Eller för att de bara ville hindra? Eller för att de behöver sex år för att fundera på andra förslag än de själva kommer med?

Och hur pass seriöst och djupt sitter de nya förslagen som de kan tänkas komma med? Menar de allvar eller är det bara som de säger, som de har gjort de senaste sex åren.

28 februari 2012

Att få barn

Bra att nu ensamstående kvinnor också ska kunna få hjälp med insemination även i Sverige. Flera besök på fertilitetskliniker har gett en god bild av hur efterfrågat detta är och vad också längtan att få barn kan innebära.
Privata kliniker, som med tillstånd från Socialstyrelsen utför assisterad befruktning, borde också få tillåtelse till äggdonationer. Kön är lång( upp till 3 år)för par som väntar och tekniken, forskningen och kunskapen är stor hos de privata aktörerna. De skulle kunna bidra och ytterligare förbättra fertlilitetsbehandlingarna och hjälpa till att uppfylla många föräldrars drömmar.

26 februari 2012

Offentlig verksamhet ska formas - inte människor!

Kanske är det så att politiken ska se till att ta ett helhetsgrepp om politiken snarare än om människorna. Det offentligas uppgift måste vara att se till att man löser de problem som man ska lösa. Det finns inget viktigare än skolan och kvaliteten för barns uppväxt, förutom det allra viktigaste nämligen familjen och de närmaste. Det är inte människorna som är politikens uppgift att forma utan de offentliga verksamheterna, även om det kräver mer konsekvens och mindre uttalanden.

24 februari 2012

Löfvén för jobbskapande politik - hur ser den ut?

Det är bra att Löfven talar om att det behövs en jobbskapande politik. Det är en nödvändighet, inte bara med fler jobb utan också att rätt jobb kan växa fram i Sverige. Nu väntar vi bara på att han ska tala om den jobbskapande politik han vill föra. Högre eller lägre skatter, enklare eller svårare för företag att investera, förbud eller inte mot vinst i företag som bidrar till välvärdsarbetet, regleringar eller ökad konkurrens, avveckling av kärnkraften eller utveckling av den vi har. Frågorna är många för den som säger sig vilja skapa fler arbeten, för då behövs fler arbetsgivare.

21 februari 2012

Ett kliv framåt för S men ändå 30 år efter

Så mycket klarare har saker och ting inte blivit med Stefan Löfven som socialdemokratisk partiordförande. Om kärnkraften vet vi inte riktigt och kanske vet inte Löfven heller, annat än att han gick in i jobbet med en ansvarsfull energipolitik i bagaget.
När det gäller välfärden verkar det som om socialdemokraterna vare sig vill förbjuda eller underlätta för privata alternativ, däremot vill man hellre göra det till en valfrihetsfråga för kommunerna snarare än för medborgarna. Istället för att ge medborgarna makten över välfärden vill de ge kommunerna makten över medborgarnas välfärd.
Det är ett gammalt socialdemokratiskt spår att värna politikens makt över vardagen. Det går långsamt med den socialdemokratiska förnyelsen. Efter Juholt har man visserligen tagit klivet från 60-talet till 80-talet men man ligger likväl 30 år efter.

20 februari 2012

Ryssland rustar

Det är en omfattande upprustning som Putin och Ryssland nu planerar för med en satsning på ytterligare 5 biljoner kronor de närmaste 10 åren, med en omfattning som bland annat rör sig om 2000 nya stridsvagnar. Det är inte i första hand för att bedriva krig man gör detta utan för att utöva makt. Men det handlar också om att stå stark i de lokala och regionala konflikter som Putin menar hotar Ryssland. Vad som menas med lokala och regionala konflikter får ses mot det som är Rysslands maktambitioner. I första hand riktat gentemot den region där Georgien redan varit utsatt men man ska vara medveten om att i länder med en stor andel rysk befolkning räknas man till det nära grannskapet. Och det gäller därmed även de baltiska staterna. Rå militär styrka förändrar maktbalansen bara genom att den finns. Det är den styrkan som Putin vill ha och som Sverige och Europa måste planera för.

19 februari 2012

Många politiker vill styra vår vardag

Mycket av debatten om välfärden handlar just nu om hur politiker anser att människor ska ha det i vardagen. På det viset avgörs vardagen familjer lever i av vilken politisk majoritet som finns i kommun och riksdag. Men syftet med politik borde inte vara att styra människors liv utan låta människor forma sina egna liv. Det vore inte fel om den svenska välfärdsdebatten handlade om hur människor själva ska kunna ha sin egen vardag i sina egna händer. Det kan ju tänkas att människor själva vet bäst hur de vill ha det även om många politiker tror att politik handlar om att visa att de vet bäst.

16 februari 2012

Viktigt kunna skilja på demokrati och diktatur

Riksdagens utrikesdebatt i går visar på de skillnader som finns mellan opposition och regering. Alliansen vill vara en aktiv del i EU för att kunna bidra till samarbetet och till en stabil europeisk ekonomi. Oppositionen undviker frågan om vår roll i EU, eller är emot EU eller har aktivt agerat mot de regler för stabila offentliga finanser som nu är en del av EU-samarbetet. Regeringen ser USA som Europas närmaste och viktigaste allierade, oppositionen med vänsterpartiet i spetsen ser USA som den stora fienden, liksom så många andra extrema krafter runt om i världen. När vi lever i en tid då det är viktigt att demokratier står starka är det viktigt med en regering som kan skilja mellan demokrati och diktatur. Det är inte lätt för alla som debatterade i riksdagen i går.

14 februari 2012

Ryssland använder militärt våld som politiskt medel

Det finns anledning att fundera på Rysslands stöd till den syriska regimens ansträngningar att slå ner demonstrationer och militära angrepp på civilbefolkningen. Det säger något om den ryska regimens syn på hur användningen av militär förmåga. Vi såg det redan i Georgien och vi har sett det hur man har slagit ner motstånd av olika slag i Tjetjenien. Den ryska regimen ser militärt våld som ett normalt politiskt medel. Det är värt att påminna sig i den svenska säkerhetspolitiska debatten.

13 februari 2012

Energidiksussion med S välkomnas

Stefan Löfven säger sig vara beredd att förutsättningslöst diskutera energipolitiken. Det vore bra om socialdemokraterna utan att vara bakbundna av vänsterpartiet och miljöpartiet kunde medverka till att Sverige kan klara energibehoven med en produktion som innebär att vi bidrar med mindre CO2 utsläpp istället för med mer.

Förhoppningsvis kan hela allianssidan vara lika förutsättningslös. Det skulle innebära att vi får en mindre känslig och utsatt elproduktion, fortsatt minskade utsläpp och ändå en billig energi som bidrar till svensk industris konkurrenskraft.

12 februari 2012

Den viktigaste utmaningen

Nerläggningen av AstraZenecas forskning är förhoppningsvis inte ett mönster men väl ett tecken på hur utsatta och känsliga vi är för stora internationella företags beslut om var de vill ha sin forskning. Ska Sverige vara ledande när det gäller forskning måste vi vara ledande när det gäller företagsklimat, investeringar i forskning och i en akademisk miljö som drar till sig privata företags investeringar i forskning. Små och stora företag, nya och gamla, måste se fördelen med att ha forskning i Sverige. För att undvika framtida kriser och för att säkra framtidens välstånd är det den viktigaste utmaning vi har.

11 februari 2012

RUT - bra idé för britter

Nu visar den brittiska regeringen intresse för Rut-avdraget och den möjlighet som det ger både för jämställdhet och för att bekämpa utanförskap. Fler jobb i form av RUT minskar arbetslöshet och ökar antalet människor som har jobb samtidigt som det blir enklare för fler att förena hushållsarbete med arbete och företagande. Dessutom blir svarta inkomster vita och de som får lön får social trygghet. Rätt bra, verkar engelsmännen tycka. Det är bara den svenska vänstern som är emot att fler kan jobba.

4 februari 2012

Det är företagandet som ger välfärd

Det är vare sig direktörer eller anställda som var för sig skapar välfärden utan företag och företagande i ett växande näringsliv. Och det finns inget viktigare allmänintresse än att slå vakt om företag, företagande och företagare.

Då blir det tillfälle både för direktörer och anställda att genom sina insatser utveckla välfärden. Ibland verkar det som om många vill ha företag utan företagare, arbete utan nya jobb och tillväxt utan investeringar i riskfyllda projekt.

Litar man bara på det gamla får vi en krympande ekonomi, stagnerande löner, lägre pensioner och färre jobb. Vi har ett gemensamt intresse av att vi alla kan göra nytta. Det kan vara värt att minnas för dem som i dag tror att riskkapital är ett problem för välfärden.

2 februari 2012

När kärnkraftverk står stilla borde intäkterna strypas!

Tre av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer står stilla när kylan slår till, samtidigt som en fjärde går på halvfart. Det är konstigt att kärnkraftsbolagen tillåter en sådan situation. Själva kompenseras de genom att elpriset fördubblas och eftersom det är en och samma ägare kan man misstänka att bristen på konkurrens är skälet till att vi drabbas som kunder. Det är en situation som bör förändras. De bolag som inte kan producera den el som behövs ska inte kompenseras genom höjda priser utan drabbas av förlorade intäkter.